Nr Begrip Uitleg
1
a
(Synoniem voor: Are) Een are is een oppervlaktemaat en een naam voor 100 vierkante meter.
2
Aankomsttitel
Een aankomsttitel wijst naar een voorgaande akte, waarmee iemand eigenaar, erfpachten of opstalhouder van een stuk grond of appartement is geworden. Op dit perceel staan ook beperkte rechten, erfdienstbaarheden of publiekrechtelijke beperkingen ingeschreven.
3
Aanschrijving woningwet
Een aanschrijving woningwet is een schriftelijke beslissing van de gemeente over wat iemand moet doen om een woning, een ander gebouw, tuin of terrein te onderhouden, beheren of gebruiken.
4
Aansluiten
Aansluiten is het bewerken van kaarten zodat ze goed op elkaar aansluiten.
5
Aantekening
Een aantekening is een aparte vermelding bij de inschrijving van een registergoed in de basisregistratie kadaster. De aantekening heeft te maken met zaken of gebeurtenissen die gevolgen kunnen hebben voor wat iemand mag doen met een registergoed.
6
Aanvaarding nalatenschap
Een aanvaardig nalatenschap is als een erfgenaam, nadat hij een erfenis heeft gekregen, verklaart dat hij de erfenis wil hebben. Hij moet dit doen bij een rechtbank in het gebied waar de overledene het laatst heeft gewoond.
7
Aanvaarding nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving
Een aanvaarding nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving is als een erfgenaam verklaart dat hij de erfenis alleen wil hebben als er nog geld overblijft nadat eventuele schulden betaald zijn.
8
Aanvraag gebiedsinformatie
(Synoniem voor: Gebiedsinformatie-aanvraag) Een gebiedsinformatie-aanvraag is een aanvraag om informatie over een bepaald gebied te krijgen.
9
Aanvrager INSPIRE-netinformatie
Een aanvrager INSPIRE-netinformatie is een persoon, een overheid of instelling van de Europese Unie, die informatie mogen aanvragen die in het kader van de Europese INSPIRE regelgeving ter beschikking wordt gesteld.
10
Aanvrager van gebiedsinformatie
Een aanvrager van gebiedsinformatie is een persoon die of bedrijf dat wil weten welke kabels en leidingen er in een bepaald gebied onder de grond liggen.
11
Aanwijzing kadastrale grens
Aanwijzing kadastrale grens is dat de landmeter verteld wordt hoe de nieuwe grenzen van een stuk grond lopen. Personen die belang hebben bij hoe de grenzen lopen, worden hierbij uitgenodigd. Zij vertellen de landmeter hoe de grenzen moeten lopen. Dit is nodig om een nieuw perceel te vormen.
12
Aanwijzing van gronden, Wet voorkeursrecht gemeenten
De Aanwijzing van grond, Wet voorkeursrecht gemeenten is een besluit waarin de gemeenteraad stukken gronden aanwijst die zij als eerste wil kunnen kopen. Dit gebeurt als de gemeente verwacht dat ze de gronden in de toekomst nodig kan hebben om een gebied op een bepaalde manier te kunnen inrichten of gebruiken.
13
ACG
(Synoniem voor: Ambtelijk correctie gegeven) Een ambtelijk correctie gegeveven is een stuk waarme het kadaster foute gegevens in de Basisregistratie Kadaster kan herstellen.
14
Actualiteit
De actualiteit is de mate waarin geografische informatie overeenkomt met de werkelijkheid.
15
Administratieve gebeurtenis
Een administratieve gebeurtenis is het toevoegen, verwijderen of wijzigen van een gegeven in een registratie.
16
Administratieve grens
Een administratieve grens is een voorlopige grens van een perceel gebaseerd op een akte waarin een deelperceel wordt genoemd.
17
Administratieve teboekstelling schip
Administratieve teboekstelling schip is dat een schip voorlopig wordt ingeschreven in het openbare register van het Kadaster.
18
Adres
Een adres is een adres vastgesteld door een bevoegd gemeentelijk orgaan.
19
Adresseerbaar object
Een adresseerbaar object is een plek die in de basisregistratie adressen een adres kan krijgen.
20
Adviescommissie
De Adviescommissie is een commissie die het provinciebestuur heeft opgericht. Deze commissie geeft het provinciebestuur advies over besluiten rondom de herverkaveling.
21
Afschrift
Een afschrift is een kopie van een stuk dat wordt ingeschreven in de openbare registers en dat een equivalentieverklaring bevat.
22
Afslag en/of aanwas perceel
Afslag perceel is dat de eigenaar van een stuk grond aan een water grond kwijtraakt nadat die door het water is weggeslagen. Aanwas perceel is dat hij grond erbij krijgt nadat die door het water is aangespoeld. De grens van zijn grond wordt dan in het kadaster aangepast. Dat gebeurt niet als het gaat om opzettelijke drooglegging of een tijdelijke overstroming.
23
Afsplitsing
Bij een afsplitsing gaat een gedeelte van een rechtspersoon over naar een andere rechtspersoon. Hierbij gaat een deel of het gehele vermogen naar de nieuwe rechtspersoon. Dit vermogen bestaat in ieder geval uit één lidmaatschapsrecht of 1 aandeel. Of het kan zijn dat minstens één van de nieuwe rechtspersonen door de splitsende rechtspersoon wordt opgericht.
24
Afstand
(Synoniem voor: Doorhaling) Doorhaling is het ongedaan maken van de inschrijving van een stuk in de openbare registers.
25
Afstemming
Afstemming is het verklaren dat twee elementen, voorkomend in verschillende bronnen, hetzelfde zijn. Deze bronnen kunnen twee verschillende kaarten zijn, maar kan ook een gemeten punt in het terrein en het overeenkomende punt op een kaart zijn.
26
Afwijkende ligging
Een afwijkende ligging is een situatie waarbij een kabel of een leiding niet op de plek ligt waar deze volgens de gekregen informatie zou moeten liggen.
27
Afwijkende regeling artikel 59, boek 5 van het Burgerlijk Wetboek
Een Afwijkende regeling artikel 59, boek 5 van het Burgerlijk Wetboek is een overeenkomst tussen mede-eigenaren van een stuk grond. Daarin maken zij afspraken die anders zijn dan wat er staat in artikel 59, boek 5 van het Burgerlijk Wetboek. Deze afspraken gelden ook voor degenen aan wie de mede-eigenaren later het stuk grond overdragen.
28
Afwijkende situatie
Een afwijkende situatie is een situatie waarbij een kabel of leiding niet op de plek ligt waar deze volgens de gekregen informatie zou moeten liggen. Ook kunnen kabels en leidingen gevonden worden die niet op de tekeningen stonden.
29
Agentschap Telecom
Het Agentschap Telecom is een onderdeel van de Nederlandse overheid dat controleert of de wetten en regels op het gebied van telecommunicatie en WION worden gevolgd.
30
Agrarische verkeerswaarde
Agrarische verkeerswaarde is de waarde van een stuk landbouwgrond. Deze waarde is bepaald op basis van de prijzen van de grond van het jaar daarvoor.
31
Agrariërsregeling
De agrariërsregeling is een regeling waarbij boeren eenmalig gratis te weten komen welke kabels en leidingen er onder hun land door lopen. Als ze hun land willen bewerken tot een diepte van 50 cm kunnen ze rekening houden met deze ondergrondse kabels en leidingen
32
Akte
Een akte is een ondertekend document dat gebruikt wordt als bewijs.
33
Akte van splitsing van appartementen
Een akte van splitsing is een notariele akte. Door de inschrijving van deze akte in de openbare registers wordt een gebouw of een stuk grond gesplitst in appartementsrechten.
34
Akte van vestiging hypotheek
Een akte van vestiging hypotheek is een akte waarbij een hypotheek gevestigd wordt.
35
Aktepostmeting
Aktepostmeting is een meting die noodzakelijk is omdat van een deel van een perceel de rechtstoestand is veranderd. De grens tussen beide delen moet als nieuwe kadastrale grens worden ingemeten.
36
Algemene vergadering
De algemene vergadering is een onderdeel van een organisatie die beslissingen mag nemen die niet door het gewone bestuur of andere onderdelen van die organisatie mogen worden genomen.
37
Ambtelijk correctie gegeven
Een ambtelijk correctie gegeveven is een stuk waarme het kadaster foute gegevens in de Basisregistratie Kadaster kan herstellen.
38
Ambtshalve doorhaling
Een ambtshalve doorhaling is het verwijderen van een recht van hypotheek in het openbare register. Dit wordt gedaan als het recht van hypotheek op een perceel ligt, dat niet meer bestaat.
39
Ambtshalve toepassing van gegevens
Een ambtshalve toepassing van gegevens is een document dat het mogelijk maakt om een ingeschreven stuk bekend te maken terwijl de inboekdag al is afgesloten.
40
Analoge kaart
Een analoge kaart is een kaart op papier
41
Appartementscomplex
(Synoniem voor: Complexaanduiding) Een complexaanduiding is een kadastrale aanduiding voor appartementsrechten.
42
Appartementseigenaar
En appartementseigenaar is degene die een appartementsrecht heeft gekocht.
43
Appartementsindex
Appartementsindex is een nummer dat een appartement aangeeft in de Basisregistratie Kadaster.
44
Appartementsrecht
Een appartementsrecht is het recht dat iemand of een organisatie heeft om eigenaar te zijn van een deel van een gebouw of een stuk grond. In de praktijk wordt dit deel meestal een appartement genoemd.
45
Appartementsrecht in eigendom na belasting met erfpacht
Een appartementsrecht in eigendom na belasting met erfpacht is een aantekening van de situatie dat een bloot eigendom wordt gesplitst in appartementsrechten, terwijl op dit eigendom een recht van erfpacht is gevestigd dat is gesplitst in appartementsrechten.
46
Appartementstekening
Een appartementstekening is een tekening waarop de begrenzing van de appartementen is aangegeven. Een appartementstekening is een bijlage bij de akte van splitsing en moet voldoen aan wettelijke eisen.
47
Appartementsvolgnummer
(Synoniem voor: Appartementsindex) Appartementsindex is een nummer dat een appartement aangeeft in de Basisregistratie Kadaster.
48
Are
Een are is een oppervlaktemaat en een naam voor 100 vierkante meter.
49
AT
(Synoniem voor: Agentschap Telecom) Het Agentschap Telecom is een onderdeel van de Nederlandse overheid dat controleert of de wetten en regels op het gebied van telecommunicatie en WION worden gevolgd.
50
ATG
(Synoniem voor: Ambtshalve toepassing van gegevens) Een ambtshalve toepassing van gegevens is een document dat het mogelijk maakt om een ingeschreven stuk bekend te maken terwijl de inboekdag al is afgesloten.
51
Atomfeed
Atomfeed is een vorm van een downloaddienst
52
Attribuut
Een attribuut is een naam van een kenmerk of een eigenschap van een object.
53
Attribuutwaarde
Een attribuutwaarde is de waarde van een kenmerk of eigenschap van een object.
54
Authentiek gegeven
Een authentiek gegeven is een gegeven dat in de Basisregistratie is opgenomen en dat volgens de wet als echt wordt beschouwd.
55
Authentieke akte
Een authentieke akte is een document dat door een openbaar ambtenaar, vaak een notaris, is opgesteld en gewaarmerkt.
56
Automatische generalisatie
Automatische generalisatie is een proces waarin een kaart met veel details automatisch wordt omgezet en getekend met minder details.
57
Autoriseren Serviceproviders
(Synoniem voor: KLIC autoriseren SP) KLIC autoriseren SP is een service voor netbeheerders waarin ze kunnen aangeven welke bedrijven diensten namens hem mag uitvoeren.
58
Baatbelasting
Baatbelasting is een belasting van de gemeente. De eigenaar van een onroerend goed betaalt deze belasting, omdat hij voordeel heeft van een voorziening die de gemeente heeft gebouwd of aangelegd. Deze belasting kan ook gelden voor de bezitter van het onroerend goed of voor degene die er voor een deel recht op heeft.
59
BAO
(Synoniem voor: Bronhouders- en afnemersoverleg) Het bronhouders- en afnemersoverleg een vergadering waar netbeheerders, grondroerders, het Ministerie van Economische Zaken en het Kadaster praten over beleid rondom kabels en leidingen.
60
Basiskosten
Basiskosten zijn de kosten die de eigenaar moet betalen na de verdeling van een stuk grond. Deze kosten moet hij betalen als hij voordeel heeft gehad van de verdeling.
61
Basisregistratie
Een basisregistratie is een verzameling gegevens. In de wet staat wanneer de verzamelinggegevens een basisregistratie genoemd mag worden.
62
Basisregistratie Grootschalige Topografie
De Basisregistratie Grootschalige Topografie is een landsdekkend topografisch bestand op een schaalniveau van 1:500 tot en met 1:5.000.
63
Basisregistratie Kadaster
De Basisregistratie Kadaster is een verzameling gegevens over percelen, eigendom, hypotheken, beperkte rechten (zoals recht van erfpacht, opstal en vruchtgebruik) en leidingnetwerken. Daarnaast staan er kadastrale kaarten in met perceel, perceelnummer, oppervlakte, kadastrale grens en de grenzen van het rijk, de provincies en gemeenten.
64
Basisregistratie Topografie
De Basisregistratie Topografie is de registratie van geografische objecten in Nederland.
65
Beding
Een beding is een afspraak in een overeenkomst.
66
Bedrijf
Eén of meer personen die gezamenlijk de gronden liggend in de herverkaveling bewerken die ze in gebruik hebben
67
Bedrijfskavel
Een stuk grond met een woonhuis of bedrijfsgebouw in eigendom bij een landbouwer.
68
Beheerder
Een Beheerder is een persoon of een organisatie die een net of een veiligheidsgebied beheert.
69
Beheerder Buisleiding gevaarlijke inhoud
Een Beheerder Buisleiding gevaarlijke inhoud is een persoon of organisatie die verantwoordelijk voor een buis waar stoffen door lopen die gevaarlijk kunnen zijn voor mens en milieu.
70
Beheerder Veiligheidsgebied
Een Beheerder veiligheidsgebied is een persoon of organisatie die verantwoordelijk is voor een gebied waar speciale eisen gelden. Om veiligheidsredenen kan hierbij worden afgeweken het reguliere proces.
71
Beheerdersinformatie
Beheerdersinformatie is alle informatie die een netbeheerder verstuurt aan het Kadaster als het Kadaster daarom vraagt.
72
Beheerpolygoon
Een beheerpolygoon is de weergave van een aaneengesloten gebied waar binnen een netbeheerder een of meer netten beheert of waar een veiligheidsgebied invalt.
73
Beklemrecht
Een beklemrecht is het recht van een persoon om voor altijd de grond van iemand anders te mogen gebruiken. Hij wordt daardoor eigenaar van de gebouwen, de bomen en planten op die grond, maar niet van de grond zelf. Wil hij dat recht ook aan iemand anders geven? Dan moet de eigenaar van de grond daarvoor toestemming geven.
74
Belang
Een belang is een gebied waarin een netbeheerder een of meerdere netten heeft. Of het is een veiligheidsgebied.
75
Belangendatabase
Een belangendatabase is een systeem waarin een netbeheerder vastlegt waar zijn kabels en leidingen liggen. Een beheerder veiligheidsgebied geeft hun gebied hierin aan.
76
Belanghebbende
Een belanghebbende is een persoon voor wie een besluit directe gevolgen heeft.
77
Belanghebbende beheerder
Een belanghebbende beheerder is een beheerder met een beheergebied dat geheel of gedeeltelijk ligt in het aangevraagde gebied voor een Klic-melding of een INSPIRE-raadpleging.
78
Belasting
Belasting is geld dat een persoon aan de overheid moet betalen. Daarbij is het niet nodig dat de overheid met dat geld iets speciaal voor die persoon doet.
79
Beneficiaire aanvaarding
(Synoniem voor: Aanvaarding nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving) Een aanvaarding nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving is als een erfgenaam verklaart dat hij de erfenis alleen wil hebben als er nog geld overblijft nadat eventuele schulden betaald zijn.
80
Beperkt gerechtigde
Een beperkt gerechtigde is iemand die niet het volledige recht op een goed heeft, maar een stuk ervan. Dit betekent dat hij niet alles met dat goed mag doen. Het beperkte recht geeft aan wat hij er wel en niet mee mag doen.
81
Beperkt recht
Een beperkt recht is dat iemand geen volledig recht heeft op een goed, maar een stuk ervan. Dit betekent dat hij niet alles met dat goed mag doen. Het beperkte recht geeft aan wat hij er wel en niet mee mag doen.
82
Berichten Model Kabels en Leidingen
(Synoniem voor: BMKL) Het BMKL is een ontwerp van de berichten die de netbeheerders en het Kadaster aan elkaar kunnen sturen.
83
Beschermd Leefgebied
(Synoniem voor: Beschermde leefomgeving Flora- en Faunawet) Beschermde leefomgeving Flora- en Faunawet of een beschermd Leefgebied is een gebied dat volgens de provincie beschermd moet worden omdat er waardevolle planten of dieren in leven. Als het gebied niet beschermd wordt, is er kans dat die planten of dieren uitsterven.
84
Beschermd monument
Een beschermd monument is een monument dat staat op de lijst van beschermde monumenten volgens de Monumentenwet 1988.
85
Beschermd natuurmonument
Een beschermd natuurmonument is een natuurgebied dat volgens de minister een beschermd natuurmonument is. Voor dit natuurgebied gelden dan speciale regels.
86
Beschermde leefomgeving Flora- en Faunawet
Beschermde leefomgeving Flora- en Faunawet of een beschermd Leefgebied is een gebied dat volgens de provincie beschermd moet worden omdat er waardevolle planten of dieren in leven. Als het gebied niet beschermd wordt, is er kans dat die planten of dieren uitsterven.
87
Beschikkingsbevoegde persoon
Een beschikkingsbevoegde persoon is een persoon die het recht heeft om een zaak of vermogensrecht aan een ander te geven. Of die op een zaak of vermogensrecht een recht mag laten gelden. Bijvoorbeeld een hypotheek of erfpacht.
88
Beschrijvend kenmerk
(Synoniem voor: Attribuut) Een attribuut is een naam van een kenmerk of een eigenschap van een object.
89
Beslag
Een beslag is een tijdelijke maatregel waarbij de overheid bepaalde zaken van iemand afneemt, zodat hij er niets meer mee kan doen.
90
Beslaglegger
Een beslaglegger is iemand die iets tegoed heeft op een ander en beslag legt op het eigendom van die ander.
91
Besloten data
Besloten data is informatie die alleen beschikbaar wordt gesteld als bekend is wie de informatie wil inzien.
92
Besluit
Een besluit is een schriftelijke beslissing van een overheid. De beslissing heeft te maken met een publiekrechtelijke rechtshandeling. De beslissing geeft iemand een recht of een plicht.
93
Besluit inrichting landelijk gebied
(Synoniem voor: Bilg) Bilg is een besluit van de regering op basis van de Wilg. In dit besluit staan de regels voor het ruilen van grond en een lijst met de financiële regels.
94
Besluit inzake onteigening
Een besluit inzake onteigening is een besluit waarbij de overheid iemand dwingt een eigendom aan haar te verkopen, omdat ze dat eigendom nodig heeft voor een algemeen belang. De overheid betaalt daarvoor aan die ander een vooraf afgesproken bedrag.
95
Besluit of bevel, Waterstaatswet 1900
Een besluit of bevel, Waterstaatswet 1900, is een besluit waarin staat wie zorgt voor het onderhoud en beheer van waterstaatswerken. Dat zijn bijvoorbeeld sloten, dijken en sluizen.
96
Besluit op basis van Belemmeringenwet Landsverdediging
Een besluit op basis van Belemmeringenwet Landsverdediging is dat de minister vergunning geeft om een iets aan te leggen, te behouden of te gebruiken dat nodig is om Nederland te verdedigen.
97
Besluit op basis van Belemmeringenwet Privaatrecht
Een besluit op basis van Belemmeringenwet Privaatrecht is een besluit van de overheid dat een eigenaar van een stuk grond moet toestaan dat het Rijk, de provincie of een waterschap werkzaamheden uitvoert in of op zijn grond.
98
Besluit op basis van Monumentenwet 1988
Een besluit op basis van Monumentenwet 1988 is dat een minister besluit dat een gebouw zo waardevol is dat het een beschermd monument wordt.
99
Besluit op basis van Natuurbeschermingswet 1998
Een besluit op basis van Natuurbeschermingswet 1998 is dat de minister besluit dat een stuk natuur of landschap zo waardevol is dat het een beschermd monument wordt.
100
Besluit op basis van Wet agrarisch grondverkeer
Een besluit op basis van Wet agrarische grondverkeer is dat de overheid een bepaald gebied aanwijst als landgoed, landinrichtingsgebied, reservaat, structuurvisiegebied of reconstructiegebied.
101
Besluit op basis van woningwet
Een besluit op basis van woningwet is dat de overheid besluit hoe iemand een woning, ander gebouw, tuin of terrein moet onderhouden, beheren en gebruiken.
102
Besluit op grond van artikel 110 I Wet geluidhinder
In dit besluit bepaalt de overheid dat er meer geluid mag zijn dan in de Wet geluidhinder staat.
103
Besluit op grond van de Interimwet Stad en Milieubenadering
In dit besluit beslist de gemeenteraad om af te wijken van de milieuregels voor bodem, geluid en lucht. Of om af te wijken van de waarden en afstanden uit de Wet geurhinder en veehouderij.
104
Besluit tot heffen van baatbelasting, Gemeentewet
Een besluit tot heffen van baatbelasting is dat de gemeenteraad bepaalt wat de baatbelasting wordt voor voorzieningen die de gemeente gaat aanleggen.
105
Besluit tot heffen van bouwgrondbelasting, Gemeentewet
Een besluit tot heffen van bouwgrondbelasting is een besluit van de gemeente om iemand bouwgrondbelasting te laten betalen. De eigenaar van de bouwgrond betaalt deze belasting, omdat hij voordeel heeft van iets wat de gemeente heeft aangelegd voor die bouwgrond. Deze belasting kan ook gelden voor de bezitter van de bouwgrond of voor degene die er voor een deel recht op heeft.
106
Besluit tot sluiting gebouw, open erf of terrein, Woningwet
Een besluit tot sluiting gebouw, open erf of terrein is dat de overheid beslist om een gebouw, tuin of terrein te sluiten. Dit beslist de overheid omdat de Woningwet wordt overtreden.
107
Besluit tot sluiting object, Opiumwet
Een besluit tot sluiting object, Opiumwet is dat de burgemeester beslist om een woning, coffeeshop of andere ruimte en het terrein eromheen te sluiten. Dit beslist hij omdat de Opiumwet wordt overtreden.
108
Besluit tot sluiting van woning, lokaal of bijbehorend erf, Gemeentewet
Een besluit tot sluiting van woning, lokaal of bijbehorend erf is dat de burgemeester beslist om een woning of andere niet-openbare ruimte en het terrein eromheen te sluiten. Dit beslist hij omdat de Gemeentewet wordt overtreden.
109
Bestemmingswinst
De bestemmingswinst is als een stuk grond door verdeling meer waard wordt voor een eigenaar van dat stuk grond.
110
Bestuur
Het bestuur is een onderdeel van een rechtspersoon die beslissingen neemt, volgens de regels die het bestuur zelf heeft gemaakt.
111
Bestuurscommissie
De bestuurscommissie is een commissie die het provinciebestuur heeft opgericht. De bestuurscommissie handelennamens het provinciebestuur.
112
Bestuursdwangbesluit of dwangsombesluit, Wabo
Een bestuursdwangbesluit Wabo is dat de overheid beslist maatregelen te nemen om te zorgen dat iemand stopt met de Wabo te overtreden. Wabo staat voor Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Een dwangsombesluit Wabo is dat de overheid beslist dat iemand haar geld moet betalen zolang hij de Wabo overtreedt. Wabo staat voor Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
113
Bestuursdwangbesluit of dwangsombesluit, Woningwet
Een bestuursdwangbesluit Woningwet is dat de overheid beslist maatregelen te nemen om te zorgen dat iemand stopt met de Woningwet te overtreden. Een dwangsombesluit Woningwet is dat de overheid beslist dat iemand haar geld moet betalen zolang hij de Woningwet overtreedt.
114
Bestuursorgaan
Een bestuursorgaan is een door de wet aangewezen persoon of instantie die een overheidstaak uitvoert, waardoor meerdere groepen burgers worden geraakt.
115
Beteelbare oppervlakte grond
(Synoniem voor: Cultuurgrond) Cultuurgrond is grond die gebruikt wordt voor akkerbouw.
116
Betrokken beheerder
Een Betrokken beheerder is een netbeheerder die kabel-en leidinginformatie levert in het aangevraagde gebied voor een Klic-melding of een INSPIRE-raadpleging.
117
Bevel
Een bevel is als een door de wet aangewezen persoon of organisatie aan een ander laat weten dat hij iets moet doen of laten.
118
Bevel buitengewone omstandigheden
Een bevel buitengewone omstandigheden is een opdracht om te zorgen dat materialen klaar staan voor als er een oorlog is of kan komen. Of als er andere bijzondere situaties zijn die op een oorlog lijken of te maken hebben met een oorlog.
119
Bevoegd aanlegger
De bevoegd aanlegger is degene die op 1 januari 2007 kon aantonen dat hij een netwerk heeft aangelegd en daarvoor een vergunning had. Een netwerk is een groep kabels en leidingen in en boven de grond. De bevoegd aanlegger mag dit netwerk dan bij het Kadaster laten registreren. Dit is nodig als hij het netwerk wil verkopen of een recht hierop wil laten gelden.
120
Bevoegd gezag
Het bevoegd gezag is een door de wet aangewezen persoon of instantie die publieksrechtelijke rechtshandelingen mag uitvoeren. Dit zijn activiteiten die gevolgen hebben voor de relatie tussen overheid en burger of tussen overheden onderling.
121
Bewaarder
De bewaarder is iemand die bij het Kadaster werkt. Hij schrijft stukken in, in de openbare registers en de basisregistratie Kadaster. Hij zorgt ervoor dat dit volgens de Kadasterwet gebeurd,
122
Bewaring
Een bewaring is een kadasterkantoor waar vroeger de Openbare Registers en de kadastrale gegevens werden bewaard, voordat het landelijk openbaar register werd ingevoerd.
123
bewijs van doorhaling
Het Bewijs van Doorhaling is het bewijs dat een stuk uit het openbaar register niet meer geldig is.
124
Bewijs van doorhaling teboekstelling schip
Een bewijs van doorhaling teboekstelling schip is een uitreksel uit de schepenregistratie dat aangeeft dat het schip is uitgeschreven uit de registratie.
125
Bewindvoerder over nalatenschap
Een bewindvoerder over nalatenschap is een persoon die beslissingen mag nemen over bezittingen van een overleden persoon.
126
Bezit
Een bezit is een goed dat iemand heeft voor zichzelf. Het goed kan zijn eigendom zijn, maar dat hoeft niet.
127
Bezitter
Een bezitter is iemand die een goed heeft voor zichzelf. De bezitter kan ook de eigenaar van het goed zijn, maar dat hoeft niet.
128
Bezwaar
Een bezwaar is een vraag aan de overheid om een besluit te veranderen omdat je het er niet mee eens bent. In de wet staat wanneer je bezwaar kunt maken.
129
BGT
(Synoniem voor: Basisregistratie Grootschalige Topografie) De Basisregistratie Grootschalige Topografie is een landsdekkend topografisch bestand op een schaalniveau van 1:500 tot en met 1:5.000.
130
Bijlage
Een bijlage is een aanvullend document bij een ter inschrijving aangeboden stuk.
131
Bijlbrief
Een bijlbrief is een brief van een scheepswerf. Hierin staat dat het schip af is, en dat ze het hebben afgeleverd aan de klant.
132
Bilg
Bilg is een besluit van de regering op basis van de Wilg. In dit besluit staan de regels voor het ruilen van grond en een lijst met de financiële regels.
133
Binnenschip
(Synoniem voor: Binnenvaartschip) Een binnenvaartschip is een schip dat als binnenvaartschip staat ingeschreven in de openbare registers. Is het schip niet ingeschreven? Dan is het ook een binnenvaartschip als het niet bedoeld is om vooral op zee te varen.
134
Binnenvaartschip
Een binnenvaartschip is een schip dat als binnenvaartschip staat ingeschreven in de openbare registers. Is het schip niet ingeschreven? Dan is het ook een binnenvaartschip als het niet bedoeld is om vooral op zee te varen.
135
Blok
Alle percelen die liggen in een herverkaveling.
136
Blokmaat
Een blokmaat is de gemeten afstand tussen twee hoeken van een gebouw.
137
Bloot eigendom
Bloot eigendom is het recht wat de eigenaar op een goed heeft, terwijl er ook een beperkt recht op dat goed zit. (Opmerking: hier heb ik goed gebruikt, omdat goed ook gebruikt is bij de uitleg van beperkt recht en ik het begrip zo iets beter kan uitleggen in klare taal)
138
BMKL
Het BMKL is een ontwerp van de berichten die de netbeheerders en het Kadaster aan elkaar kunnen sturen.
139
BMKL-alert
Een BMKL-alert is een bericht dat het Kadaster naar de netbeheerder stuurt, wanneer de netbeheerder niet op tijd zijn informatie over kabels en leidingen naar het Kadaster stuurt.
140
BMKL-response
BMKL-response is een ontvangstbevestiging die netbeheerders en Kadaster aan elkaar sturen om de ontvangst van een bericht te bevestigen en om aan te geven of het bericht verwerkt kan worden.
141
Bodem
De bodem is het vaste deel van de aarde met de vloeibare en gasvormige bestanddelen en organismen die daar inzitten, voorzover dit zich tot een meter onder het maaiveld bevindt.
142
Bodemgeschiktheid
Bodemgeschiktheid is de mate waarin de de grond geschikt is voor een bepaald doel.
143
Bodemgeschiktheidsklasse
(Synoniem voor: Ruilklasse) Ruilklasse is een verzameling van bodemtypen die dezelfde eigenschappen bezitten.
144
Bodemkaart
Een bodemkaart is een kaart waarop te zien is wat voor soort lagen grond er in de bodem zitten.
145
Bodemtype
Bodemtype zijn de opbouw, de samenstelling en eigenschappen van de lagen in de bodem inclusief grondwater
146
bodemtypenkaart
(Synoniem voor: Bodemkaart) Een bodemkaart is een kaart waarop te zien is wat voor soort lagen grond er in de bodem zitten.
147
Bouwgrondbelasting
Bouwgrondbelasting is een jaarlijkse belasting van de gemeente. De eigenaar van bouwgrond betaalt deze belasting maximaal dertig jaar, omdat hij voordeel heeft van een voorziening die de gemeente heeft aangelegd voor die bouwgrond.
148
Bouwjaar
Het bouwjaar van een huis is het jaar wanneer het huis klaar is of het jaar wanneer het huis is opgeleverd.
149
Branden schip
Het branden van een schip is dat een schip een brandmerk krijgt. Dit is een nummer waaronder een schip in het openbare register van het Kadaster staat ingeschreven.
150
Brandmerk
Een brandmerk is het kenmerk waaronder een schip in de openbare registers staat ingeschreven. Het kenmerk bestaat uit een nummer, de rubriek waarin het schip is ingedeeld, de naam van het register waar het schip is ingeschreven en het jaar van de inschrijving.
151
BRK
(Synoniem voor: Basisregistratie Kadaster) De Basisregistratie Kadaster is een verzameling gegevens over percelen, eigendom, hypotheken, beperkte rechten (zoals recht van erfpacht, opstal en vruchtgebruik) en leidingnetwerken. Daarnaast staan er kadastrale kaarten in met perceel, perceelnummer, oppervlakte, kadastrale grens en de grenzen van het rijk, de provincies en gemeenten.
152
Brondocument
Een brondocument is een document dat in de openbare registers is ingeschreven, een door het Kadaster bewaarde document, een besluit of een kopie daarvan met teken van echtheid.
153
Brondocument (BAG)
Een brondocument is een document dat aanleiding is voor een administratieve gebeurtenis.
154
Bronhouder
Een bronhouder is een organisatie die verantwoordelijk is voor het vastleggen en beheren van gegevens.
155
Bronhouders- en afnemersoverleg
Het bronhouders- en afnemersoverleg een vergadering waar netbeheerders, grondroerders, het Ministerie van Economische Zaken en het Kadaster praten over beleid rondom kabels en leidingen.
156
BRT
(Synoniem voor: Basisregistratie Topografie) De Basisregistratie Topografie is de registratie van geografische objecten in Nederland.
157
BRT product
BRT product is een topografisch bestand dat is gebaseerd op de Basisregistratie Topografie.
158
Bruto oppervlakte
Bruto oppervlakte is het totaal van alle stukken grond die een gebruiker of eigenaar heeft om te verdelen.
159
Buisleiding
(Synoniem voor: Buisleiding gevaarlijke inhoud) Een Buisleiding met gevaarlijke inhoud is een buis of leiding waar stoffen door lopen die gevaarlijk kunnen zijn voor mens en milieu. Bijvoorbeeld een buis voor het vervoer van benzine, gas of giftige stoffen
160
Buisleiding gevaarlijke inhoud
Een Buisleiding met gevaarlijke inhoud is een buis of leiding waar stoffen door lopen die gevaarlijk kunnen zijn voor mens en milieu. Bijvoorbeeld een buis voor het vervoer van benzine, gas of giftige stoffen
161
Bulkaanvraag
Een bulkaanvraag is een aanvraag die zo groot is dat de gebiedsinformatie niet in een keer gemaakt kan worden.
162
ca
(Synoniem voor: Centiare) Een centiare is een oppervlaktemaat en een naam voor een vierkante meter.
163
Calamiteit
Een calamiteit is een onverwachte gebeurtenis waarbij persoonlijk letsel of grote schade dreigt. Of wanneer het aanleveren van producten via ondergrondse leidingen en buizen zoals electriciteit, water en brandstof niet meer kan.
164
Calamiteitenmelding
Een calamiteitenmelding is een melding waarbij informatie opgevraagd word om te voorkomen dat er een gevaarlijke situatie ontstaat. De contactgegevens van de netbeheerders worden direct getoond.
165
Canon
Een canon is een geldbedrag dat iemand regelmatig moet betalen voor het recht om gebruik te maken van een stuk grond.
166
Cartografie
Cartografie is de kunst en wetenschap van het maken van land-, zee- en/of luchtkaarten.
167
Centiare
Een centiare is een oppervlaktemaat en een naam voor een vierkante meter.
168
Centrale database kabels en leidingen
De Centrale database kabels en leidingen is een database waarin informatie wordt opgeslagen over kabels en leidingen van netbeheerders.
169
Centrale netbeheerder
De decentrale netbeheerder is een netbeheerder die zijn informatie over kabels en leidingen centraal bij het Kadaster opslaat.
170
Centreren
Centreren is het neerzetten van een meetinstrument in het midden van een vooraf gekozen meetpunt in het terrein
171
Centreringsprecisie
Een centreringsprecisie is de nauwkeurigheid waarmee je een centrering kunt uit te voeren.
172
Cessie
Een cessie is het overdragen van het recht op het ontvangen van de afbetaling van een schuld.
173
Cessie hypotheek
Cessie hypotheek is dat de bank of een andere organisatie haar vorderingsrechten die horen bij een hypotheek aan een ander geeft. Dit betekent dat die ander het goed mag verkopen als de eigenaar de lening niet meer kan betalen.
174
Chemienetwerk
Dit is een groep leidingen die bedoeld zijn om chemische stoffen te vervoeren.
175
Commissie
(Synoniem voor: Gebiedscommissie) De gebiedscommissie is een bestuurscommissie of adviescommissie.
176
Commissie
(Synoniem voor: Adviescommissie) De Adviescommissie is een commissie die het provinciebestuur heeft opgericht. Deze commissie geeft het provinciebestuur advies over besluiten rondom de herverkaveling.
177
Commissie
(Synoniem voor: Bestuurscommissie) De bestuurscommissie is een commissie die het provinciebestuur heeft opgericht. De bestuurscommissie handelennamens het provinciebestuur.
178
Commissie
(Synoniem voor: Provinciebestuur) Het provinciebestuur is een bestuur dat bestaat uit provinciale staten, gedeputeerde staten en een commissaris van de Koning
179
Comparant
Een comparant is iemand die voor een notaris of een rechter verschijnt om iets te regelen of te verklaren.
180
Comparitie
Comparitie is dat de partijen die een notariële akte moeten ondertekenen naar de notaris gaan. Bij het ondertekenen stelt de notaris hun identiteit vast.
181
Complete levering
Een complete levering is een levering met alle informatie over kabels en leidingen, van een gebied.
182
Complexaanduiding
Een complexaanduiding is een kadastrale aanduiding voor appartementsrechten.
183
Conceptueel ontwerp
Een conceptueel ontwerp beschrijft welke digitale informatie nodig is voor het maken van een kaart.
184
Conservatoir beslag
Hierbij beslist de rechter tijdelijk een of meer goederen van iemand af te nemen om te voorkomen dat hij de goederen verkoopt of er een recht op laat gelden.
185
Contouren
Contouren zijn de lijnen waarmee op een landkaart de grenzen van een stuk grond of een gebouw zijn aangegeven.
186
Coördinaat
Een coördinaat is één getal in een reeks van getallen die nodig is om de ligging van een punt te bepalen.
187
Crediteur
(Synoniem voor: Schuldeiser) Een schuldeiser is een persoon die volgens een overeenkomst nog geld moet krijgen van een ander.
188
Cultuuraanduiding
(Synoniem voor: Cultuurcode) Een cultuurcode is een aanduiding van het gebruik van een stuk grond en alles wat erin of erop staat.
189
Cultuurcode
Een cultuurcode is een aanduiding van het gebruik van een stuk grond en alles wat erin of erop staat.
190
Cultuurgrond
Cultuurgrond is grond die gebruikt wordt voor akkerbouw.
191
Dagtekening
De dagtekening is de datum waarop een document is vastgesteld.
192
DAW
(Synoniem voor: Deltaplan Agrarisch Waterbeheer) Het deltaplan agrarisch waterbeheer is een gebiedsproject waarin samengwerkt wordt tussen agrarische bedrijven en waterschappen om knelpunten op het gebied van water op te lossen.
193
De dienst
De dienst is de Dienst voor het Kadaster en de openbare registers. Het Kadaster houdt in de openbare registers bij welke rechten gelden op registergoederen. Dat is een wettelijke taak. Iedereen die een recht wil laten gelden op een registergoed, is verplicht de bijbehorende notariële akten in de openbare registers te laten bijschrijven.
194
De Staat
De staat mag volgens de wet handelen namens het land Nederland en het Koninkrijk der Nederlanden.
195
Debiteur
(Synoniem voor: Schuldenaar) Een schuldenaar is een persoon die volgens een overeenkomst nog geld moet betalen aan een ander.
196
Decentrale netbeheerder
De decentrale netbeheerder is een netbeheerder die zijn informatie over kabels en leidingen niet centraal bij het Kadaster opslaat.
197
Deel
Het deel geeft aan waar een stuk is opgeborgen in de Register Hyptheken 3 of Hypotheken 4.
198
Deellevering
Een deellevering is een levering met een gedeelte van de informatie over kabels en leidingen, die horen bij een gebied.
199
Deelpolygoon
De polygoon van een tracemelding wordt automatisch opgedeeld in aaneengesloten deelpolygonen van maximaal de wettelijk toegestane grootte die ieder als een reguliere graafmelding of orientatieverzoek worden afgehandeld. De deelpolygonen worden voorgelegd aan de aanvrager ter goedkeuring. Na het bevestigen is de mogelijkheid om de verdeling van de polygoon in deelpolygonen uit te printen.
200
Delimitatie
Delimitatie is het aangeven van een vroeger gemeten grens, rekening houdend met de nauwkeurigheid van de meting en de soort grens, bijvoorbeeld waar vroeger het midden van een sloot lag.
201
Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
Het deltaplan agrarisch waterbeheer is een gebiedsproject waarin samengwerkt wordt tussen agrarische bedrijven en waterschappen om knelpunten op het gebied van water op te lossen.
202
Detailmeting
Een detailmeting is een meting waarbij detailpunten worden gemeten. Deze metingen vinden meestal plaats in het terrein, maar kunnen ook in een luchtfoto worden gedaan
203
Detailpunt
Een detailpunt is een meetpunt dat gemeten is in het veld, of door het meten in een luchtfoto.
204
Dichtstbijzijnd adres
Een dichtstbijzijnd adres is een adres in het midden van het gebied waarin men wil gaan graven met minimaal plaatsnaam en straat.
205
Dienende erf
Het dienende erf is het stuk grond waarvan de eigenaar iets moet toestaan aan de eigenaar van het heersende erf.
206
Dienst KLIC
De Dienst KLIC is een onderdeel van het Kadaster waar informatie verstrekt wordt over kabels en leidingen.
207
Digitaal Kartografisch Model
Een Digitaal Kartografisch Model is een digitale beschrijving van een terrein en zijn eigenschappen voor het maken van kaarten op papier of beeldscherm.
208
Digitaal Landschaps Model
Een Digitaal Landschap Model is een digitale beschrijving van het terrein en zijn eigenschappen, waarbij geen rekening wordt gehouden met de vorm waarin dit wordt getoond.
209
Digitale kaart
Een digitale kaart is een bestand dat je op kan slaan en dat de kaartgegevens bevat van een bepaald gebied.
210
Directe schadekosten
De directe schadekosten zijn de directe kosten van de schade aan een net die gerapporteerd worden in het schaderappport.
211
DKM
(Synoniem voor: Digitaal Kartografisch Model) Een Digitaal Kartografisch Model is een digitale beschrijving van een terrein en zijn eigenschappen voor het maken van kaarten op papier of beeldscherm.
212
DLM
(Synoniem voor: Digitaal Landschaps Model) Een Digitaal Landschap Model is een digitale beschrijving van het terrein en zijn eigenschappen, waarbij geen rekening wordt gehouden met de vorm waarin dit wordt getoond.
213
Domicilie binnenschip
Domicilie binnenschip is het kiezen voor een woonplaats in Nederland bij het registreren van een binnenschip.
214
Domicilie kiezen
Domicilie kiezen is het kiezen van een andere woonplaats dan de woonplaats waar je woont.
215
Domicilie natuurlijk persoon
Domicillie natuurlijk persoon is de wettelijke woonplaats van een rechtspersoon.
216
Domicilie rechtspersoon
Domicilie rechtspersoon is de wettelijke woonplaats van een rechtspersoon.
217
Domicilie zeeschip
Domicilie zeeschip is het kiezen voor een woonplaats in Nederland bij het registreren van een zeeschip.
218
Doorhalen teboekstelling buitenlands register schip
Doorhalen teboekstelling buitenlands register schip is dat een schip in een buitenlands register als schip wordt uitgeschreven.
219
Doorhaling
Doorhaling is het ongedaan maken van de inschrijving van een stuk in de openbare registers.
220
Doorhaling hypotheek
Een doorhaling hypotheek is een authentieke akte waarin degene die het hypotheekrecht heeft (meestal een bank), dat de hypotheek is komen te vervallen.
221
Doorhaling luchtvaartuig
Doorhaling luchtvaartuig is het verwijderen van een schip uit de openbare registers. Degene die waarschijnlijk eigenaar is, kan het Kadaster hierom vragen. De eigenaar moet hiervoor wel toestemming hebben van de rechter.
222
Doorhaling registratie netwerk
Doorhaling registratie netwerk is het inschrijven van een verklaring van waardeloosheid voor dat netwerk. In een verklaring van waardeloosheid verklaart degene die het netwerk heeft laten inschrijven, dat deze inschrijving waardeloos is. De verklaring van waardeloosheid wordt ingeschreven door een notaris.
223
Doorhaling teboekstelling zaak
Doorhaling teboekstelling zaak is dat een schip of luchtvaartuig wordt uitgeschreven uit het openbare register van het Kadaster.
224
Doorhaling teboekstelling zeeschip of binnenschip
Een doorhaling teboekstelling zeeschip of binnenschip is dat een inschrijving van een zeeschip of binnenschip wordt ongedaan wordt gemaakt. Dit wordt gedaan door de bewaarder op verzoek van degene die het meest waarschijnlijkst eigenaar is.
225
Doorhaling voorlopige aantekeningen
Een doorhaling voorlopige aantekeningen is het doohalen van een voorlopige aantekening door de bewaarder. Dit doet hij als blijkt dat toch aan de inschrijvingsvereisten is voldaan.
226
Echtgenoot
Een echtgenoot is iemand die is getrouwd met een ander.
227
Eenmalige melding
Een eenmalige melding is een aanvraag van informatie over kabels en leidingen in een bepaald gebied, door iemand die niet is ingeschreven bij het Kadaster om KLIC-meldingen te doen.
228
Eigenaar
Een eigenaar is iemand of een organisatie van wie een zaak is.
229
Eigenaar (Wilg)
Eigenaar is een persoon die de eigenaar is van een gebouw of stuk grond en ook alle rechten daarvan bezit.
230
Eigendom
Eigendom is het meest omvattende recht dat iemand of een organisatie op een zaak  kan hebben.
231
Eigendomsakte
Een eigendomsakte is een notariële akte waarin een koopovereenkomst is opgenomen. Door de inschrijving van de eigendomsakte wordt iemand eigenaar van een stuk grond, gebouw, schip of vliegtuig.
232
Eigendomsbewijs
Een eigendomsbewijs is een document waaruit blijkt dat een bepaalde persoon of organisatie eigenaar van een bepaalde zaak is.
233
Eigenmaat
Een eigenmaat is een gemeten afstand tussen twee punten van eenzelfde object.
234
Einddatum (BAG)
De einddatum is de datum tot waar een gegeven niet gewijzigd is.
235
Einddatum recht
De einddatum recht is de datum waarop een recht eindigt.
236
Eindiging mandeligheid
Eindiging mandeligheid is dat de situatie stopt dat er bij een stuk grond een ander stuk grond of soms een gebouw hoorde waar iemand samen met anderen eigenaar van was. Deze situatie kan stoppen omdat het stuk grond voor geen enkele eigenaar meer nodig is. Of omdat de eigenaren de grond niet meer samen willen gebruiken. De eigenaren laten dit vastleggen in een akte bij de notaris. Deze akte wordt ingeschreven in het openbare register van het Kadaster.
237
Eis tot vastlegging eigendom netwerk
Een eis tot vastlegging eigendom netwerk is dat iemand in het Kadaster wil laten inschrijven dat hij eigenaar is van een groep kabels en leidingen in of boven de grond.
238
Eis-voorzorgsmaatregel
Een eis voorzorgsmaatregel is een eis van een netbeheerder dat in een bepaald gebied alleen gegraven mag worden als bepaalde maatregelen uitgevoerd zijn.
239
Electriciteitsnetwerk
Een elektriciteitsnetwerk is een groep kabels of leidingen bedoeld om elektrische stroom te vervoeren.
240
Equivalentieverklaring
Een equivalentieverklaring is een verklaring van een persoon die een digitaal stuk inschrijft in de openbare registers. Hierin verklaart hij dat het stuk dat hij inschrijft hetzelfde is als het stuk dat hij zelf onder zich houdt.
241
Erfdienstbaarhedenonderzoek
Een erfdienstbaarhedenonderzoek is een onderzoek naar percelen waar eventueel een erfdienstbaarheid op ligt, door raadpleging van de openbare registers, de Basisregistratie Kadaster en Archiefstukken.
242
Erfdienstbaarheid
Een erfdienstbaarheid is een recht dat iemand of een organisatie heeft om een stuk grond van een ander te gebruiken. Het stuk grond waarvan de eigenaar iets mag, heet het heersende erf. Het stuk grond waarvan de eigenaar iets moet toestaan heet het dienende erf.
243
Erfenis
(Synoniem voor: Nalatenschap) Nalatenschap is het geheel van de bezittingen en schulden die iemand heeft op het moment dat hij overlijdt.
244
Erfgenaam
De erfgenaam is de persoon die de bezittingen en schulden of een deel ervan erft van iemand die is overleden.
245
Erflater
De erflater is iemand die is overleden en aan anderen zijn bezittingen en schulden nalaat.
246
Erfpacht
Erfpacht is dat iemand het recht heeft om een stuk grond te houden of te gebruiken dat eigendom is van een ander.
247
Erfpachtcanon
Erfpachtcanon is het bedrag dat een erfpachter moet betalen aan de eigenaar van een stuk grond omdat hij zijn grond gebruikt.
248
Erfpachter
De erfpachter is de persoon die een stuk grond mag houden of gebruiken dat eigendom is van een ander.
249
Erfpachtscanon
(Synoniem voor: Canon) Een canon is een geldbedrag dat iemand regelmatig moet betalen voor het recht om gebruik te maken van een stuk grond.
250
Erfverpachter
De erfverpachter is de eigenaar van een stuk grond die een ander het recht geeft deze grond tegen betaling te houden of te gebruiken.
251
Erven
(Synoniem voor: Erfgenaam) De erfgenaam is de persoon die de bezittingen en schulden of een deel ervan erft van iemand die is overleden.
252
Executeur
Een executeur is een persoon die laatste wensen van een overleden persoon uitvoert.
253
Executoriaal beslag
Executoriaal beslag is dat de rechter beslist om een deurwaarder in te schakelen nadat hij heeft bepaald dat iemand moet betalen en hij dat niet doet. De deurwaarder informeert degene die moet betalen persoonlijk over de uitspraak van de rechter. Betaalt diegene dan nog steeds niet, dan mag de deurwaarder zijn spullen verkopen.
254
Executoriale_verkoop
Een executoriale verkoop is het verkopen van een schip, vliegtuig, huis of grond door een notaris. Dit doet hij omdat de eigenaar zijn hypotheek op het schip, vliegtuig, huis of grond niet meer betaalt.
255
Exploitatieplan, Wet ruimtelijke ordening
Een exploitatieplan, Wet ruimtelijke ordening is een plan waarin de gemeenteraad besluit wat er nodig is om een bouwplan voor een bepaald gebied uit te voeren. Het bouwplan is door de regering vastgesteld met een algemene maatregel van bestuur. Dit is een uitwerking van de wet.
256
Faillietverklaring
Een faillietverklaring is dat de rechter een persoon of een bedrijf failliet verklaart als hij niet meer kan betalen. Heeft de persoon of het bedrijf nog geld of bezittingen? Dan gaat dit naar degenen die nog geld van de persoon of het bedrijf moeten krijgen.
257
Feed
(Synoniem voor: Atomfeed) Atomfeed is een vorm van een downloaddienst
258
Fiatteren
Fiatteren is het goedkeuren van alle wijzigingen in de Basisregistratie Kadaster van een bepaalde dag nadat deze zijn gecontroleerd.
259
Fiatteringsdatum
De fiatteringsdatum is de datum tot en met wanneer wijzigingen in de Basisregistratie Kadaster en openbaar register zijn goedgekeurd op een bepaalde dag.
260
Fideï commis
Een fideï commis is dat iemand een erfenis pas krijgt nadat eerst een ander de erfenis heeft gekregen.
261
Fotogrammetrie
Fotogrammetrie is een manier om de ligging van een geografisch object in het terrein te bepalen met behulp van luchtfoto's.
262
Functie net
(Synoniem voor: Thema) Het thema is een aanduiding van het soort leiding.
263
Fusie
Een fusie is een samenvoeging van twee of meer rechtspersonen, waarbij een van hen het vermogen van de ander krijgt. Of ze beslissen dat hun vermogen gaat naar de nieuwe rechtspersoon die ze samen oprichten.
264
Gasleidingnetwerk
Een gasleidingnetwerk is een groep leidingen bedoeld om gas te vervoeren.
265
Gebaseerd op proces-verbaal
Een gebaseerd op proces verbaal betekent dat een registratie niet is gedaan met behulp van een brondocument. De registratie is gedaan met behulp van een document dat door een medewerker van de overheid is gemaakt. Dit document is een verslag van een gebeurtenis.
266
Gebiedsbeheerder
(Synoniem voor: Beheerder Veiligheidsgebied) Een Beheerder veiligheidsgebied is een persoon of organisatie die verantwoordelijk is voor een gebied waar speciale eisen gelden. Om veiligheidsredenen kan hierbij worden afgeweken het reguliere proces.
267
Gebiedscommissie
De gebiedscommissie is een bestuurscommissie of adviescommissie.
268
Gebiedselectie
Gebiedselectie is een selectie van gebieden uit TOP10NL die voor herziening in aanmerking komen.
269
Gebiedsinformatie
Gebiedsinformatie is de informatie van alle netbeheerders in een gebied die het Kadaster bundelt en naar de aanvrager stuurt.
270
Gebiedsinformatie-aanvraag
Een gebiedsinformatie-aanvraag is een aanvraag om informatie over een bepaald gebied te krijgen.
271
Gebouwd met subsidie
Gebouwd met subsidie is dat een bouwwerk gebouwd is met geld van de overheid.
272
Gebruik en bewoning
(Synoniem voor: Recht van gebruik en bewoning) Een recht van gebruik is dat iemand een beperkt recht heeft waardoor hij een goed mag gebruiken voor zichzelf of zijn gezin. Als dat goed nog wat oplevert, mag hij dat ook hebben of houden. Bijvoorbeeld de oogst van een stuk land, of de rente bij aandelen. Een recht van bewoning is dat iemand een beperkt recht heeft waardoor hij met zijn gezin in een huis mag wonen.
273
Gebruiksbestemming
Gebruiksbestemming is een omschrijving voor de manier waarop een stuk grond gebruikt wordt.
274
Gebruiksdoel
Een gebruiksdoel is een aanduiding van het doel waarvoor het verblijfsobject gebruikt wordt.
275
Gedoogplicht
Gedoogplicht is dat iemand moet toestaan dat de overheid werkzaamheden uitvoert die een algemeen belang hebben. Als hij door die werkzaamheden schade heeft, kan de overheid de schade betalen.
276
Gedoogplicht ex. Art 10, lid 2, 12 of 12a Waterstaatswet 1900
Een Gedoogplicht ex. Art 10, lid 2, 12 of 12a Waterstaatswet 1900 is dat iemand zaken moet toestaan die nodig of belangrijk zijn voor het waterstaatsbelang.
277
Gedoogplicht ex. hoofdstuk 5 Telecommunicatiewet
Een gedoogplicht ex. Hoofdstuk 5 Telecommunicatiewet is dat de beheerder of een ander die rechten heeft op een stuk openbare grond, moet toestaan dat deze grond wordt gebruikt voor kabels voor telefoon, televisie of internet.
278
Gedoogplicht Ontgrondingenwet
Een gedoogplicht Ontgrondingenwet is dat een eigenaar of een ander die rechten heeft op een stuk grond of water, moet toestaan dat de overheid zijn stuk grond of water onderzoekt. Ook moet hij alles toestaan wat nodig is om dat onderzoek te laten doen. Het onderzoek en de medewerking daaraan zijn een opdracht van de minister.
279
Gedoogplicht op basis van Grondwaterwet
De gedoogplicht op basis van Grondwaterwet is dat iemand die rechten heeft op grond waar grondwater in zit, een onderzoek van het grondwater moet toestaan. Ook moet hij alles toestaan wat nodig is om dat onderzoek te laten doen. Het onderzoek en de medewerking daaraan zijn een beslissing van de provincie.
280
Gedoogplicht Wet inzake de luchtverontreiniging
Een gedoogplicht Wet inzake de luchtverontreiniging is dat iemand moet toestaan dat de overheid zijn stuk grond of gebouw gebruikt om metingen naar luchtvervuiling te doen. De overheid hoeft vooraf geen toestemming hiervoor te vragen.
281
Gedoogverplichting Wet geluidhinder
Een gedoogverplichting Wet geluidhinder is dat iemand geluidsmetingen moet toestaan.
282
Gegeven
Een gegeven is een feit dat is opgenomen in een registratie.
283
Gegevenscombinatie
Een gegevenscombinatie is een verzameling van gegevens die op het moment van een administratieve gebeurtenis ongeldig wordt.
284
Gekozen woonplaats
Een gekozen woonplaats is dat iemand afspreekt in welke plaats hij bepaalde beslissingen zal nemen of acties zal doen. Soms bepaalt de wet die plaats. Soms beslist de persoon zelf in een overeenkomst wat de plaats wordt.
285
Gelaagde PDF
Een gelaagde PDF is een document in PDF opmaak waarop alle bekende kabels en leidingen over elkaar heen worden gelegd. De kaart wordt dus opgebouwd uit verschillende lagen die samen het hele plaatje vormen. Er wordt een ondergrondkaart aan toegevoegd om goed te kunnen zien waar de kabels en leidingen zich bevinden.
286
Geluidszone ex. art.41 Wet geluidhinder
Een Geluidszone ex. Artikel 41 Wet geluidhinder is een gebied rond een industrieterrein waarvoor volgens de Wet geluidhinder bepaalde geluidsregels gelden. Volgens deze wet mag het industrieterrein buiten dat gebied niet meer geluid maken dan wat er in de wet staat.
287
Gemeente
Een gemeente is een overheidsorganisatie die een deel van een provincie bestuurt.
288
Gemeentegrens
De gemeentegrens is de grens van een gemeente die door de wet is vastgesteld.
289
Gemeentelijk monument
Een gemeentelijk monument is een gebouw dat volgens een gemeente zo waardevol is dat het beschermd moet worden.
290
Gemiddelde koopsom
De gemiddelde koopsom is de gemiddelde verkoopprijs van particuliere woningen en appartementen in een bepaald gebied en in een bepaalde periode. Dit is een product van het Kadaster.
291
Generaliseren
Generaliseren is het vereenvoudigen van een kaart zodat deze op een kleinere schaal leesbaar is.
292
Geo object
(Synoniem voor: Geografisch object) Een geografisch object is een object dat direct of indirect verbonden is met een plek op het aardoppervlak.
293
Geodesie
Geodesie is een wetenschap die zich bezighoudt met de bepaling van de vorm en de afmetingen van de aarde.
294
Geografisch object
Een geografisch object is een object dat direct of indirect verbonden is met een plek op het aardoppervlak.
295
Geografische kaart
Een geografische kaart is een afbeelding van een geografisch gebied op een kaart.
296
Geography Markup Language
Geography Markup Language (GML) is een technische taal voor het beschrijven van geografische informatie.
297
Geometrie
Geometrie is de ligging van punten en objecten en hun onderlinge relaties.
298
Geometrie (BAG)
Geometrie is de beschrijving van de vorm van een object in de vorm van coördinaten
299
Geometrisch kenmerk
Een geometrisch kenmerk is een kenmerk van een object waarmee de locatie en de vorm van het object met coördinaten is vastgelegd.
300
Geometrische relatie
De geometrische relatie is een meetkundige relatie tussen 2 of meer punten of objecten in het terrein. De relatie is aangegeven in de vorm van haaksheid, 3 of meer punten die op een rechte lijn liggen of evenwijdigheid.
301
Gerechtigde
Een gerechtigde is een mens of een rechtspersoon die recht heeft op een zaak of die een vermogensrecht heeft.
302
Geregistreerd Luchtvaartuig
(Synoniem voor: Teboekstaand luchtvaartuig) Een teboekstaand luchtvaartuig is een luchtvaartuig dat in het openbaar register van het Kadaster is ingeschreven.
303
Geregistreerd Schip
(Synoniem voor: Teboekstaand schip) Een teboekstaand schip is een schip dat in het openbaar register van het kadaster is ingeschreven.
304
Geregistreerde pacht
Geregistreerde pacht is een pachtovereenkomst die in het kader van de herverkaveling is aangemeld en geregistreerd bij de Gedeputeerde Staten of de gebiedscommissie. De pachtovereenkomst moet schriftelijk en door de grondkamer goedgekeurd zijn.
305
Geschatte grootte
De geschatte grootte van een perceel is de geschatte oppervlakte van een stuk grond voordat er een meting namens het Kadaster is gedaan.
306
Gesloten data
Gesloten data is informatie die alleen wordt gegeven aan mensen die daarvoor geautoriseerd zijn of toestemming hebben gekregen.
307
GML
(Synoniem voor: Geography Markup Language) Geography Markup Language (GML) is een technische taal voor het beschrijven van geografische informatie.
308
Goed
Een goed is een zaak of een vermogensrecht. Een zaak is een concreet voorwerp dat is ontstaan door de natuur of door de mens. Een vermogensrecht is dat iemand een recht heeft dat een geldwaarde heeft en dat hij aan een ander kan geven.
309
Graafbericht
Een graafbericht is het bericht dat KLIC aan netbeheheerders stuurt die een netwerk hebben in het gebied waar informatie van opgevraagd wordt. 
310
Graaflocatie
Een graaflocatie is een plek waar graafwerkzaamheden worden uitgevoerd.
311
Graafmelding
Een graafmelding is een melding waarmee iemand de dienst KLIC laat weten waar en wanneer hij wil gaan graven.
312
Graafpolygoon
Een graafpolygoon is een gebied dat is aangegeven op een kaart waarbinnen iemand wil gaan graven.
313
Graafschade
Graafschade is schade aan een net die ontstaan is door graafwerkzaamheden.
314
Graafsector
De graafsector zijn alle grondroerders en netbeheerders en andere personen en organisaties die goederen en diensten leveren voor het graven en beheren van netwerken.
315
Grafische precisie
De grafische precisie is een maat voor de nauwkeurigheid waarmee afstanden kunnen worden gemeten op de kaart.
316
Graft
(Synoniem voor: Steilrand) Een steilrand is een opvallend hoogteverschil op zeer korte afstand in het terrein
317
Grensobject
Grensobject is een herkenbaar punt dat zich op of in een grens bevindt.
318
Grensreconstructie
Een grensreconstructie is het zichtbaar maken van een kadastrale grens op basis van door het Kadaster bij het ontstaan van die grens vastgelegde gegevens.
319
Grensuitzetting
(Synoniem voor: Grensreconstructie) Een grensreconstructie is het zichtbaar maken van een kadastrale grens op basis van door het Kadaster bij het ontstaan van die grens vastgelegde gegevens.
320
Grensvaststelling
(Synoniem voor: Vaststelling kadastrale grens) Vaststelling kadastrale grens is dat het kadaster vaststelt wat de grens van een stuk grond is. Het Kadaster stelt dit vast volgens informatie van belanghebbenden en andere gegevens zoals die staan in artikel 50 van de Kadasterwet.
321
Grondexploitatieplan
Een grondexploitatieplan is een document waarin staat welke regels er voor een bepaald gebied gelden. Daarnaast staat er in dit document ook wat de opbrengsten en kosten van deze regels zijn.
322
Grondgebonden bedrijf
Een grondgebonden bedrijf is een bedrijf dat voor het houden van dieren afhankelijk is van grond dat bij het bedrijf hoort.
323
Grondkamer
De Grondkamer is een organisatie die overheidstaken uitvoert voor de goedkeuring van pachtovereenkomsten
324
Grondmobiliteit
Grondmobiliteit is de hoeveelheid grond die in een bepaalde tijd van eigenaar of gebruiker wisselt.
325
Grondperceel
Een grondperceel is een perceel dat in appartementsrechten wordt verdeeld.
326
Grondrente
Grondrente is het bedrag dat iemand krijgt van de eigenaar van een stuk grond.
327
Grondroerder
Een grondroerder is de persoon of het bedrijf die verantwoordelijk is voor graafwerkzaamheden.
328
Grondslag
Grondslag is een verzameling van punten in het terrein waarvan de ligging in twee stelsels, die in het terrein en in een bestand of op kaart, bekend is. Deze vaste punten zijn bekend in de meting en ook op de kaart, zij dienen als de basis bij het landmeten om nieuwe punten in kaart te kunnen brengen.
329
Grondslagelement
Een grondslagelement is een punt in het landschap, zoals een gebouw, brug of viaduct. Vanuit dit punt wordt de digitale kaart samengesteld.
330
Grondslagnet
Een grondslagnet is een netwerk van metingen van vaste en grondslagpunten. Deze punten dienen als basis voor latere (detail)metingen.
331
Grondslagpunt
(Synoniem voor: Grondslagelement) Een grondslagelement is een punt in het landschap, zoals een gebouw, brug of viaduct. Vanuit dit punt wordt de digitale kaart samengesteld.
332
Grootschalige kaart
Een grootschalige kaart is een kaart waarbij 1 centimeter op de kaart overeenkomt met meer dan 100 meter in de werkelijkheid.
333
Grootte
De grootte van een perceel is de omvang van een perceel. De grootte drukken we uit in een oppervlakte – eenheid, bijvoorbeeld: hectare, are of centiare of in vierkante meters.
334
Grootteberekening
Een grootteberekening is de manier waarop we de grootte van bijvoorbeeld een perceel uitrekenen.
335
ha
(Synoniem voor: hectare) Een hectare is tienduizend vierkante meter
336
Handhavingsbesluit Wabo
Een handhavingsbesluit Wabo is een besluit waarin de overheid eist dat iemand stopt met het overtreden van de Wabo. Doet hij dat niet, dan neemt de overheid maatregelen of moet die persoon geld betalen. Wabo is de afkorting van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
337
HAS
(Synoniem voor: Huisaansluitschets) Een huisaansluitschets is een tekening waar op te zien is waar de aansluitingen op gebouwen zitten van ondergrondse kabels en leidingen.
338
hectare
Een hectare is tienduizend vierkante meter
339
Heersende erf
Het heersende erf is het stuk grond waarvan de eigenaar iets mag van de eigenaar van het dienende erf.
340
Herinrichtingsrente
341
Herrecherche
Een herrecherche is de controle die een notaris uitvoert vlak voordat het eigendom van een stuk grond of een gebouw geleverd wordt aan de koper. De herrecherche toont aan of de gegevens van de recherche nog kloppen.
342
Herverkaveling
Een herverkaveling is het ruilen van grond tussen eigenaren in een bepaald gebied.
343
Herverkaveling in voorbereiding
Een herverkaveling in voorbereiding is een aantekening in de basisregistratie kadaster dat een stuk grond herverkaveld wordt. Dit betekent dat verschillende stukken grond een andere eigenaar krijgen.
344
Herverkaveling perceel
Een herverkaveling perceel is dat een aantal stukken grond en de gebouwen daarop worden samengevoegd en opnieuw worden verdeeld. Dit gebeurt volgens de regels van hoofdstuk 8, titel 3 van de Wet Inrichting Landelijk Gebied.
345
Herverkavelingskosten te verwachten
Herverkavelingskosten te verwachten is een aantekening in de basisregistratie kadaster dat de eigenaar van een perceel nog kosten voor herverkaveling moet betalen.
346
Historisch onderzoek
Een historisch onderzoek is dat iemand onderzoek doet in de archieven van het Kadaster, zonder dat hij hiermee geld verdient.
347
Hoedanigheid
De hoedanigheid beschrijft de eigenschappen en samenstelling van de grond.
348
Hoofdadres
Een hoofdadres is het basisadres van een gebouw of plek.
349
Hoofdbewaarder
De hoofdbewaarder is een bewaarder die bij het Kadaster werkt als er twee of meer bewaarders zijn. Hij verdeelt de werkzaamheden tussen de bewaarders.
350
Hoofdgerechtigde
Een hoofdgerechtigde is iemand of een organisatie die een deel van een een recht heeft afgestaan of gedeeld. Het deel wat is afgestaan of gedeeld is een beperkt recht.
351
Hoofdsom
De hoofdsom is de waarde van het recht van hypotheek, zonder rente en kosten dat in een hypotheekakte genoemd staat.
352
Huisaansluitschets
Een huisaansluitschets is een tekening waar op te zien is waar de aansluitingen op gebouwen zitten van ondergrondse kabels en leidingen.
353
Huiskavel
Een huiskavel is een stuk grond waarop een woonhuis staat
354
Huisletter
Een huisletter is een letter toegevoegd aan het huisnummer van een adres.
355
Huisnummer
Een huisnummer is een nummer dat door de gemeente is toegewezen aan een verblijfsobject, ligplaats of standplaats.gebouw. Samen met de straatnaam vormt dit het adres.
356
Huisnummertoevoeging
Een huisnummertoevoeging is een letter of een teken achter een huisnummer.
357
Huur
Huur is de afspraak dat je gebruik mag maken van een gebouw of stuk grond dat niet van jou is in ruil voor een vergoeding.
358
Huurder
Huurder is een persoon of organisatie die aan de verhuurder geld betaalt voor het gebruik van een gebouw of stuk grond, dat niet van hem is.
359
Huurkoop
Huurkoop is dat koper en verkoper afspreken dat de koper een goed koopt op afbetaling. Dit betekent dat de koper een deel aanbetaalt en de rest van het bedrag in delen betaalt. Pas als de koper het hele bedrag heeft betaald, wordt hij eigenaar van het goed.
360
Huurrecht
Huurrecht is dat iemand het recht heeft om een luchtvaartuig te mogen huren dat is ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster. Dit is geregeld via een huurovereenkomst die minimaal zes maanden geldt.
361
Hypothecair bericht
(Synoniem voor: Hypothecair bericht object) Een hypothecair bericht object is een document. Op dit document staat informatie over hypotheken en/of beslagen op een perceel of appartementsrecht.
362
Hypothecair bericht object
Een hypothecair bericht object is een document. Op dit document staat informatie over hypotheken en/of beslagen op een perceel of appartementsrecht.
363
Hypotheek
(Synoniem voor: Recht van hypotheek) Het recht van hypotheek is een beperkt recht en houdt in dat een bank of andere geldgever een huis of ander registergoed mag verkopen als de eigenaar de lening die ten grondslag ligt aan het recht van hypotheek niet meer kan terugbetalen. Het geld uit de verkoop gaat eerst naar de bank of geldgever die het recht op hypotheek heeft. Als er nog geld overblijft, gaat dat naar andere schuldeisers.
364
Hypotheekakte
De hypotheekakte is een overeenkomst waarin een eigenaar van een stuk grond of een gebouw het recht van hypotheek geeft aan een persoon of organisatie in ruil voor een lening.
365
Hypotheekbedrag
Een hypotheekbedrag is de maximale hoeveelheid geld die je bij de bank kunt lenen voor een hypotheek.
366
Hypotheekgever
De hypotheekgever is de persoon die een andere persoon, bank of instelling het recht geeft om als eerste een registergoed te mogen verkopen, als deze persoon de lening verbonden aan het recht van hypotheek niet meer kan betalen.
367
Hypotheeknemer
De hypotheeknemer is de persoon, bank of instelling die als eerste een registergoed van een ander mag verkopen als die ander de lening verbonden aan het recht van hypotheek niet meer kan betalen.
368
ID
(Synoniem voor: Identificeren kenmerk) Een identificerend kenmerk is een kenmerk waarmee je een object kan herkennen. Dit kan door middel van bijvoorbeeld een unieke code, nummer of naam.
369
Identificatiecode van een ligplaats
Een identificatiecode van een ligplaats is de unieke code waarmee een ligplaats is vastgelegd
370
Identificatiecode van een nummeraanduiding
Een identificatiecode van een nummeraanduiding is de unieke code waarmee de nummeraanduiding is vastgelegd
371
Identificatiecode van een openbare ruimte
Een identificatiecode van een openbare ruimte is de unieke code waarmee de openbare ruimte is vastgelegd
372
Identificatiecode van een pand
Een identificatiecode van een pand is de unieke code waarmee het gebouw is vastgelegd
373
Identificatiecode van een standplaats
Een identificatiecode van een standplaats is de unieke code waarmee de standplaats is vastgelegd
374
Identificatiecode van een verblijfsobject
Een identificatiecode van een verblijfsobject is de unieke code waarmee het verblijfsobject is vastgelegd
375
Identificatiecode van een woonplaats
Een identificatiecode van een woonplaats is de unieke code waarmee de woonplaats is vastgelegd
376
Identificeren kenmerk
Een identificerend kenmerk is een kenmerk waarmee je een object kan herkennen. Dit kan door middel van bijvoorbeeld een unieke code, nummer of naam.
377
IJking
IJking is het controleren of instrumenten aan gestelde eisen voldoen.
378
IMGEO
(Synoniem voor: Informatie Model Grootschalige Geografie) Het Informatie Model Grootschalige Geografie bevat termen, definities, relaties en algemene regels voor het uitwisselen van informatie. Deze informatie gaat over objecten die direct of indirect verbonden zijn met een plek op het aardoppervlak.
379
IMKAD
(Synoniem voor: Informatie Model Kadaster) IMKAD is de standaard voor het uitwisselen van Kadastergegevens.
380
IMKL
Het IMKL is de beschrijving van de manier hoe de Kabel  en Leidinginformatie wordt getoond.
381
IMKL 2015
Het IMKL is de beschrijving van de begrippen bij kabel-  en leidinginformatie en de manier waarop deze wordt getoond.
382
IMRO
(Synoniem voor: Informatiemodel Ruimtelijke Ordening) Het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening is het model voor het uitwisselen van informatie over plannen, visies en besluiten om land en water zo goed mogelijk in te richten en te gebruiken.
383
In onderzoek
In onderzoek betekent dat onderzocht wordt of gegevens kloppen.
384
Inboekdatum
(Synoniem voor: Tijdstip van inschrijving) Het tijdstip van inschrijving is het tijdstip waarop een stuk in de openbare registers wordt ingeschreven.
385
Inboeken
Het inboeken is het inschrijven en bekendmaken van een stuk in de Openbare Regsters Het stuk krijgt een uniek nummer.
386
Informatie Model Grootschalige Geografie
Het Informatie Model Grootschalige Geografie bevat termen, definities, relaties en algemene regels voor het uitwisselen van informatie. Deze informatie gaat over objecten die direct of indirect verbonden zijn met een plek op het aardoppervlak.
387
Informatie Model Kabels en Leidingen
(Synoniem voor: IMKL) Het IMKL is de beschrijving van de manier hoe de Kabel  en Leidinginformatie wordt getoond.
388
Informatie Model Kabels en Leidingen 2015
(Synoniem voor: IMKL 2015) Het IMKL is de beschrijving van de begrippen bij kabel-  en leidinginformatie en de manier waarop deze wordt getoond.
389
Informatie Model Kadaster
IMKAD is de standaard voor het uitwisselen van Kadastergegevens.
390
Informatiemodel
Een informatiemodel is een model dat de termen, definities, relaties en algemene regels beschrijft voor het vastleggen van informatie in een registratie.
391
Informatiemodel Ruimtelijke Ordening
Het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening is het model voor het uitwisselen van informatie over plannen, visies en besluiten om land en water zo goed mogelijk in te richten en te gebruiken.
392
Ingangsdatum (BAG)
Een ingangsdatum is de begindatum vanaf wanneer een gegeven geldig is.
393
Ingezetene
Een ingezetene is een natuurlijk persoon die in Nederland woont.
394
Inschrijfbaar feit
Een inschrijfbaar feit is een feit dat volgens de wet kan worden ingeschreven in de openbare registers.
395
Inschrijfnummer
Een inschrijfnummer is het nummer waarmee een document gevonden kan worden in de BAG.
396
Inschrijving
Inschrijving is het opnemen van een akte in de Openbare Registers.
397
Inschrijvingsvereiste
Een inschrijvingsvereiste is een voorwaarde waaraan een stuk dat wordt ingeschreven in de openbare register moet voldoen. Deze voorwaarden zijn per feit dat wordt ingeschreven verschillend.
398
INSPIRE download kabels en leidingen
Een INSPIRE download kabels en leidingen is een bestand met gebiedsinformatie over kabels en leidingen. Het bestand voldoet aan de eisen van de INSPIRE regelgeving.
399
INSPIRE US
INSPIRE US is de afkorting van Infrastructure for Spatial Information in the European Community Utility Services
400
INSPIRE-aanvraag netinformatie
INSPIRE-aanvraag netinformatie is het opvragen van gebiedsinformatie over kabels en leidingen zoals dat in de Europese richtlijn INSPIRE staat.
401
INSPIRE-plichtige
Een INSPIRE-plichtige is een organisatie die moet voldoen aan de Europese INSPIRE regelgeving.
402
Kaart
Een kaart is een geografische of schematische weergave van de aarde.
403
Kaartconversie
Een kaartconversie is het omzetten van analoge (papieren) kaarten naar digitale kaarten.
404
Kaartprojectie
Een kaartprojectie is een manier om plaatsen op de aarde af te beelden op een platte kaart.
405
Kaartverificatie
Een kaartverificatie is een onderzoek naar de nauwkeurigheid van een kaart.
406
Kabel
(Synoniem voor: Leiding) Een leiding is een buis of een kabel waarmee energie, stoffen of computergegevens kunnen worden getransporteerd.
407
Kabels en Leidingen Informatie Centrum
(Synoniem voor: KLIC) KLIC is een organisatie die informatie levert over de aanwezige kabels en leidingen in de grond in een gebied.
408
Kadaster
(Synoniem voor: De dienst) De dienst is de Dienst voor het Kadaster en de openbare registers. Het Kadaster houdt in de openbare registers bij welke rechten gelden op registergoederen. Dat is een wettelijke taak. Iedereen die een recht wil laten gelden op een registergoed, is verplicht de bijbehorende notariële akten in de openbare registers te laten bijschrijven.
409
Kadaster verzoek
Een Kadaster verzoek is een verzoek om verbetering van een aangeboden stuk, of om de aanbieder te wijzen op het niet inschrijven van het stuk.
410
KadasterObjectEnRechtSysteem
(Synoniem voor: KOERS) KOERS is een computersyteem ten behoeve van de stukverwerking en het raadplegen van de Basisregistratie Kadaster.
411
Kadasterstuk
Een Kadasterstuk is een document dat alleen door het Kadaster gebruikt wordt. Met dit document worden veranderingen aangebracht in de Basisregistratie Kadaster, maar het is niet terug te vinden in de openbare registers.
412
Kadastraal bericht eigendom
In het Kadastraal bericht eigendom staan gegevens over percelen, appartementen, garageboxen of parkeerplaatsen over wie de eigenaar is, wie de beperkt gerechtigden zijn, welke beperkingen gevestigd zijn en wat de oppervlakte is.
413
Kadastraal bericht object
Het kadastraal bericht object is een document met informatie uit de openbare register. Hierin staat wie de eigenaar is van een perceel, appartement, garagebox of parkeerplaats en wie hier gebruik van mogen maken.
414
Kadastraal object
Kadastraal object is een goed dat geregistreerd moet worden bij het Kadaster.
415
Kadastrale aanduiding
Een kadastrale aanduiding is een uniek kenmerk die het Kadaster aan een onroerende zaak heeft gegeven.
416
Kadastrale gemeente
Een kadastrale gemeente is een gebied dat meestal hetzelfde is als een burgerlijke gemeente. Beide namen zijn dan vaak hetzelfde. Soms bestaat de kadastrale gemeente uit een gedeelte van een burgerlijke gemeente. Dit is het geval als een burgerlijke gemeente niet meer bestaat, maar het Kadaster de naam toch heeft gehouden.
417
Kadastrale gerechtigde
Een kadastraal gerechtigde is een onderdeel van de Basisregistratie Kadaster. Hierin staan de gegevens over onder andere de eigenaar, het gebouw of een stuk grond.
418
Kadastrale grens
De kadastrale grens is de grens tussen twee stukken grond op een kadastrale kaart. Het Kadaster bepaalt die grens met informatie van betrokken partijen en met andere documenten met landmeetkundige gegevens over de stukken grond.
419
Kadastrale grootte
De Kadastrale grootte is de oppervlakte van een stuk grond zoals deze bij het Kadaster is vastgesteld en vastgelegd.
420
Kadastrale Inbreng
Kadastrale Inbreng is de lijst van personen en organisaties die een recht hebben volgens het Kadaster op een bepaalde datum en genoemd worden in de ruilakte.
421
Kadastrale informatie
In de Kadastrale informatie staat informatie over percelen en wie de rechten daaop heeft. Deze informatie is op te vragen bij het Kadaster
422
Kadastrale vernieuwing
(Synoniem voor: Vernieuwing) Vernieuwing is dat het Kadaster mag onderzoeken of de Basisregistratie Kadaster juist is.
423
Kadastrale_kaart
De kadastrale kaart is de kaart van Nederland die het Kadaster bijhoudt.
424
Kapverbod op basis van de Boswet
Dit is een verbod om bomen, bosplantsoenen, hagen en struiken te kappen of te laten kappen. Dit verbod is bedoeld om natuur en landschap te beschermen. Kappen mag wel als dat bedoeld is om een bos of natuurgebied uit te dunnen. Hierbij worden bomen gekapt om te zorgen dat ze niet te dicht op elkaar staan en goed kunnen groeien.
425
Kardinaliteit
(Synoniem voor: Multipliciteit) Multipliciteit is het aantal keren dat een eigenschap of kenmerk van een object voor mag komen. Dit kan ook een relatie tussen twee objecten zijn.
426
Kartografie
(Synoniem voor: Cartografie) Cartografie is de kunst en wetenschap van het maken van land-, zee- en/of luchtkaarten.
427
Kavel
Een kavel is de aanduiding voor een samenhangend stuk grond dat één bepaalde vorm van gebruik heeft en dat meestal is omgeven door een duidelijk herkenbare grens, in de vorm van heggen, afrasteringen of sloten.
428
Kavelaanvaardingswerk
Kavelaanvaardingswerk is werk dat gedaan moet worden om er voor te zorgen dat de nieuwe grond even goed gebruikt kan worden als de grond die iemand had voor het ruilen.
429
Kavelindeling
De kavelindeling is een kaart waarop de nieuwe ligging van de kavels met hun grenzen worden aangegeven.
430
Kavelindelingsplan
(Synoniem voor: Kavelindeling) De kavelindeling is een kaart waarop de nieuwe ligging van de kavels met hun grenzen worden aangegeven.
431
Kennisgeving
Een kennisgeving is dat het Kadaster aan een belanghebbende dat er een wijziging is geweest in de Basisregistratie Kadaster. Dit gebeurd niet als het om een beslag of een hypotheek gaat.
432
Kerkgenootschap
Een kerkgenootschap is een organisatie die het doel heeft mensen met dezelfde godsdienst samen hun geloof te laten beleven.
433
Ketenintegratie Inschrijving Kadaster
Ketenintegratie inschrijving kadaster is een aanduiding van alle stappen die worden genomen in het complete akteproces, vanaf de eerste inzage door de notaris tot en met de inschrijving en verwerking van een akte bij het Kadaster. Dit proces kan geautomatiseerd worden doorlopen.
434
Kettingbeding
Een kettingbeding is een afspraak die de verkoper met de koper bij de koop van een gebouw, een stuk grond, vliegtuig of schip maakt. Deze afspraak houdt in dat de koper een verplichting heeft en dat hij deze verplichting ook aan een volgdende koper moet opleggen. Als hij dit niet doe, moet hij een boete aan de verkoper betalen.
435
Keur
Dit is een besluit van een waterschap waarin staat welke regels gelden voor de wateren en waterbouwwerken die het waterschap beheert.
436
KGO
(Synoniem voor: KLIC Gebruikersoverleg) Het Klic gebruikersoverleg is een tactisch overleg van gebruikers van de dienst KLIC.
437
KIK
(Synoniem voor: Ketenintegratie Inschrijving Kadaster) Ketenintegratie inschrijving kadaster is een aanduiding van alle stappen die worden genomen in het complete akteproces, vanaf de eerste inzage door de notaris tot en met de inschrijving en verwerking van een akte bij het Kadaster. Dit proces kan geautomatiseerd worden doorlopen.
438
Klacht
Een klacht is een verzoek aan het Kadaster om informatie in de basisregistratie te wijzigen, omdat hij vindt dat de informatie niet klopt.
439
Kleinschalige kaart
Een kleinschalige kaart is een kaart waarbij 1 centimeter op de kaart overeenkomt met minder dan 100 meter in de werkelijkheid.
440
KLIC
KLIC is een organisatie die informatie levert over de aanwezige kabels en leidingen in de grond in een gebied.
441
KLIC autoriseren SP
KLIC autoriseren SP is een service voor netbeheerders waarin ze kunnen aangeven welke bedrijven diensten namens hem mag uitvoeren.
442
KLIC B2B-aanvraag
De KLIC B2B-aanvraag is een geautomatiseerde aanvraag van een Klic-melding bij het Kadaster-systeem
443
KLIC B2B-ontvangstbevestiging
De KLIC B2B-ontvangstbevestiging is een bericht dat teruggestuurd wordt naar het systeem dat een Klic-melding via een B2B-koppeling heeft aangevraagd.
444
KLIC B2B-testaanvraag
De KLIC B2B-testaanvraag is een aanvraag om te testen of een Klic-melding op de juiste wijze wordt aangeboden via de B2B-koppeling van het Kadaster.
445
KLIC Beheer communicatie
KLIC Beheer communicatie is een dienst waarmee gegevens te beheren die nodig zijn voor de informatie uitwisseling met de dienst KLIC.
446
KLIC Beheren belang
KLIC Beheren belang is een dienst waarmee belangen worden aangeboden om te registreren, wijzigen of verwijderen.
447
KLIC Beheren contacten
KLIC Beheren contacten is een dienst waarbij gegevens van de contactpersonen van een netbeheerder kunnen worden toegevoegd, gewijzigd of verwijderd.
448
KLIC Beoordelen belang
KLIC Beoordelen belang is een dienst waarmee de voorgestelde wijzigingen van een belang bekeken en goedgekeurd kunnen worden.
449
KLIC calamiteitenviewer
De KLIC calamiteitenviewer is een back-up voorziening van de dienst KLIC. Hiermee kunnen calamiteitenmeldingen worden afgehandeld.
450
KLIC Gebruikersoverleg
Het Klic gebruikersoverleg is een tactisch overleg van gebruikers van de dienst KLIC.
451
KLIC Inzien status aanvragen
KLIC Inzien status aanvragen is een dienst waarmee een persoon de status van zijn gebiedsinformatieaanvragen kan inzien en leveringen kan ophalen.
452
KLIC raadplegen belang
KLIC raadplegen belang is een dienst waarbij de netbeheerder of serviceprovider het gebied, waarin zij kabels en leidingen hebben liggen, kan bekijken.
453
Klic-melding
De Klic-melding is een andere naam voor de graafmelding, oriëntatieverzoek, calamiteitenmelding of een melding voor boeren.
454
Klic-meldnummer
Het Klic meldnummer is het nummer waaronder de KLIC melding bekend is bij KLIC.
455
Klic-ontvangstbevestiging
Een Klic-ontvangstbevestiging is een e-mail die verstuurd wordt aan de persoon die informatie over kabels en leidingen heeft opgevraagd. Hierin zit een lijst met contactgegevens van personen bij de netbeheerders die kabels en leidingen hebben in het aangevraagde gebied.
456
Klic-viewer
De KLIC viewer is een gratis computerprogramma waarmee de informatie van een KLIC-levering bekeken en afgedrukt kan worden.
457
KLIC-WIN
KLIC-WIN is een programma dat het Kadaster samen met de graafsector heeft opgesteld om het KLIC-proces te vernieuwen en aan te laten sluiten op de Europese (INSPIRE) richtlijnen.
458
KOERS
KOERS is een computersyteem ten behoeve van de stukverwerking en het raadplegen van de Basisregistratie Kadaster.
459
Koninkrijk der Nederlanden
Dit is een zelfstandige staat met de landen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten.
460
Koopakte
Een koopakte is een schriftelijke overeenkomst tussen verkoper en koper, waarin afspraken over de koop zijn beschreven. Een koopakte is alleen geldig als beide partijen de overeenkomst hebben ondertekend.
461
Koophuur
Koophuur is de eigendom van de binnenkant van een woning. De eigenaar huurt de buitenkant van een woning.
462
Koopjaar
Het koopjaar is het jaar waarin het gebouw of stuk grond is gekocht.
463
Koopoptie
Een koopoptie is een recht om een stuk grond of een gebouw te kopen, voordat deze aan iemand anders wordt verkocht.
464
Koopovereenkomst
Dit is een overeenkomst tussen een verkoper en een koper. De verkoper geeft iets aan een ander en deze koper betaalt daarvoor geld.
465
Koopovereenkomst, art. 10 WVG
Dit is een overeenkomst waarbij de verkoper een bepaald stuk grond niet eerst aan de gemeente hoeft aan te bieden.
466
Koopovereenkomst, art. 7:3 BW
Deze overeenkomst beschermt de koper tegen situaties die kunnen gebeuren in de tijd tussen de koop van een product en de levering ervan. In boek 7, artikel 3 van het Burgerlijk Wetboek staat welke situaties dat zijn.
467
Koopsom
Een koopsom is het geldbedrag dat in een akte wordt genoemd als bedrag dat voor een goed moet worden betaald. Dit bedrag hebben de koper en de verkoper samen afgesproken en wordt door de notaris opgenomen in een akte. De koopsom is het bedrag dat het Kadaster uit de akte overneemt en kan betrekking hebben op meerdere goederen.
468
Koppelvlak
Een koppelvlak is het geheel van afspraken dat nodig is om twee partijen (electronisch) te laten samenwerken.
469
Korting
Korting is het percentage van de oppervlakte van de totale inbreng die nodig is voor algemene voorzieningen.
470
Kwalitatieve verplichting
Een Kwalitatieve Verplichting is een afspraak om iets toe te staan, of om iets niet te doen, met een gebouw of stuk grond. Deze afspraak geldt ook voor iemand die het gebouw of stuk grond gebruikt of krijgt door overdracht, verjaring of onteigening.
471
Landbouw
Landbouw is het totaal van alle economische activiteiten die een natuurlijke omgeving veranderen. Door de veranderingen produceer je (meer) planten en dieren die mensen weer gebruiken. Bijvoorbeeld weilanden voor koeien of graanvelden.
472
Landbouwgrond
Landbouwgrond is grond die voor landbouw wordt gebruikt.
473
Landelijke Voorziening
Een Landelijke Voorziening is een centrale landelijk distributiepunt bedoeld om decentraal ingewonnen informatie centraal te kunnen verstrekken.
474
Landgoed
Een landgoed is een groot stuk grond met natuur, bos of andere bomen en struiken. Soms staat er ook een landhuis of een ander soort gebouw op dat past bij het karakter van het terrein. Het is belangrijk dat het terrein blijft bestaan omdat het een bijzondere betekenis heeft voor de natuur.
475
Landinrichting
Landinrichting is een verzameling van maatregelen en regelingen hoe je een landelijk gebied kan inrichten.
476
Landinrichtingsgebied
Een Landinrichtingsgebied is een gebied dat de overheid van plan is opnieuw in te richten.
477
Landinrichtingsrente
478
Lastgeving
Een lastgeving is een overeenkomst waarin staat dat een persoon of organisatie iets moet doen in opdracht van een andere persoon of organisatie. De persoon of organisatie die de opdracht geeft, betaalt de kosten.
479
Legging
Een legging is de plaats waar een kabel of leiding oorpronkelijk is gelegd.
480
Leiding
Een leiding is een buis of een kabel waarmee energie, stoffen of computergegevens kunnen worden getransporteerd.
481
Lening wet bezitvormingsfonds
Een lening wet bezitvormingsfonds is een lening volgens artikel 5 van de Wet bezitsvormingsfonds.
482
Levering
(Synoniem voor: Levering onroerende zaken) Door levering word je eigenaar van een registergoed. De levering gebeurd door inschrijving van de akte in de openbare registers.
483
Levering onroerende zaken
Door levering word je eigenaar van een registergoed. De levering gebeurd door inschrijving van de akte in de openbare registers.
484
Ligginggegevens
De ligginggegevens zijn de gegevens die aangeven waar een kabel of een leiding in de grond ligt.
485
Ligplaats
Een ligplaats is een vaste plaats in het water waar een vaartuig langdurig mag liggen. Soms hoort er ook een oever bij deze ligplaats. De gemeente heeft de ligplaats aangewezen.
486
Lijdend erf
(Synoniem voor: Dienende erf) Het dienende erf is het stuk grond waarvan de eigenaar iets moet toestaan aan de eigenaar van het heersende erf.
487
Lijnobject
Een lijnobject is een object of verschijnsel dat te smal is om schaalgetrouw te worden afgebeeld en als lijn wordt weergegeven.
488
Lijst der Geldelijke Regelingen
De lijst der geldelijke regelingen is een lijst voor de financiele afrekening van de ruilverkaveling. Hierop staat wat iemand waarvoor moet betalen en wat hij waarvoor ontvangt.
489
Lijst van rechthebbenden
De lijst der rechthebbenden is een document dat per gebied aangeeft wie hier welke rechten heeft.
490
Locatie (BRT)
De Locatie (BRT) is de unieke positie van een object in een vlak of een ruimte.
491
Locatie graafschade
De locatie graafschade is de plek waar schade aan een kabel of leiding is ontstaan door het graven in de grond.
492
Locatiegegevens ontleend aan Basisregistraties Adressen en Gebouwen
Een Locatiegegevens ontleend aan Basisregistraties Adressen en Gebouwen is een aantekening in de basisregistratie kadaster dat de gegevens over de plek van een registergoed komen uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen.
493
Lokaal stelsel
Een lokaal stelsel is een meting die als meting compleet is. Maar die niet al past in het landelijke bestand (RD)
494
Luchtvaartuig
Een luchtvaartuig is een voertuig dat kan vliegen in de lucht.
495
Luchtvoertuig
(Synoniem voor: Luchtvaartuig) Een luchtvaartuig is een voertuig dat kan vliegen in de lucht.
496
Mandeligheid
Mandeligheid is dat er bij een stuk grond een ander stuk grond of soms een gebouw hoort waar iemand samen met anderen eigenaar van is. De mandeligheid is geregeld in een akte bij de notaris die is ingeschreven in de openbare registers. Daarnaast is een vrijstaande muur, hek of heg ook mandelig wanneer de erfgrens van twee percelen hier in de lengterichting onderdoor loopt.
497
Matenserie
Een matenserie is een verzameling van aaneensluitende hoeken en afstanden die zijn gemeten.
498
Meervoudige geometrie
Meervoudige geometrie is een eigenschap van een object in een informatiemodel. Bij deze objecten kan de geometrie op meerdere manieren worden vastgelegd.
499
Meetkunde
(Synoniem voor: Geometrie) Geometrie is de ligging van punten en objecten en hun onderlinge relaties.
500
Meetlijn
De meetlijn is een hulplijn die door twee of meer punten loopt waarvan de coordinaten bekend zijn. Bij het meten of uitzetten van metingen met een meetband kun je met behulp van de meetlijn afstand en ligging van onbekende punten bepalen of terugzetten.
501
Meetopzet
502
Meetprecisie
De meetprecisie is de nauwkeurigheid waarmee gemeten kan worden.
503
Meetprocedure
De meetprocedure is een beschrijving van hoe je moet meten.
504
Meetproces
Een meetproces beschrijft de volgorde van activiteiten die je moet uitvoeren om te meten van een stuk grond.
505
Meetschets
(Synoniem voor: Relaas van bevindingen) Een relaas van bevindingen is een document waarop de landmeter noteert wat hij heeft gemeten in het terrein.
506
Meldadres
Het meldadres zijn de gegevens van een persoon die informatie kan geven over een kabel of een leiding in het gebied.
507
Melding afwijkende situatie
Een melding afwijkende situatie is een melding dat de gekregen informatie over kabels en leidingen niet klopt met wat er in de grond tijdens het graven is gezien.
508
Meldnummer
(Synoniem voor: Klic-meldnummer) Het Klic meldnummer is het nummer waaronder de KLIC melding bekend is bij KLIC.
509
Met aandeel in mandelig perceel
Met aandeel in mandelig perceel is een aantekening in de basisregistratie kadaster dat bij een stuk grond een ander stuk grond hoort waar iemand samen met anderen eigenaar van is.
510
Met betrekking tot het perceel is een ruilverkavelingsovereenkomst ingeschreven
Met betrekking tot het perceel is een ruilverkavelingsovereenkomst ingeschreven is een aantekening in het Kadaster dat voor een stuk grond een overeenkomst van ruilverkaveling geldt. Daarbij gaat het om een ruilverkaveling waarvoor de eigenaren zelf gekozen hebben.
511
Metadata
Metadata zijn gegevens die de eigenschappen van bepaalde gegevens beschrijven
512
Meting kadastrale grens
Een meting kadastrale grens is dat het Kadaster meet wat de grens van een stuk grond is. Het kadaster meet de grens volgens informatie van belanghebbenden.
513
Mijn Kadaster
Mijn Kadaster is een dienst waarmee je bij het Kadaster online producten kan bestellen.
514
mijn.kadaster.nl
(Synoniem voor: Mijn Kadaster) Mijn Kadaster is een dienst waarmee je bij het Kadaster online producten kan bestellen.
515
Minister van Infrastructuur en Milieu
De minister van Infrastructuur en Milieu.
516
Minuutakte
Een minuutakte is het originele exemplaar van een akte.
517
Multipliciteit
Multipliciteit is het aantal keren dat een eigenschap of kenmerk van een object voor mag komen. Dit kan ook een relatie tussen twee objecten zijn.
518
Mutatielevering
Een mutatielevering is een levering waarbij alleen de informatie die gewijzigd is worden aangeleverd.
519
Muteren
Muteren is het overnemen van gegevens in de Basisregistratie uit stukken die zijn ingeschreven in de openbare registers.
520
Naam van een openbare ruimte
De naam openbare ruimte is de naam die de gemeente heeft gegeven aan een openbare ruimte.
521
Naam van een woonplaats
De naam van een woonplaats is de naam die de gemeente aan een woonplaats heeft gegeven.
522
Nabijheidsrelatie
Nabijheidsrelatie is een verband of meting tussen punten of terreinonderdelen. Dit verband is er door hun eigenschappen of door hun ligging in het terrein.
523
Nalatenschap
Nalatenschap is het geheel van de bezittingen en schulden die iemand heeft op het moment dat hij overlijdt.
524
Nalevering
(Synoniem voor: Deellevering) Een deellevering is een levering met een gedeelte van de informatie over kabels en leidingen, die horen bij een gebied.
525
Narecherche
Narecherche is het bekijken van de openbare register door de notaris. Dit doet hij een dag nadat hij het bericht van ontvangst heeft gekregen van het Kadaster. Hij kijkt of de situatie bij de eerste recherche hetzelfde is.
526
Natuurlijk persoon
Een natuurlijk persoon is iemand die rechten en plichten heeft.
527
Natuurmonument
Een natuurmonument is een gebied in Nederland dat belangrijk is voor de samenleving vanwege zijn bijzondere waarde voor de natuur of de natuurwetenschap.
528
Naverkenning
Een naverkenning is een controle en een aanvulling van een meting.
529
Nederlands grondgebied
Het Nederlands grondgebied is Nederland en de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
530
NEN3610
NEN3610 is het Basismodel Geo-informatie. Het model bevat termen, definities, relaties en algemene regels voor het uitwisselen van informatie. Deze informatie gaat over objecten die direct of indirect verbonden zijn met een plek op het aardoppervlak.
531
Net
Een net is een netwerk van ondergrondse kabels of leidingen.
532
Net met gevaarlijke inhoud
(Synoniem voor: Buisleiding gevaarlijke inhoud) Een Buisleiding met gevaarlijke inhoud is een buis of leiding waar stoffen door lopen die gevaarlijk kunnen zijn voor mens en milieu. Bijvoorbeeld een buis voor het vervoer van benzine, gas of giftige stoffen
533
Net van coördinaatpunten
Een net van coördinaatpunten is een verzameling van plaatsen op het aardoppervlak waarvan de onderlinge afstand precies is vastgelegd. Hiermee kan de ligging van andere plaatsen worden bepaald.
534
Netbeheerder
Een netbeheerder is een persoon of organisatie die verantwoordelijk is voor kabels en leidingen.
535
Netbeheerders testdienst
De Netbeheerders Testdienst is een dienst waarmee een netbeheerder kan controleren of de gegevens die hij aanlevert en de manier van berichten versturen aan de dienst KLIC voldoen aan de eisen.
536
Netelement
Netelement is een kabel, een leiding, een behuizing of een verbindingsstuk van een kabel of leiding.
537
Netinformatie
Netinformatie is informatie over een kabel of een leiding
538
Netto oppervlakte
De netto oppervlakte van een stuk grond is de totale oppervlakte van de grond verminderd met de delen voor algemeen gebruik zoals wegen en sloten.
539
Netwerk
Een netwerk is een samenstel van kabels of leidingen die bedoeld zijn voor het vervoer van vaste of vloeibare stoffen, gassen, energie of informatie.
540
Nevenadres
Een nevenadres is een optioneel adres dat gegeven kan worden als een verblijfsobject meerdere ingangen heeft aan verschillende straten.
541
Niet gevonden net
Een niet gevonden net is een kabel of een leiding die niet is gevonden tijdens het graven maar wel op de kaart met kabels en leidingen staat.
542
Niet-authentiek gegeven
Een niet-authentiek gegeven is een (extra) vermelding in een basisregistratie.
543
Niet-natuurlijk persoon
Een niet-natuurlijk persoon is een organisatie of samenwerkingsverband dat rechten en plichten heeft.
544
nihil element
(Synoniem voor: Nihil inbreng) Nihil inbreng zijn gronden die het landbouwkundig gebruik van de kavel beperken, zoals openbare of kennelijk openbare wegen, plassen met een bepaalde grootte, waterlopen en landschapselementen met een bepaalde breedte.
545
Nihil inbreng
Nihil inbreng zijn gronden die het landbouwkundig gebruik van de kavel beperken, zoals openbare of kennelijk openbare wegen, plassen met een bepaalde grootte, waterlopen en landschapselementen met een bepaalde breedte.
546
Notaris
Een notaris is een persoon die volgens de wet aktes voor anderen mag maken. Dit doet hij omdat anderen dit aan hem vragen of omdat het in de wet staat. Een notaris is door de minister benoemd en beëdigd als openbaar ambtenaar. Hij mag niet zijn geschorst of uit zijn ambt zijn gezet.
547
Notariële akte
Een notariële akte is een authentieke akte die door een notaris wordt opgesteld. Sommige overeenkomsten en verklaringen zijn volgens pas wet geldig, als deze door een notaris zijn vastgelegd.
548
Notariële verklaring
Een notariële verklaring is een beschrijving van een notaris over iets wat hij zelf heeft gezien.
549
NTD
(Synoniem voor: Netbeheerders testdienst) De Netbeheerders Testdienst is een dienst waarmee een netbeheerder kan controleren of de gegevens die hij aanlevert en de manier van berichten versturen aan de dienst KLIC voldoen aan de eisen.
550
Nummer (van deel en nummer)
Het nummer geeft aan waar een akte is opgeborgen in register Hypotheken 3 of Register Hypotheken 4.
551
Nummeraanduiding
Een nummeraanduiding is het nummer dat de gemeente heeft gegeven aan een verblijfsobject, standplaats of ligplaats. Het nummer bestaat uit een huisnummer, huisletter en huisnummertoevoeging.
552
Nutsbedrijf
Een nutsbedrijf is een bedrijf dat werkzaamheden verricht die nuttig zijn voor iedereen, zoals de levering van water, gas of electriciteit.
553
Object
Een object is iets wat mensen waarnemen. Het kan een bestaand of denkbeeldig object zijn.
554
Object (BAG)
Een object is een woonplaats, openbare ruimte, nummeraanduiding, pand, verblijfsobject, standplaats of ligplaats
555
Objectklasse
(Synoniem voor: Geografisch object) Een geografisch object is een object dat direct of indirect verbonden is met een plek op het aardoppervlak.
556
Objectvalidatie
Een objectvalidatie is de controle van objecten die op de kaart staan.
557
OGC
(Synoniem voor: Open Geospatial Consortium) Het Open Geospatial Consortium is een internationale organisatie voor het ontwikkelen van standaarden voor het uitwisellen van ruimtelijke en plaatsgebonden diensten.
558
OGC Web Services
(Synoniem voor: OWS) OWS is de afkorting van OGC Web Services
559
Olieleidingnetwerk
Een olieleidingnetwerk is een groep leidingen bedoeld om olie te vervoeren.
560
Onbekend net
Een onbekend net is een kabel of een leiding die word gevonden tijdens het graven maar niet op de kaart met kabels en leidingen staat.
561
Onderbewindstelling
Een onderbewindstelling is een besluit van de rechter dat iemand een of meer eigendommen niet meer zelf mag beheren. De rechter wijst iemand anders aan die deze eigendommen gaat beheren. Dat is de bewindvoerder.
562
Ondercuratelestelling
Een ondercuratelestelling is een besluit van de rechter dat een meerderjarig iemand niet meer zelf mag beslissen wat hij met zijn eigendommen doet. De rechter wijst een curator aan. Hij beslist en handelt namens de eigenaar van de eigendommen.
563
Ondergronds bouwwerk
Een ondergronds bouwwerk is een bouwwerk onder de grond.
564
Ondersplitsing
(Synoniem voor: Splitsing appartementsrecht in appartementsrechten) De Splitsing appartementsrecht in appartementsrechten is dat een appartementsrecht gesplitst wordt in meer appartementsrechten. De notaris maakt een akte van splitsing. Die wordt in het kadaster ingeschreven. Hierin staat wat de grenzen zijn van het onroerend goed en de delen die van iedereen samen zijn.
565
Onderzetter
Een onderzetter is een persoon die eigenaar is van een gebouw of een stuk grond en die een hypotheek neemt hierop voor iemand anders.
566
Onroerend monument
Een onroerend monument is een stuk grond, gebouw of ander bouwwerk dat belangrijk is voor de samenleving omdat het bijzonder mooi is of omdat het een bijzondere wetenschappelijke of cultuurhistorische betekenis heeft.
567
Onroerende zaak
Een onroerende zaak is de grond en alles wat erin zit of erop staat. Daarbij horen ook zaken die vastzitten aan de grond of aan een gebouw en die je niet kunt meenemen zonder iets te beschadigen. Voorbeelden zijn dakpannen, deuren, een keuken en bomen en vaste planten in de tuin.
568
Ontbindende Voorwaarde
Een ontbindende voorwaarde is een voorwaarde die bepaalt dat een overeenkomst stopt na een bepaalde gebeurtenis.
569
Oorspronkelijk perceel van vestiging
Het oorspronkelijk perceel van vestiging is een perceel dat door vernummering is komen te vervallen, maar wel aangeeft waar de erfdienstbaarheid oorsponkelijk is gevestigd.
570
Opdrachtgever
Een opdrachtgever is een persoon die opdracht geeft om te graven in een bepaald gebied.
571
Open data
Open data zijn gegevens die beschikbaar zijn op het internet, in welk formaat dan ook.
572
Open Geospatial Consortium
Het Open Geospatial Consortium is een internationale organisatie voor het ontwikkelen van standaarden voor het uitwisellen van ruimtelijke en plaatsgebonden diensten.
573
Openbaar lichaam
Een openbaar lichaam is een overheidsorganisatie die in de wet staat.
574
Openbaar telecommunicatienetwerk
Een openbaar telecommunicatienetwerk is een elektronisch communicatienetwerk dat wordt gebruikt om openbare telecommunicatiediensten te leveren. Voorbeelden van diensten zijn telefoon en internet. Radio- en tv-programma's horen daar niet bij.
575
Openbare registers
Openbare registers zijn registers waarin je alle notariële akten vindt die betrekking hebben op registergoederen in Nederland. De inschrijving in het openbaar register is nodig om het eigendomsrecht van een registergoed te krijgen.
576
Openbare ruimte
Een openbare ruimte is een verzamelnaam voor alle buitenruimten die een naam hebben gekregen van de gemeente.
577
Openbare ruimte nummeraanduiding
Openbare ruimte van een nummeraanduiding is de naam van een straat, plein of andere buitenruimte, waaraan een verblijfsobject, standplaats of ligplaats is gelegen.
578
Openbare weg
Een openbare weg is een weg die iedereen mag gebruiken.
579
Opheffing beslag
Opheffing beslag is dat de voorzieningenrechter beslist dat het beslag op de goederen van een persoon moet stoppen. Dit gebeurt nadat een belanghebbende een kort geding heeft aangevraagd bij de rechter. Dit is dezelfde rechter als degene die opdracht heeft gegeven voor het beslag.
580
Oplegging beslag
Oplegging beslag is dat de voorzieningenrechter beslist dat er beslag moet worden gelegd op de goederen van iemand.
581
Oplegging privaatrechtelijke belemmering
Oplegging privaatrechtelijke belemmering is dat de overheid van de eigenaar van een stuk grond eist dat deze toestaat dat het Rijk, de provincie of een waterschap werkzaamheden uitvoeren in zijn grond of dingen met die grond doen die belangrijk zijn voor iedereen. De eigenaar wordt daarmee beperkt in zijn vrijheid voor een deel van zijn grond. Dit gebeurt als de minister vindt dat onteigening niet nodig is. Voorwaarde bij deze eis is wel dat de werkzaamheden niet onnodig veel hinder voor de eigenaar opleveren.
582
Oplegging publiekrechtelijke beperking
Oplegging publiekrechtelijke beperking is dat de overheid besluit dat iemand niet alles met een huis of stuk grond mag doen. Of niet alles mag doen met de rechten die hij heeft op een huis of stuk grond. Het gaat niet om een beperking volgens het privaatrecht. En het gaat ook niet om schulden die te maken hebben met een huis of stuk grond of de rechten daarop, bijvoorbeeld de lening voor een huis.
583
Oppervlakte
Een oppervlakte is de gebruiksoppervlakte van een gebouw.
584
Opschortende voorwaarde
Een opschortende voorwaarde is een voorwaarde die bepaalt dat een overeenkomst pas geldt na een bepaalde gebeurtenis.
585
Opstaller
De opstaller is de persoon die het recht van opstal heeft. Dat betekent dat hij in of op een stuk grond of een gebouw van een ander een gebouw of werk mag plaatsen of iets mag planten en hier de eigenaar van wordt.
586
Opstalrecht
(Synoniem voor: Recht van opstal) Een recht van opstal is dat iemand het recht heeft om een gebouw, ander bouwwerk of planten of bomen in, op of boven een stuk grond of een gebouw te plaatsen, terwijl de grond of het gebouw niet van hem is.
587
Optierecht
Een optierecht is het recht van de houder van een luchtvaartuig om dit vaartuig later te kopen en eigenaar te worden. Voordat hij eigenaar wordt, moet hij een afgesproken bedrag betalen of aan bepaalde voorwaarden voldoen. Hij moet altijd een koopovereenkomst ondertekenen. Het optierecht wordt geregeld via een akte bij de notaris. Daarin staat duidelijk om welk luchtvaartuig het gaat.
588
Oriëntatiepolygoon
Een orientatiepolygoon is gebied dat een persoon of organisatie tekent om daar informatie over kabels en leidingen van te ontvangen.
589
Oriëntatieverzoek
Een oriëntatieverzoek is het verzoek aan het Kadaster om gebiedsinformatie.
590
Oud-vaderlandsrecht
Oud-vaderlandsrechten zijn rechten die nog wel kunnen bestaan, maar die je nu niet meer kunt vestigen. Dit komt omdat ze nog wel in het oude Burgerlijk Wetboek stonden, maar niet meer in het Nieuwe Burgerlijk Wetboek staan.
591
Overdracht beperkt zakelijk recht
Overdracht beperkt zakelijk recht is dat iemand in een akte van de notaris vastlegt dat hij een beperkt zakelijk recht aan een ander geeft.
592
Overdracht eigendom
Overdracht eigendom is dat iemand het eigendomsrecht aan een ander geeft. Een overdracht is geldig als hij die het eigendom geeft aan de ander dat mag doen. Ook moet hij die het eigendom geeft dat hebben afgesproken met hij die het eigendom krijgt. Hij die het eigendomsrecht krijgt, moet het eigendomsrecht kunnen gebruiken.
593
Overdracht hypotheekrecht
Overdracht van een hypotheekrecht is dat de ene persoon het hypotheekrecht krijgt van de andere persoon.
594
Overeenkomst
Een overeenkomst is een afspraak tussen twee of meer partijen.
595
Overeenkomst tot afstand
Een overeenkomst tot afstand is een afspraak met een schuldeiser dat een schuld niet meer betaald hoeft te worden.
596
Overgedragen aan NNP in oprichting
Overgedragen aan NNP in oprichting is een aantekening bij de levering van een registergoed dat dit goed wordt geleverd aan een niet natuurlijk persoon (NNP) die nog in oprichting is. Voorbeelden van een NNP zijn een bedrijf, organisatie of samenwerkingsverband.
597
Overzichtskaart
Een overzichtskaart is een kaart bij afdrukken in de Klic-viewer, waarop staat hoe de informatie over kabels en leidingen verdeeld is over het aantal pagina’s als de informatie geprint gaat worden.
598
OWS
OWS is de afkorting van OGC Web Services
599
Pachter
Pachter is een persoon die een afspraak heeft met de eigenaar van de grond om de grond voor landbouw te gebruiken.
600
Pachtovereenkomst
Pachtovereenkomst een afspraak waarbij de verpachter een onroerende zaak, of een gedeelte daarvan, in gebruik te geeft aan een landbouwer die in ruil daarvoor pacht moet betalen.
601
Pand
Een pand is een gebouw waar je in kunt en dat je af kan sluiten. Het gebouw staat altijd op de grond.
602
Particulier
Een particulier is een persoon die een graafmelding of een oriëntatieverzoek doet en niet geregistreerd is bij het Kadaster om deze meldingen te doen.
603
Partij
Een partij is een persoon of een rechtspersoon die samen met een andere persoon of rechtspersoon iets doet, waardoor zij samen een juridisch doel bereiken. Dit doel noemen juristen een "rechtsgevolg".
604
Passeren
Passeren is het controleren en ondertekenen van een akte bij de notaris in aanwezigheid van de partijen.
605
Perceel
Een perceel is een stuk grond waarvan het Kadaster de grenzen heeft gemeten en dat bij het Kadaster een eigen nummer heeft.
606
Perceelsaanduiding
(Synoniem voor: Kadastrale aanduiding) Een kadastrale aanduiding is een uniek kenmerk die het Kadaster aan een onroerende zaak heeft gegeven.
607
Persoon
Een persoon is een natuurlijk persoon, een mens, of een niet-natuurlijk persoon.
608
PKI-overheidscertificaat
PKIoverheidcertificaat is een bewijs dat de informatie die personen en organisaties via dit certificaat over het internet sturen, heel goed beveiligd is.
609
Plan van toedeling
Het plan van toedeling is een document waarin de nieuwe verdeling van grond staat. Ook staat in dit plan hoe de rechten op de grond zijn verdeeld.
610
Plicht tot gebruik of beheer door derden, Woningwet
Een plicht tot gebruik of beheer door derden, Woningwet, is een besluit van de overheid om het gebruik of beheer van een gebouw, tuin of terrein aan anderen te geven.
611
Plicht tot het treffen van voorzieningen ten behoeve van eisen van welstand, Woningwet
Een plicht tot het treffen van voorzieningen ten behoeve van eisen van welstand, Woningwet is dat de gemeente bepaalt dat iemand een gebouw moet aanpassen zodat het voldoet aan de redelijke eisen van welstand. Deze eisen staan in de welstandsnota van de gemeente en in de Woningwet.
612
Plicht tot onderhoud of verbodsbepaling krachtens waterschapskeur
Een Plicht tot onderhoud of verbodsbepaling krachtens waterschapskeur is dat het waterschap besluit dat iemand iets moet doen of laten voor het onderhoud en beheer van waterstaatswerken. Dit zijn bijvoorbeeld sloten, dijken en sluizen. Het waterschap besluit dit volgens de regels die staan in zijn verordening.
613
PMKL
Het Presentatie Model Kabels en Leidingen is een model waarin staat hoe kabels en leidingen worden getekend in de kaart. Het zijn afspraken over bijvoorbeeld de kleuren en dikte van de lijn van een kabel of leiding.
614
Polygoon
Een polygoon is een gebied dat met aaneengesloten lijnen is aangegeven.
615
Portefeuillestuk
Een portefeuillestuk is een stuk dat niet wordt ingeschreven in de Openbare Registers, maar wel zorgt voor een wijziging in de Basisregistratie Kadaster. Bijvoorbeeld naam en adresgegevens die veranderen.
616
Positie
(Synoniem voor: Locatie (BRT)) De Locatie (BRT) is de unieke positie van een object in een vlak of een ruimte.
617
Postcode
Een postcode is een korte reeks tekens die in een postadres wordt opgenomen om het automatisch sorteren van de post makkelijker te maken.
618
Precisie
(Synoniem voor: Standaardafwijking) De standaardafwijking is een gegeven dat iets zegt over hoe nauwkeurig iets gemeten is.
619
Presentatie Model Kabels en Leidingen
(Synoniem voor: PMKL) Het Presentatie Model Kabels en Leidingen is een model waarin staat hoe kabels en leidingen worden getekend in de kaart. Het zijn afspraken over bijvoorbeeld de kleuren en dikte van de lijn van een kabel of leiding.
620
Privaatrechtelijke belemmering
Een privaatrechtelijke belemmering is dat de eigenaar van een stuk grond moet toestaan dat het Rijk, de provincie of een waterschap zijn grond gebruikt voor werkzaamheden of zaken die belangrijk zijn voor iedereen.
621
Privaatrechtelijke beperking
Een privaatrechtelijke beperking is dat iemand niet alles met een stuk grond of huis mag doen. Of niet alles mag doen met de rechten die hij heeft op de grond of het huis. Deze beperking wordt geregeld volgens het privaatrecht, bijvoorbeeld via een overeenkomst. Soms is er wel een wet nodig die het mogelijk maakt om dit soort beperkingen bij het kadaster in te schrijven. Bijvoorbeeld de Tijdelijke wet huurkoop onroerende zaken.
622
Privaatrechtelijke rechtspersoon
Een privaatrechtelijk rechtspersoon is een stichting, vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, naamloos vennootschap of een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
623
Privatieve last
Een privatieve last is een afspraak waarbij iemand bepaalt dat een ander iets mag doen of beslissen en hij zelf niet meer.
624
Proces-verbaal-akten
(Synoniem voor: Notariële verklaring) Een notariële verklaring is een beschrijving van een notaris over iets wat hij zelf heeft gezien.
625
Procesgegevens
(Synoniem voor: Procesinformatie) Procesinformatie is informatie over alle berichten tussen het Kadaster, de netbeheerders en de persoon of organisatie die informatie over kabels en leidingen opvraagt.
626
Procesinformatie
Procesinformatie is informatie over alle berichten tussen het Kadaster, de netbeheerders en de persoon of organisatie die informatie over kabels en leidingen opvraagt.
627
Productiebelang
Een productiebelang is een belang dat geraakt kan worden bij een Klic-melding.
628
Provinciaal monument
Een provinciaal monument is een gebouw of ander bouwwerk dat volgens de provincie een monument is omdat het heel bijzonder is.
629
Provincie
Een provincie is een overheidsorganisatie die een deel van het Nederlands grondgebied bestuurt.
630
Provinciebestuur
Het provinciebestuur is een bestuur dat bestaat uit provinciale staten, gedeputeerde staten en een commissaris van de Koning
631
Provinciegrens
De provinciegrens is de grens van een provincie die door de wet is vastgesteld.
632
Provisioneel bewind
Een provisioneel bewind is een besluit van de rechter dat een persoon die onder curatele staat en een of meer eigendommen niet meer zelf mag beheren. Dit gebeurt voordat wordt besloten dat iemand onder curatele wordt gesteld. De rechter wijst iemand anders aan die deze eigendommen meteen gaat beheren. Dat is de provisioneel bewindvoerder.
633
Publiekrechtelijke beperking
Een publiekrechtelijke beperking is dat de overheid besluit dat iemand niet alles met een huis of stuk grond mag doen. Of niet alles mag doen met de rechten die hij heeft op een huis of stuk grond. Bij een publiekrechtelijke beperking gaat het niet om een beperking volgens het privaatrecht. Ook een schuld voor een huis kan geen publiekrechtelijke beperking zijn.
634
Publiekrechtelijke rechtspersoon
Een publiekrechtelijk rechtspersoon is het Rijk, een provincie, gemeente, waterschap of andere overheden die volgens de Grondwet een verordenende bevoegdheid heeft. Dit betekent dat zij over bepaalde zaken regels mogen maken en beslissingen mogen nemen.
635
Punt
Een punt is een positie in een terrein. Deze positie is aangegeven met één coördinatenpaar.
636
Puntobject
Een puntobject is een symbool waarmee een object dat te klein is, een plaats in het bestand krijgt.
637
Rangorde van inschrijvingen
De rangorde van inschrijvingen geeft aan welke akte geldig is als er meerdere akten op een dag op een stuk grond, gebouw, schip of vliegtuig worden ingeschreven.
638
Rangwisseling
Een rangwisseling is dat een hypotheek voorrang heeft boven eerder ingeschreven hypotheken of rechten op datzelfde goed. Hiervoor is een akte van een notaris nodig die wordt ingeschreven in het openbare register van het Kadaster. In de akte staan dat degenen die recht hebben op de andere hypotheken of rechten akkoord gaan met de rangwisseling.
639
Rangwisseling hypotheek
Rangwisseling hypotheek is dat een hypotheek voorrang krijgt boven eerder ingeschreven hypotheken.
640
Rasterbestand
Een rasterbestand is een bestand met kaartgegevens die zijn opgeslagen als een verzameling losse beelden, waarbij de positie bepaald is door hun volgorde.
641
Rasterdata
Rasterdata zijn gegevens die aan een kaart worden gekoppeld.
642
Recherche
Een recherche is dat de notaris de openbare registers controleert voordat hij een akte van levering opstelt. Hij kijkt dan of de verkoper de werkelijke eigenaar is van de onroerende zaak.
643
Recht
Een recht is iets wat iemand of een organisatie volgens de geschreven en ongeschreven regels mag.
644
Recht op gedeelte van een aanwas
Recht op gedeelte van een aanwas is dat de eigenaar van een stuk grond aan een water extra grond erbij krijgt. Dit gebeurt nadat die grond door het water is aangespoeld. De grens van zijn grond wordt dan in de registratie van het Kadaster aangepast. Dat gebeurt niet als het gaat om opzettelijke drooglegging of een tijdelijke overstroming.
645
Recht van gebruik en bewoning
Een recht van gebruik is dat iemand een beperkt recht heeft waardoor hij een goed mag gebruiken voor zichzelf of zijn gezin. Als dat goed nog wat oplevert, mag hij dat ook hebben of houden. Bijvoorbeeld de oogst van een stuk land, of de rente bij aandelen. Een recht van bewoning is dat iemand een beperkt recht heeft waardoor hij met zijn gezin in een huis mag wonen.
646
Recht van huurcerter
(Synoniem voor: Stadsmeierrecht) Een Stadsmeierrecht is een recht volgens een overeenkomst tussen de gemeente Groningen en een of meerdere personen. In die overeenkomst staat dat die personen voor altijd de gronden van de gemeente Groningen mogen gebruiken die liggen in Oost-Groningen en de Gronings-Drente veenkoloniën.
647
Recht van hypotheek
Het recht van hypotheek is een beperkt recht en houdt in dat een bank of andere geldgever een huis of ander registergoed mag verkopen als de eigenaar de lening die ten grondslag ligt aan het recht van hypotheek niet meer kan terugbetalen. Het geld uit de verkoop gaat eerst naar de bank of geldgever die het recht op hypotheek heeft. Als er nog geld overblijft, gaat dat naar andere schuldeisers.
648
Recht van opstal
Een recht van opstal is dat iemand het recht heeft om een gebouw, ander bouwwerk of planten of bomen in, op of boven een stuk grond of een gebouw te plaatsen, terwijl de grond of het gebouw niet van hem is.
649
Recht van vruchtgebruik
Een recht van vruchtgebruik is het recht om goederen van een ander te gebruiken. Als die goederen nog wat opleveren, mag hij dat ook hebben of houden.
650
Recht_op_toedeling
(Synoniem voor: Netto oppervlakte) De netto oppervlakte van een stuk grond is de totale oppervlakte van de grond verminderd met de delen voor algemeen gebruik zoals wegen en sloten.
651
Rechter
Een rechter is een ambtenaar die recht spreekt.
652
Rechthebbende
Een rechthebbende is een persoon of een organisatie die een recht heeft.
653
Rechthebbende_(Wilg)
Een rechthebbende is de eigenaar, of een ander persoon, die een bepaald stuk grond of gebouw mag gebruiken.
654
Rechtshandeling
Een rechtshandeling is dat een persoon of rechtspersoon iets doet om een juridisch doel te bereiken. Dit doel noemen juristen een "rechtsgevolg"
655
Rechtspersoon
Een rechtspersoon is een organisatie die net als een natuurlijk persoon rechten en plichten heeft.
656
Rechtszekerheid
Rechtzekerheid is het duidelijk maken van de rechten die op onroerende zaken liggen.
657
Reconstructiebestand
Een reconstructiebestand is een verzameling van reconstructiegegevens.
658
Reconstructiegebied
Een reconstructiegebied is een gebied dat volgens een zogeheten reconstructieplan opnieuw wordt ingericht. In een reconstructieplan bepaalt de overheid hoe een gebied er in de toekomst uit gaat zien.
659
Reconstructiegegevens
Reconstructiegegevens zijn gegevens van metingen waarmee in het terrein zichtbaar gemaakt kan worden hoe grenzen in het verleden zijn opgemeten en vastgesteld.
660
Reconstrueren
Reconstrueren is het zichtbaar maken van kadastrale grenzen zoals ze in het verleden zijn vastgesteld.
661
Redres perceel
Redres perceel is dat het Kadaster opnieuw de grootte van een stuk grond vaststelt. Dit is nodig omdat de oude maten niet kloppen.
662
Regeling artikel 18 van de Reconstr. Wet M-Delfland
Een Regeling artikel 18 van de Reconstr. Wet M-Delfland is een aantekening in de basisregistratie dat een grondeigenaar geld krijgt als zijn grond herverkaveld wordt en hij die grond niet meer wil.
663
Regeling inrichting landelijk gebied
Rilg is een besluit van de regering op basis van de Wilg. In dit besluit staan regels voor het inrichten van landelijk gebied.
664
Register Hypotheken 3 Luchtvaartuigen
In het register Hypotheken 3 luchtvaartuigen is een openbaar register voor het inschrijven van gegevens over hypotheken en beslagen op luchtvaartuigen.
665
Register Hypotheken 3 Onroerende zaken
In het register Hypotheken 3 onroerende zaken is een openbaar register voor het inschrijven van gegevens over hypotheken en beslagen op stukken grond en gebouwen.
666
Register Hypotheken 3 Schepen
In het register Hypotheken 3 schepen is een openbaar register voor het inschrijven van gegevens over hypotheken en beslagen op schepen.
667
Register Hypotheken 4 Luchtvaartuigen
Register hypotheken 4 Luchtvaartuigen is het openbaar register voor vliegtuigen.
668
Register Hypotheken 4 Onroerende zaken
Register Hypotheken 4 Onroerende zaken is een openbaar register voor stukken grond en gebouwen.
669
Register Hypotheken 4 Schepen
Register hypotheken 4 Schepen is het openbaar register voor schepen.
670
Register Hypotheken 4D Luchtvaartuigen
Register Hypotheken 4D luchtvaartuigen is een openbaar register waarin vliegtuigen tijdelijk geregistreerd worden.
671
Register Hypotheken 4D Onroerende zaken
Het register Hypotheken 4D onroerende zaken is een openbaar register waarin stukken grond en gebouwen tijdelijk geregisteerd worden.
672
Register Hypotheken 4D Schepen
Het register Hypotheken 4D schepen is een openbaar register waarin schepen tijdelijk geregisteerd worden.
673
Registergoed
Een registergoed is een goed waarbij inschrijving in de openbare registers van het Kadaster nodig is voordat het wordt overgedragen of er beperkte rechten op worden gevestigd.
674
Registerverklaring
Een registerverklarig is een verklaring van de notaris dat een feit, dat in de openbare register wordt ingeschreven, echt gebeurd is.
675
Registratienummer
(Synoniem voor: Tenaamstelling herverkaveling) Tenaamstelling herverkaveling is een overzicht van alle afspraken die gemaakt zijn met betrokkenen bij het verdelen van grond.
676
Registreren aanleg netwerk
Registreren aanleg netwerk is dat het Kadaster vastlegt wie de eigenaar is van een netwerk. Dit gebeurt door een verklaring van de notaris in te schrijven in het openbare register van het Kadaster.
677
Reglement mede-eigenaren
Een reglement mede-eigenaren is een overeenkomst tussen personen die samen eigenaar zijn van bepaalde goederen. In de overeenkomst spreken ze af dat ze die goederen samen gebruiken en beheren en hoe ze dat doen.
678
Relaas van bevindingen
Een relaas van bevindingen is een document waarop de landmeter noteert wat hij heeft gemeten in het terrein.
679
Relatiemaat
Een relatiemaat is een meting tussen twee punten in een terrein.
680
Reservefonds
681
Resolutie
Resolutie is de mate waarin de details in een afbeelding zijn te onderscheiden.
682
Retentierecht
Een retentierecht is de mogelijkheid om een ding van een ander voorlopig te houden, omdat je nog iets tegoed hebt van degene.
683
Rijk
Het Rijk is de overheidsorganisatie die het Nederlands grondgebied bestuurt.
684
Rijksoverheid; Centrale overheid
(Synoniem voor: Rijk) Het Rijk is de overheidsorganisatie die het Nederlands grondgebied bestuurt.
685
Rilg
(Synoniem voor: Regeling inrichting landelijk gebied) Rilg is een besluit van de regering op basis van de Wilg. In dit besluit staan regels voor het inrichten van landelijk gebied.
686
Rnummer
(Synoniem voor: Tenaamstelling herverkaveling) Tenaamstelling herverkaveling is een overzicht van alle afspraken die gemaakt zijn met betrokkenen bij het verdelen van grond.
687
Roerende zaak
Een roerende zaak is een zaak die niet onroerend is. Een onroerende zaak is de grond en alles wat erin zit of erop staat. Daarbij horen ook zaken die vastzitten aan de grond of aan een gebouw en die je niet kunt meenemen zonder iets te beschadigen. Voorbeelden zijn dakpannen, deuren, een keuken en bomen en vaste planten in de tuin.
688
Royement hypotheek
(Synoniem voor: Doorhaling hypotheek) Een doorhaling hypotheek is een authentieke akte waarin degene die het hypotheekrecht heeft (meestal een bank), dat de hypotheek is komen te vervallen.
689
Royement teboekstelling luchtvaartuig
(Synoniem voor: Doorhaling luchtvaartuig) Doorhaling luchtvaartuig is het verwijderen van een schip uit de openbare registers. Degene die waarschijnlijk eigenaar is, kan het Kadaster hierom vragen. De eigenaar moet hiervoor wel toestemming hebben van de rechter.
690
Royement teboekstelling zeeschip of binnenschip
(Synoniem voor: Doorhaling teboekstelling zeeschip of binnenschip) Een doorhaling teboekstelling zeeschip of binnenschip is dat een inschrijving van een zeeschip of binnenschip wordt ongedaan wordt gemaakt. Dit wordt gedaan door de bewaarder op verzoek van degene die het meest waarschijnlijkst eigenaar is.
691
Royement voorlopige aantekeningen
(Synoniem voor: Doorhaling voorlopige aantekeningen) Een doorhaling voorlopige aantekeningen is het doohalen van een voorlopige aantekening door de bewaarder. Dit doet hij als blijkt dat toch aan de inschrijvingsvereisten is voldaan.
692
Ruilklasse
Ruilklasse is een verzameling van bodemtypen die dezelfde eigenschappen bezitten.
693
Ruilplan
Het ruilplan is een document dat bestaat uit een lijst van rechthebbenden en het plan van toedeling.
694
Ruilverkaveling bij overeenkomst
(Synoniem voor: Vrijwillige ruilverkaveling) Een vrijwillige ruilverkaveling is dat drie of meer eigenaren in een schriftelijke overeenkomst afspreken dat ze hun grond en gebouwen samenvoegen en opnieuw verdelen. Hiervoor is een akte van een notaris nodig die wordt ingeschreven in het openbare register van het Kadaster.
695
Ruilverkaveling,
(Synoniem voor: Herverkaveling) Een herverkaveling is het ruilen van grond tussen eigenaren in een bepaald gebied.
696
Ruilwaarde
De ruilwaarde is de totale waarde van de gronden van een eigenaar.
697
Ruimtelijk object
Een ruimtelijk object is een object met ruimtelijke kenmerken: een woonplaats, pand, verblijfsobject, ligplaats of standplaats
698
RVK-rente te verwachten
Een ruilverkavelingsrente te verwachten is een aantekening in het kadaster dat een eigenaar van een stuk grond rente moet betalen nadat zijn grond is herverkaveld.
699
Samenvoeging onroerende zaak
Samenvoeging onroerende zaak is dat het Kadaster een of meer bestaande stukken grond samenvoegt tot een nieuw stuk grond. Dat kan gebeuren op verzoek van de eigenaar, een beperkt gerechtigde of het Kadaster.
700
Schadegeval
Een schadegeval is de rapportage over één enkele schademelding bij een netbeheerder.
701
Schademelding
Een schademelding is een melding van schade door graafwerkzaamheden. De persoon of organisatie die de schade heeft gemaakt moet meteen contact op nemen met de netbeheerder die eigenaar is van de kabel of leiding.
702
Schademeldingsformulier
(Synoniem voor: Schaderapport) Een schaderapport is een rapportage van alle schadegevallen in een opgegeven periode bij één netbeheerder.
703
Schaderapport
Een schaderapport is een rapportage van alle schadegevallen in een opgegeven periode bij één netbeheerder.
704
Schematische kaart
Een schematische kaart is een kaart met als doel om informatie over te brengen.
705
Schetsplan
Een schetsplan is een kaart waarop de ligging van de kavels staat. Bij elke kavel staat wie het krijgt.
706
Schip
Een schip is een zaak die bedoeld is om te drijven.
707
Schuldeiser
Een schuldeiser is een persoon die volgens een overeenkomst nog geld moet krijgen van een ander.
708
Schuldenaar
Een schuldenaar is een persoon die volgens een overeenkomst nog geld moet betalen aan een ander.
709
Sectie
Een sectie is een gedeelte van een kadastrale gemeente.
710
Serviceprovider
Een serviceprovider is een bedrijf dat namens een netbeheerder werk mag uitvoeren dat te maken heeft met KLIC.
711
Signaleren
Signaleren is het maken van een aantekening bij een perceel dat een akte ingeschreven is die nog niet volledig is verwerkt.
712
Splits
Splits is een computerprogramma van het Kadaster waarmee zakelijke klanten op de kadastrale kaart kunnen intekenen waar de nieuwe grenzen moeten komen. Op basis van deze gegevens worden nieuwe kadastrale percelen gevormd met voorlopige kadastrale grenzen en ontvangen gebruikers de definitieve perceelsnummers.
713
Splitsing
Bij een splitsing kan het gaan om een zuivere splitsing van vermogen of om een afsplitsing van vermogen. In allebei de gevallen gaat een deel of het hele vermogen van een rechtspersoon over op één of meer andere rechtspersonen. Bij een zuivere splitsing houdt de splitsende rechtspersoon op te bestaan. Bij een afsplitsing blijft de splitsende rechtspersoon wel bestaan. Bij iedere splitsing geldt dat minstens één van de andere rechtspersonen lidmaatschapsrechten of aandelen in zijn kapitaal geeft aan de splitsende rechtspersoon. Of minstens één van de nieuwe rechtspersonen wordt door de splitsende rechtspersoon opgericht.
714
Splitsing appartementsrecht in appartementsrechten
De Splitsing appartementsrecht in appartementsrechten is dat een appartementsrecht gesplitst wordt in meer appartementsrechten. De notaris maakt een akte van splitsing. Die wordt in het kadaster ingeschreven. Hierin staat wat de grenzen zijn van het onroerend goed en de delen die van iedereen samen zijn.
715
Splitsing eigendom in appartementsrechten
Een splitsing eigendom in appartementsrechten is dat het eigendom van een stuk grond of een gebouw met wat erbij hoort gesplitst wordt in appartementsrechten.
716
Splitsing erfpacht in appartementsrechten
Splitsing erfpacht in appartementsrechten is dat een recht van erfpacht gesplitst wordt in appartementsrechten. Het recht van erfpacht geldt voor een stuk grond of voor een gebouw met grond en alles wat erbij hoort.
717
Splitsing onroerende zaak
Splitsing onroerende zaak is dat het Kadaster een stuk grond splitst in twee of meer stukken grond. Dat kan gebeuren op verzoek van de eigenaar, een beperkt gerechtigde of het Kadaster.
718
Splitsing opstal in appartementsrechten
Splitsing opstal in appartementsrechten is dat een recht van opstal in of op een stuk grond of een gebouw met alles wat daarbij hoort, wordt gesplitst in appartementsrechten. Met een recht van opstal mag iemand een gebouw, ander bouwwerk of planten en bomen in of op een stuk grond of een gebouw te plaatsen en hier de eigenaar van zijn, terwijl de grond of het gebouw niet van hem is.
719
Splitsingsakte
(Synoniem voor: Akte van splitsing van appartementen) Een akte van splitsing is een notariele akte. Door de inschrijving van deze akte in de openbare registers wordt een gebouw of een stuk grond gesplitst in appartementsrechten.
720
Stadsmeierrecht
Een Stadsmeierrecht is een recht volgens een overeenkomst tussen de gemeente Groningen en een of meerdere personen. In die overeenkomst staat dat die personen voor altijd de gronden van de gemeente Groningen mogen gebruiken die liggen in Oost-Groningen en de Gronings-Drente veenkoloniën.
721
Stadsverwarmingsnetwerk
Een stadverwarmingsnetwerk is een groep van een of meer kabels of leidingen die bedoeld zijn voor het vervoer van heet water of stoom voor de verwarming van woningen die op dat netwerk zijn aangesloten.
722
Standaardafwijking
De standaardafwijking is een gegeven dat iets zegt over hoe nauwkeurig iets gemeten is.
723
Standlevering
Een standlevering is een levering met alle informatie uit een registratie op een bepaald moment.
724
Standplaats
Een standplaats is een door de gemeente aangewezen plek voor verplaatsbare woon-, werk- of recreatieve doeleinden.
725
Statusaanvraag
(Synoniem voor: KLIC Inzien status aanvragen) KLIC Inzien status aanvragen is een dienst waarmee een persoon de status van zijn gebiedsinformatieaanvragen kan inzien en leveringen kan ophalen.
726
Stedelijke Herverkaveling
Stedelijke herverkaveling is het verdelen van grond in stedelijk gebied
727
Steilrand
Een steilrand is een opvallend hoogteverschil op zeer korte afstand in het terrein
728
Strafvorderlijk beslag
Een strafvorderlijk beslag is dat Justitie een voorwerp van een persoon in beslag neemt, zodat die persoon kan worden vervolgd en bestraft omdat hij ervan verdacht wordt de wet te hebben overtreden.
729
Structuurvisiegebied
Een structuurvisiegebied is een gebied waarvoor een overheid een structuurvisie heeft gemaakt. Dit is een plan waarin staat hoe de ruimte in het gebied zal worden gebruikt en ingericht. Het gebied is aangewezen door het Rijk, de provincie of gemeente.
730
Stukdeel
Een stukdeel is een paragraaf in een akte waarmee een recht gevestigd wordt.
731
Stukidentificatienummer
Het stukidentificatienummer is het nummer dat de bewaarder aan een ingeschreven stuk geeft. Dit nummer wordt op de voorkant van de kopie van het ingeschreven stuk gezet. Het geeft aan in welk register het stuk wordt ingeschreven.
732
Subrogatie
Bij subrogatie komt een nieuwe schuldeiser in de plaats van de oude schuldeiser. Dit gebeurt doordat de nieuwe schuldeiser alle schulden aan de oude schuldeiser betaalt.
733
Subrogatie hypotheek
Subrogatie hypotheek is dat een nieuwe schuldeiser alle (vorderings)rechten die horen bij een hypotheek, overneemt van de oude schuldeiser.
734
Surseance
Surseance is dat een bedrijf aan de rechter vraagt of het uitstel kan krijgen om zijn schulden te betalen. Een bedrijf kan om dit uitstel vragen als het verwacht dat het zijn schulden niet meer kan betalen.
735
Symbool
Een symbool is een teken waarmee een object in de kaart wordt weergegeven.
736
Taakgebied
Een taakgebied is een gedeelte van een gebied dat opnieuw bekeken moet worden.
737
TCI
TCI is de afkorting van de Technische Commissie IMKL.
738
Teboekgestelde zaak
Een teboekgestelde zaak is een roerende zaak die als registergoed in het openbaar register van het Kadaster is ingeschreven.
739
Teboekstaand luchtvaartuig
Een teboekstaand luchtvaartuig is een luchtvaartuig dat in het openbaar register van het Kadaster is ingeschreven.
740
Teboekstaand schip
Een teboekstaand schip is een schip dat in het openbaar register van het kadaster is ingeschreven.
741
Teboekstellen luchtvaartuig
Het teboekstellen luchtvaartuig is het inschrijven van een verzoek tot teboekstelling van een luchtvaartuig in de openbare registers van het Kadaster.
742
Teboekstellen schip
Teboekstellen schip is een aanvraag om een schip te registreren in de openbare registers.
743
Teboekstelling als afgebouwd schip
Teboekstelling als afgebouwd schip is dat een schip in het openbare register van het Kadaster wordt ingeschreven als afgebouwd schip.
744
Technische Commissie IMKL
(Synoniem voor: TCI) TCI is de afkorting van de Technische Commissie IMKL.
745
Temporeel kenmerk
Een temporeel kenmerk is een kenmerk van een object dat het object in de tijd beschrijft.
746
Tenaamstelling herverkaveling
Tenaamstelling herverkaveling is een overzicht van alle afspraken die gemaakt zijn met betrokkenen bij het verdelen van grond.
747
Tenietgaan beperkt recht
Het tenietgaan beperkt recht is dat iemand die een deel van een volledig recht heeft, dat deel verliest.
748
Tenietgaan beperkt recht door afstand
Tenietgaan beperkt recht door afstand is dat iemand die een deel van een volledig recht heeft, met degene die het volledige recht heeft afspreekt dat hij dit recht niet meer wil hebben.
749
Tenietgaan beperkt recht door opzegging
Tenietgaan beperkt recht door opzegging is dat het beperkt recht wordt opgezegd. Dit kan gebeuren door degene die het volledige recht heeft of degene die het beperkt recht heeft. Dat hangt ervan af wat daarover in de wet staat. Of wat de betrokken partijen daarover hebben afgesproken toen ze het beperkt recht vastlegden.
750
Tenietgaan beperkt recht door vervulling ontbindende voorwaarde
Het tenietgaan beperkt recht door vervulling ontbindende voorwaarde betekent dat het beperkt recht is gestopt. De reden daarvoor kan zijn dat het beperkt recht op een bepaalde datum zou stoppen. Of dat er een voorwaarde was afgesproken waarbij het beperkt recht zou stoppen.
751
Tennaamstelling
(Synoniem voor: Kadastrale gerechtigde) Een kadastraal gerechtigde is een onderdeel van de Basisregistratie Kadaster. Hierin staan de gegevens over onder andere de eigenaar, het gebouw of een stuk grond.
752
Terstond inschrijven
Terstond inschrijven is dat het kadaster binnen 24 uur een akte controleert op inschrijvingsvereisten. Daarna schrijft het Kadaster de akte meteen in, in de openbare registers.
753
Terugmelding
(Synoniem voor: Klacht) Een klacht is een verzoek aan het Kadaster om informatie in de basisregistratie te wijzigen, omdat hij vindt dat de informatie niet klopt.
754
Terugmelding afwijkende situatie
(Synoniem voor: Melding afwijkende situatie) Een melding afwijkende situatie is een melding dat de gekregen informatie over kabels en leidingen niet klopt met wat er in de grond tijdens het graven is gezien.
755
Thema
Het thema is een aanduiding van het soort leiding.
756
Themabijlage
De themabijlage is een document waarin extra informatie staat over een bepaalde kabel of leiding.
757
Themakaart
De themakaart is een kaart waar op alleen leidingen van hetzelfde soort staan.
758
Thematische kaart
Een thematische kaart is een kaart die bestaat uit één of meerdere thema's.
759
Tijdelijk gebruik
Tijdelijk gebruik is als iemand toestemming krijgt om grond te mogen gebruiken totdat de grond verdeeld wordt. Hiervoor hoeft geen overeenkomst ingeschreven te worden bij het Kadaster.
760
Tijdstip van inschrijving
Het tijdstip van inschrijving is het tijdstip waarop een stuk in de openbare registers wordt ingeschreven.
761
Toedeling
Toedeling is de verdeling van stukken grond over de eigenaren en pachters.
762
Toestemming om boom, enz. binnen verboden afstand te hebben
Een Toestemming om boom, enz. binnen verboden afstand te hebben is dat iemand toestemming heeft om een boom, struik of heg dichter bij de grens met de buren te planten dan volgens de regels of een plaatselijke gewoonte mag.
763
TOP10NL
TOP10NL is een digitaal bestand gebaseerd op onder andere luchtfoto's en veldopnamen. Het bestand kan gebruikt worden op een schaalniveau tussen 1:5000 en 1:25000.
764
TOP250namen
TOP250namen is een bestand waarin alle geografische namen staan die in de kaart van Nederland 1:250.000 zij opgenomen. Het bestand is aangevuld met gegevens over de ligging en bij welk object de naam hoort.
765
TOP250raster
TOP250raster is een digitale weergave van de Wegenkaart 1:250.000.
766
TOP250vector
TOP250vector is een digitaal bestand gebaseerd op onder andere luchtfoto's en veldopnamen. Het bestand kan gebruikt worden op een schaalniveau van 1:250.000
767
TOP25namen
TOP25namen is een bestand waarin alle geografische namen staan die in de kaart van Nederland 1:25.000 zij opgenomen. Het bestand is aangevuld met gegevens over de ligging en bij welk object de naam hoort.
768
TOP25raster
TOP25raster is een digitale weergave van de TOP10NL.
769
TOP50namen
TOP50namen is een bestand waarin alle geografische namen staan die in de kaart van Nederland 1:50.000 zij opgenomen. Het bestand is aangevuld met gegevens over de ligging en bij welk object de naam hoort.
770
TOP50raster
TOP50raster is een digitale weergave van de TOP10NL.
771
TOP50vector
TOP50vector is een bestand gebaseerd op de kaartserie 1:50.000.
772
Topgrens
De topgrens is een bestand met alle grenzen van de gemeenten , provincies, en het Rijk.
773
Topografische kaart
Een topografische kaart is een kaart waarbij de aardoppervlakte in beeld is gebracht.
774
Topologie
Topologie is een beschrijving van de plaats waar objecten op de kaart staan en hoe ze ten opzichte van elkaar op de kaart staan.
775
Topologieregel
Topologieregels zijn de regels die gelden tussen geografische objecten.
776
Topologievalidatie
Topologievalidatie is het controleren of de objecten binnen een gebied op de kaart goed op elkaar aansluiten.
777
Topologische geo-informatie
topologische geo-informatie is informatie over de regels die gelden tussen of binnen geografische objecten.
778
Toponiem
Een toponiem is de naam van een geografische eenheid, bijvoorbeeld de naam van een stad of een onderdeel van een landschap zoals een rivier.
779
Tracé
Een tracé is een groot gebied waarover informatie kan worden aangevraagd over kabels en leidingen.
780
Tracédeelmeldingen
Tracédeelmeldingen is een onderdeel van de aanvraag voor gebiedsinformatie van een tracémelding.
781
Tracémelding
Een tracemelding is een aanvraag voor gebiedsinformatie over een gebied dat groter is dan standaard wordt geleverd.
782
Tracépolygoon
Een tracépolygoon is een gebied dat de grenzen van een tracé beschrijft.
783
Tweetrapsmaking, beschikking over de hand
(Synoniem voor: Fideï commis) Een fideï commis is dat iemand een erfenis pas krijgt nadat eerst een ander de erfenis heeft gekregen.
784
Type openbare ruimte
Een type openbare ruimte is het soort openbare ruimte.
785
Uitgifte erfpacht
Een uitgifte erfpacht is het registreren van een erfpacht op een gebouw of een stuk grond.
786
Uitruilbare grond
Uitruilbare grond is een hoeveelheid grond. De eigenaar van de grond en de huurder van de grond kunnen deze hoeveelheid grond ruilen.
787
Uittreksel eigendom schip
Het uittreksel eigendom schip is een document met kadastrale informatie over het schip, die is geregistreerd bij het Kadaster.
788
Uitvalcontact
Het uitvalcontact is de naam, het telefoonnummer en het e-mail adres van een persoon. De persoon die bij het uitvalcontact vermeld staat ontvangt per e-mail een alert als de digitale communicatie niet goed verloopt tussen het Kadaster en de Netbeheerder.
789
Uitzetten
(Synoniem voor: Reconstrueren) Reconstrueren is het zichtbaar maken van kadastrale grenzen zoals ze in het verleden zijn vastgesteld.
790
UML
(Synoniem voor: Unified Modeling Language) Unified Modeling Language is een methode om een systeem te ontwerpen.
791
Unified Modeling Language
Unified Modeling Language is een methode om een systeem te ontwerpen.
792
Utiliteitsnet
Een utiliteitsnet is netwerk met kabels, leidingen en/of behuizingen en de verbindingen er tussen.
793
Validatie
Validatie is het controleren of kenmerken van geografische objecten kloppen met de regels die in een document zijn vastgelegd.
794
Vanwaardeverklaring
Een vanwaardeverklaring het krijgen van toestemming van de voorzieningenrechter voor het leggen van een conservatoir beslag.
795
Vanwege lopende registratieprocedure mogelijk niet overdraagbaar (art. 155a, lid 3 ONBW)
Een Vanwege lopende registratieprocedure mogelijk niet overdraagbaar (art155a, lid 3 ONBW) is een aantekening in de basisregistratie dat een groep leidingen en kabels in de grond tijdelijk niet de eigendom van iemand anders kan worden. Ook kan er tijdelijk geen lening voor worden afgesloten. Dit geldt totdat iemand heeft aangetoond dat de kabels en leidingen zijn eigendom zijn.
796
Vaststelling kadastrale grens
Vaststelling kadastrale grens is dat het kadaster vaststelt wat de grens van een stuk grond is. Het Kadaster stelt dit vast volgens informatie van belanghebbenden en andere gegevens zoals die staan in artikel 50 van de Kadasterwet.
797
Vaststelling voorlopige kadastrale grens
Vaststelling voorlopige kadastrale grens is dat het Kadaster voorlopig vaststelt wat de grens is van een stuk grond dat al wel een eigen kadastraal nummer heeft. Later stelt het Kadaster de definitieve grenzen van het perceel vast.
798
Vectorbestand
Vectorbestand is de verzameling van geometrische gegevens, digitaal opgeslagen in een bepaald formaat.
799
Vectordata
Vectordata zijn gegevens over geografische objecten.
800
Vectoriseren
Vectoriseren is het omzetten van bestanden die uit rastergegevens zijn opgebouwd in bestanden die uit vectorgegevens zijn opgebouwd
801
Veelvoudig attribuut
Een veelvoudig attribuut is een kenmerk van een geografisch object waarvan de waarde niet vaststaat.
802
Veiligheidsgebied
Een veiligheidsgebied is een door de Minister aangewezen gebied waarvan om veiligheidsredenen kan worden afgeweken van de regels van de normale gebieden.
803
Veldkavel
Een veldkavel is een stuk grond wat niet gebruikt wordt om op te wonen of te werken.
804
Veldwerk
(Synoniem voor: Relaas van bevindingen) Een relaas van bevindingen is een document waarop de landmeter noteert wat hij heeft gemeten in het terrein.
805
Veldwerkarchief
(Synoniem voor: Reconstructiebestand) Een reconstructiebestand is een verzameling van reconstructiegegevens.
806
Verbindingspunt
Een verbindingspunt is een punt dat gebruikt wordt om twee of meer vrije opstellingen onderling te verbinden.
807
Verbintenis
Een verbintenis is een relatie tussen twee partijen waarbij de ene partij iets moet doen voor een andere partij. Dit kan zijn omdat ze dit afgesproken hebben of omdat het in de wet staat.
808
Verblijfsobject
Een verblijfsobject is zelfstandige ruimte in een pand.
809
Verbod op basis van de Luchtvaartwet
Een Verbod op basis van de Luchtvaartwet is dat iemand iets niet mag doen in een gebied, omdat dit gebied volgens de wet te dicht bij een vliegveld ligt. Hij mag bepaalde spullen niet hebben, en hij mag geen gebouwen, andere bouwwerken of bomen plaatsen die hoger zijn dan wat in de wet staat.
810
Verdichting
Verdichting is het vaststellen van nieuwe grondslagpunten. Dit doe je door een al bestaand grondslagpunt te gebruiken.
811
Vereffening nalatenschap
Een vereffening is het afhandelen en verrekenen van een nalatenschap.
812
Verenig
Verenig is een computerprogramma van het Kadaster waarmee zakelijke klanten een of meerdere percelen kunnen samenvoegen tot één perceel.
813
Vereniging
Een vereniging is een rechtspersoon waar mensen lid van kunnen zijn. Ze houden zich bezig met een bepaald doel. Dit doel is anders dan voor een coöperatie of een onderlinge waarborgmaatschappij.
814
Vereniging van eigenaren
Een vereniging van eigenaren is een vereniging met als doel om de belangen te regelen die de eigenaren van een appartement samen hebben. De vereniging maakt ook de statuten waarin het doel en de belangrijkste regels van de vereniging staan.
815
Vererving beperkt zakelijk recht
Vererving beperkt zakelijk recht is dat de zakelijke beperkte rechten van iemand die overlijdt naar de erfgenamen gaan. Het gaat om de rechten die niet met de persoon te maken hebben. Het recht van vruchtgebruik gaat bijvoorbeeld niet over.
816
Vererving eigendom
Vererving eigendom is dat erfgenamen van een overleden iemand automatisch eigenaar worden van wat hij nalaat.
817
Verhuurder
Verhuurder is een persoon of organisatie die een stuk grond of gebouw in gebruik geeft en daar een vergoeding voor krijgt.
818
Verjaring beperkt recht
Verjaring beperkt recht is dat iemand eigenaar wordt van een beperkt recht nadat hij het een aantal jaren alleen in bezit heeft gehad. Bij de verjaring kan het gaan om een verkrijgende verjaring of een bevrijdende verjaring. Bij verkrijgende verjaring wist de bezitter niet en kon hij ook niet weten dat het recht van een ander was. De bezitter heeft het recht 10 jaar achter elkaar in bezit gehad. Bij bevrijdende verjaring wist de bezitter wel dat het recht niet van hem was of had hij dat kunnen weten. De bezitter heeft het recht 20 jaar achter elkaar in bezit gehad.
819
Verjaring eigendom
Verjaring eigendom is dat iemand na een bepaald aantal jaren volgens de wet automatisch eigenaar wordt van een stuk grond dat eerst van een ander was. Het kan gaan om acquisitieve of verkrijgende verjaring. Of het kan gaan om extinctieve of bevrijdende verjaring. Bij verkrijgende verjaring wist de bezitter niet of kon hij niet weten dat de grond niet van hem was. Hij had de grond 10 jaar achter elkaar in zijn bezit. Bij bevrijdende verjaring wist de bezitter wel dat de grond niet van hem was, of had hij dat kunnen weten. Hij had de grond 20 jaar achter elkaar in zijn bezit.
820
Verkavelen
Verkavelen is het opnieuw indelen van een gebied in kavels.
821
Verklaring niet voltooiing
Een verklaring van niet voltooiing van de bouw van een schip is een verklaring van het Kadaster. In deze verklaring staat een beschrijving van het schip, het brandmerk en een verklaring dat het schip nog niet af is.
822
Verklaring van eensluidendheid
De verklaring van eensluidendheid is een verklaring dat een kopie van een document, in het Openbaar Register van het Kadaster, gelijk is aan het orginele document.
823
Verklaring van erfrecht
Een verklaring van erfrecht is een notariele akte, waarin de notaris de feiten rondom een erfenis beschrijft.
824
Verklaring van verjaring
Een verklaring van verjaring is een
825
Verklaring van waardeloosheid
Een verklaring van waardeloosheid is een verklaring waarin staat dat een inschrijving in de openbare registers niet meer geldig is. Deze verklaring wordt afgeven door de persoon die bij de inschrijving betrokken is. Deze geeft hij af, als iemand die hier belang bij heeft om vraagt. De verklaring bevat de feiten, waardoor de inschijving in de openbare registers niet meer geldig is. Een verklaring van waardeloosheid kan niet worden afgegeven voor een hypotheek of beslag.
826
Verkorte ontvangstbevestiging
Een verkorte ontvangstbevestiging is een Klic-ontvangstbevestiging die verzonden wordt als de aanvraag een veiligheidsgebied overlapt.
827
Verkrijgende verjaring van teboekstaande binnenschepen of teboekstaand zeeschip
Verkijgende verjaring teboekstaande binnenschepen of teboekstaand zeeschip is dat je een schip hebt waarvan je niet weet dat iemand anders eigenaar is. Als je het schip 5 jaar hebt gehad, wordt je zelf eigenaar van het schip.
828
Verkrijger
Een verkrijger is iemand die goederen krijgt.
829
Verkrijging beperkt zakelijk recht huwelijk
Verkrijging beperkt zakelijk recht huwelijk is dat iemand een beperkt recht krijgt doordat hij trouwt.
830
Verkrijging eigendom door huwelijk
Een verkrijging eigendom door huwelijk is dat iemand eigenaar wordt van goederen doordat hij trouwt.
831
Verkrijging onder algemene titel
Verkrijging onder algemene titel is dat iemand eigenaar wordt van een goed doordat hij dit erft, doordat hij trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat. Of doordat een bedrijf fuseert of juist gesplitst wordt.
832
Verkrijging onder bijzondere titel
Verkrijging onder bijzondere titel is dat iemand eigenaar wordt van een goed doordat hij het juridisch krijgt nadat het goed aan hem is verkocht of door verjaring. Daarnaast kan een overheid een goed ook verkrijgen door iemand te onteigenen, de rechter bepaalt in dat geval dat de oude eigenaar geen eigenaar meer mag zijn. Iemand kan ook eigenaar worden door een andere manier die in de wet staat.
833
Verkrijging van goederen onder algemene titel
Verkrijging van goederen onder algemene titel is het verkrijgen van goederen op 3 manieren. Deze manieren zijn: - doordat je goederen erft. - doordat je trouwt en geen afspraken maakt over jouw eigendommen met je echtgenoot. In dat geval deel je je eigendommen met je echtgenoot en je echtgenoot deelt zijn eigendommen met jou. - doordat je een onderneming hebt en samengaat met een andere onderneming. Hierdoor ontstaat een nieuwe onderneming die de eigendommen heeft van de ondernemingen waaruit hij is ontstaan.
834
Verkrijging van goederen onder bijzondere titel
Verkrijging van goederen onder bijzondere titel is het dat je goederen krijgt door overdracht, verjaring of doordat een eigendom volgens de wet van je afgenomen mag worden. Daarnaast kun je goederen verkrijgen onder bijzondere titel door andere manieren die in de wet zijn aangegeven. (Onteigening is een in deze wettelijke regeling een beetje een containerbegrip voor allerlei wettelijke regelingen waarbij eigendom onteigend kan worden.)
835
Vermenging beperkt recht
Een vermenging beperkt recht is dat het beperkt recht en het volledige recht waar het beperkt recht bij hoort, bij dezelfde persoon of rechtspersoon terecht komen. Het beperkt recht houdt dan op te bestaan.
836
Vermenging van erfdienstbaarheden
Vermenging erfdienstbaarheid is dat iemand die het recht van erfdienstbaarheid heeft, eigenaar wordt van de grond waarop hij die erfdienstbaarheid heeft. Hierdoor eindigt de erfdienstbaarheid.
837
Vermogensrecht
Een vermogensrecht is dat iemand een recht heeft dat een geldwaarde heeft en dat hij aan een ander kan geven. Hij kan het recht gebruiken om een ander geld te geven. Of hij kan het recht krijgen in ruil voor geld dat hij zelf heeft betaald of gaat betalen. Voorbeelden van vermogensrechten zijn aandelen en lijfrenten.
838
Vernieuwing
Vernieuwing is dat het Kadaster mag onderzoeken of de Basisregistratie Kadaster juist is.
839
Vernummering
Vernummering is het proces waardoor kadastrale objecten een andere kadastrale aanduiding krijgen bij splitsing en samenvoeging.
840
Verpachter
Verpachter is een persoon die eigenaar is van een stuk grond en dit als landbouwgrond aan een persoon geeft. Hiervoor moet wel een tegenprestatie geleverd worden.
841
Verrekenpost
Verrekenpost is een bedrag die verrekend wordt, omdat er grond verdeeld is.
842
Vervallen privaatrechtelijke belemmering
Vervallen privaatrechtelijke belemmering is dat de eigenaar van een stuk grond niet meer hoeft toe te staan dat het Rijk, de provincie of een waterschap zijn grond gebruiken voor werkzaamheden.
843
Vervallenverklaring
(Synoniem voor: Doorhaling) Doorhaling is het ongedaan maken van de inschrijving van een stuk in de openbare registers.
844
Vervreemder
Een vervreemder is degene die juridisch iets met een goed mag doen. Hij mag bijvoorbeeld het goed overdragen of er een recht van hypotheek op vestigen.
845
Verwerping nalatenschap
Een verwerping nalatenschap is dat iemand voor de rechtbank verklaart dat hij een erfenis niet wil hebben. De rechtbank ligt in het gebied waar de overledene het laatst woonde.
846
Verzamelkaart
Het verzamelblad is een overzichtskaart waar alle leidingen van een opgevraagd gebied op staan.
847
Verzekering
Verzekering is het aanbrengen van markeringspunten in het terrein.
848
Verzoek tot herstel misslag
(Synoniem voor: Klacht) Een klacht is een verzoek aan het Kadaster om informatie in de basisregistratie te wijzigen, omdat hij vindt dat de informatie niet klopt.
849
Verzoekschrift
Een verzoekschrift is een document of brief met het verzoek aan een rechter of een speciale commissie om een uitspraak te doen.
850
Vestiging beperkt recht
Vestiging beperkt recht is dat een beperkt recht ontstaat doordat iemand dit aan een ander overdraagt. Hierbij gelden dezelfde regels als bij het overdragen van een goed. Dit geldt niet als in de wet iets anders staat.
851
Vestiging hypotheek
Het vestigen van een hypotheek is het inschrijven van een hypotheek in de openbare registers van het Kadaster.
852
Vicair beheer
Vicair beheer is het beheer van vicariegoederen. Dit zijn goederen die eigendom zijn van de kerk.
853
Vlakgeometrie
Een vlakgeometrie is een serie van X,Y coördinaten (een polygoon) en heeft minimaal 4 punten, met hetzelfde begin- en eindpunt.
854
Vlakligging
Vlakligging is een omschrijving voor de mate van gelijkheid van het grondoppervlakte.
855
Vlakobject
Een vlakobject is een object dat alleen een vlakgeometrie als geometrisch kenmerk heeft.
856
Vliegplan
Een vliegplan is een kaart met vliegstroken. Deze stroken geven aan hoe bij het maken van luchtfoto's gevlogen moet worden.
857
Vliegtuig
(Synoniem voor: Luchtvaartuig) Een luchtvaartuig is een voertuig dat kan vliegen in de lucht.
858
Voerstraalmeting
Een voerstraalmeting is een meting vanaf een vast punt om de richting en de afstand te bepalen naar twee of meer punten in het veld. De voerstraalmeting wordt met een tachymeter gedaan.
859
Voetverklaring
Een voetverklaring is een aanvulling onder aan een stuk dat ingeschreven wordt in de openbare registers. Een voetverklaring wordt gebruikt als het in te schrijven stuk niet voldoet aan de eisen die staan in de artikelen 18 tot er met 42 van de Kadasterwet.
860
Vonnis van boedelverzegeling
Een vonnis van boedelverzegeling is dat de rechtbank toestemming geeft om de spullen in een huis of ander gebouw te verzegelen. De verzegeling is nodig om onderzoek te doen. Het betekent dat niemand aan de spullen mag komen totdat het onderzoek klaar is.
861
Voogdij
Voogdij is dat niet een ouder, maar een ander persoon gezag heeft over een kind dat jonger is dan 18 jaar.
862
Voorkeursrecht gemeenten
Voorkeursrecht gemeenten is dat een gemeente als eerste het recht heeft om een stuk grond of gebouwen te kopen. Dit recht kan de gemeente regelen als ze verwacht dat de koop van de grond of de gebouwen in de toekomst nodig kan zijn om een gebied op een bepaalde manier te kunnen inrichten of gebruiken.
863
Voorlopige aantekening
Een voorlopige aantekening is de inschrijving van een stuk in het register van voorlopige aantekening. Het stuk wordt hierin ingeschreven, omdat het niet aan de inschrijvingsvereisten voldoet.
864
Voorlopige kadastrale grenzen
865
Voornemen vernieuwing
Een voornemen vernieuwing is het plan van het Kadaster om de basisregistratie van een onroerende zaak te vernieuwen.
866
Voorrecht
Een voorrecht is dat een schuldeiser als eerste zijn deel uit de opbrengst van een verkoop krijgt. Dit gebeurt als er nog andere schuldeisers zijn, maar de opbrengst van de verkoop te laag is om iedereen te kunnen betalen.
867
Voorwaardelijke tenaamstelling
Een voorwaardelijke tenaamstelling is een tenaamstelling waarbij het nog onzeker is of iemand eigenaar blijft, zoals bij een ontbindende voorwaarde, opschortende voorwaarde of een koopovereenkomst.
868
Vordering op naam
Een vordering op naam is dat iemand een iets tegoed heeft van een ander.
869
Vorderingsbesluit Wabo
Een vorderingsbesluit Wabo is dat de minister beslist dat de overheid maatregelen neemt als iemand de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft overtreden. Bij de maatregelen kan het gaan om een last onder bestuursdwang, een last onder dwangsom of een intrekking van een vergunning.
870
Vorderingsrecht
Een vorderingsrecht is het recht dat iemand mag eisen dat een ander in een bepaalde situatie zich naar hem gedraagt volgens de afspraken in de wet of in een overeenkomst.
871
Vormerkung
(Synoniem voor: Koopovereenkomst, art. 7:3 BW) Deze overeenkomst beschermt de koper tegen situaties die kunnen gebeuren in de tijd tussen de koop van een product en de levering ervan. In boek 7, artikel 3 van het Burgerlijk Wetboek staat welke situaties dat zijn.
872
Vrije opstelling
Een vrije opstelling is een meting waarbij het opstelpunt van het meetapparaat , een tachymeter, een onbekend punt is van waar uit metingen worden gedaan ten opzichte van bekende (aansluit)punten.
873
Vrijwillige ruilverkaveling
Een vrijwillige ruilverkaveling is dat drie of meer eigenaren in een schriftelijke overeenkomst afspreken dat ze hun grond en gebouwen samenvoegen en opnieuw verdelen. Hiervoor is een akte van een notaris nodig die wordt ingeschreven in het openbare register van het Kadaster.
874
Vruchtgebruik
(Synoniem voor: Recht van vruchtgebruik) Een recht van vruchtgebruik is het recht om goederen van een ander te gebruiken. Als die goederen nog wat opleveren, mag hij dat ook hebben of houden.
875
VvE bestuur
Een VvE-bestuur is een bestuur van een vereniging van eigenaren.
876
Waarmerk
Een waarmerk geeft aan of een document echt is.
877
Waterleidingnetwerk
Een waterleidingnetwerk is een groep leidingen die bedoeld zijn voor het vervoer van water.
878
Waterschap
Een waterschap is een overheidsinstelling die alle waterstaatswerken in een bepaald gebied beheert en onderhoudt. Het gaat dan bijvoorbeeld om sloten, dijken en sluizen.
879
Waterschapskeur
(Synoniem voor: Keur) Dit is een besluit van een waterschap waarin staat welke regels gelden voor de wateren en waterbouwwerken die het waterschap beheert.
880
Web Feature Service
(Synoniem voor: WFS) WFS is de afkorting van Web Feature Service
881
Web Map Service
(Synoniem voor: WMS) WMS is de afkorting van Web Map Service
882
Web Mapping Service
(Synoniem voor: WMS) WMS is de afkorting van Web Map Service
883
Webfeed
(Synoniem voor: Atomfeed) Atomfeed is een vorm van een downloaddienst
884
Webservice
Een webservice is een techiek waarmee computers onderling electronisch informatie uit kunnen wisselen.
885
Weesleiding
Een weesleiding is een onbekend netwerk dat wordt ontdekt bij graafwerk. Van dit netwerk is de eigenaar nog niet bekend bij het Kadaster
886
Wegenkaart van Nederland
De wegenkaart van Nederland is een kaart op schaal 1:250.000 en is gebaseerd op de data van TOP250vector.
887
Wegenlegger
De wegenlegger is een document waarin staat wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van de openbare weg en de daaraan gelegen kunstwerken.
888
Weigeren stuk
Weigeren stuk is dat een stuk niet wordt ingeschreven in de openbare registers omdat het niet aan de inschrijvingsvereisten voldoet.
889
Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten
(Synoniem voor: WION) De WION is de afkorting voor Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten.
890
Wet inrichting landelijk gebied
(Synoniem voor: Wilg) De Wilg is een afkorting voor Wet Inrichting Landelijk Gebied. In deze wet staan de regels die gebruikt worden bij het opnieuw inrichten van land.
891
Wettelijke herverkaveling
Een wettelijke herverkaveling is dat stukken grond volgens de wet worden samengevoegd en opnieuw verdeeld. De grond wordt verkaveld zoals in het inrichtingsplan van de provincie staat.
892
WFS
WFS is de afkorting van Web Feature Service
893
Wijziging appartementsrecht
Wijziging appartementsrecht is dat de akte van splitsing aangepast wordt.
894
Wijziging erfdienstbaarheid
Een wijziging erfdienstbaarheid is dat de rechter beslist dat de erfdienstbaarheid moet veranderen. De eigenaar van het heersende erf vraagt dit als hij door een onverwachte gebeurtenis de erfdienstbaarheid niet meer kan gebruiken. Of als de erfdienstbaarheid voor hem minder belangrijk is geworden. De rechter bepaalt of de verandering redelijk is voor de eigenaar van het dienende erf.
895
Wijziging of opheffing erfpacht
Wijziging of opheffing erfpacht is dat een erfpacht verandert of stopt door een onverwachte gebeurtenis. Die gebeurtenis zorgt ervoor dat de afspraken in de oude akte niet meer redelijk zijn voor de eigenaar of erfpachter.
896
Wijziging publiekrechtelijke beperking
Een wijziging publiekrechtelijke beperking is dat de overheid besluit een publiekrechtelijke beperking aan te passen. Die beperking houdt in dat iemand niet alles met een huis of stuk grond mag doen. Of niet alles mag doen met de rechten die hij heeft op een huis of stuk grond.
897
Wilg
De Wilg is een afkorting voor Wet Inrichting Landelijk Gebied. In deze wet staan de regels die gebruikt worden bij het opnieuw inrichten van land.
898
WION
De WION is de afkorting voor Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten.
899
WMS
WMS is de afkorting van Web Map Service
900
Woonplaats
Een woonplaats is een gedeelte van het grondgebied van een gemeente. Dit grondgebied is door de gemeente aangewezen en van een naam voorzien.
901
Woonplaats nummeraanduiding
Een woonplaats van een nummeraanduiding is de woonplaats waarbinnen het verblijfsobject, standplaats of ligplaats (adresseerbaar object) ligt. Een onderdeel van de nummeraanduiding is de openbare ruimte. De woonplaats hiervan wordt overgenomen in de nummeraanduiding. Wanneer de openbare ruimte in een andere woonplaats ligt dan waar het adresseerbaar object ligt, wordt de woonplaats waar het adresseerbaar object in ligt toegevoegd aan de nummeraanduiding.
902
Woonplaats openbare ruimte
De woonplaats openbare ruimte is een unieke aanduiding van de woonplaats waarbinnen een buitenruimtemet een naam is gelegen.
903
Woonplaatskeuze
(Synoniem voor: Domicilie kiezen) Domicilie kiezen is het kiezen van een andere woonplaats dan de woonplaats waar je woont.
904
WVG-verklaring
Een WVG-verklaring is een verklaring in een notariële akte bij de verkoop van een stuk grond. In de WVG-verklaring staat dat de gemeente geen voorkeursrecht heeft bij de verkoop van de grond.
905
Zaak
Een zaak is een tastbaar iets dat is ontstaan door de natuur of door een mens.
906
Zakelijk huurrecht
(Synoniem voor: Huurrecht) Huurrecht is dat iemand het recht heeft om een luchtvaartuig te mogen huren dat is ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster. Dit is geregeld via een huurovereenkomst die minimaal zes maanden geldt.
907
Zakelijk optierecht
(Synoniem voor: Optierecht) Een optierecht is het recht van de houder van een luchtvaartuig om dit vaartuig later te kopen en eigenaar te worden. Voordat hij eigenaar wordt, moet hij een afgesproken bedrag betalen of aan bepaalde voorwaarden voldoen. Hij moet altijd een koopovereenkomst ondertekenen. Het optierecht wordt geregeld via een akte bij de notaris. Daarin staat duidelijk om welk luchtvaartuig het gaat.
908
Zakelijk recht
Een zakelijk recht is het recht dat iemand op een zaak heeft en dat iemand anders niet aan kan tasten.
909
ZBO
(Synoniem voor: Zelfstandig bestuursorgaan) Een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) is een zelfstandig door de wet aangewezen persoon of instantie die een overheidstaak uitvoert. Dit is geregeld in de wet, een algemene maatregel van bestuur of een besluit van de minister.
910
Zeebrief
Een zeebrief is een document dat gegevens een schip bevat.
911
Zeeschip
Een zeeschip is een schip dat als zeeschip ingeschreven staat in de openbare registers. Is het schip niet ingeschreven? Dan is het ook een zeeschip als het door zijn bouw alleen maar of vooral bedoeld is om mee op zee te varen.
912
Zeevissersschip
Een zeevissersschip is een zeeschip dat door zijn bouw alleen maar of vooral bedoeld is voor de bedrijfsmatige visvangst.
913
Zekerheidsrecht
Een zekerheidsrecht is een pandrecht of een hypotheekrecht.
914
Zelfstandig bestuursorgaan
Een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) is een zelfstandig door de wet aangewezen persoon of instantie die een overheidstaak uitvoert. Dit is geregeld in de wet, een algemene maatregel van bestuur of een besluit van de minister.
915
Zienswijze
Een zienswijze is een reactie aan de gebiedscommissie of provinciebestuur waarin iemand aangeeft dat hij het niet eens is met de verdeling van de grond.
916
Zuivere splitsing
Een zuivere splitsing is dat het vermogen van een rechtspersoon naar twee of meer andere rechtspersonen gaat. Daarbij houdt de splitsende rechtspersoon op te bestaan.
917
Zuivering
Zuivering is het vervallen van hypotheekrechten, beperkte rechten en andere rechten die rusten op een registergoed. Dit kan alleen als het huis gedwongen verkocht wordt en doordat het registergoed betaald wordt.