Nr Begrip Uitleg
1
a
(Synoniem voor: Are) Een are is een oppervlaktemaat en een naam voor 100 vierkante meter.
2
Aankomsttitel
Een aankomsttitel wijst naar een voorgaande akte, waarmee iemand eigenaar, erfpachten of opstalhouder van een stuk grond of appartement is geworden. Op dit perceel staan ook beperkte rechten, erfdienstbaarheden of publiekrechtelijke beperkingen ingeschreven.
3
Aanschrijving woningwet
Een aanschrijving woningwet is een schriftelijke beslissing van de gemeente over wat iemand moet doen om een woning, een ander gebouw, tuin of terrein te onderhouden, beheren of gebruiken.
4
Aansluiten
Aansluiten is het bewerken van kaarten zodat ze goed op elkaar aansluiten.
5
Aantekening
Een aantekening is een aparte vermelding bij de inschrijving van een registergoed in de basisregistratie kadaster. De aantekening heeft te maken met zaken of gebeurtenissen die gevolgen kunnen hebben voor wat iemand mag doen met een registergoed.
6
Aanvaarding nalatenschap
Een aanvaardig nalatenschap is als een erfgenaam, nadat hij een erfenis heeft gekregen, verklaart dat hij de erfenis wil hebben. Hij moet dit doen bij een rechtbank in het gebied waar de overledene het laatst heeft gewoond.
7
Aanvaarding nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving
Een aanvaarding nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving is als een erfgenaam verklaart dat hij de erfenis alleen wil hebben als er nog geld overblijft nadat eventuele schulden betaald zijn.
8
Aanvraag gebiedsinformatie
(Synoniem voor: Gebiedsinformatie-aanvraag) Een gebiedsinformatie-aanvraag is een aanvraag om informatie over een bepaald gebied te krijgen.
9
Aanvrager INSPIRE-netinformatie
Een aanvrager INSPIRE-netinformatie is een persoon, een overheid of instelling van de Europese Unie, die informatie mogen aanvragen die in het kader van de Europese INSPIRE regelgeving ter beschikking wordt gesteld.
10
Aanvrager van gebiedsinformatie
Een aanvrager van gebiedsinformatie is een persoon die of bedrijf dat wil weten welke kabels en leidingen er in een bepaald gebied onder de grond liggen.
11
Aanwijzing kadastrale grens
Aanwijzing kadastrale grens is dat de landmeter verteld wordt hoe de nieuwe grenzen van een stuk grond lopen. Personen die belang hebben bij hoe de grenzen lopen, worden hierbij uitgenodigd. Zij vertellen de landmeter hoe de grenzen moeten lopen. Dit is nodig om een nieuw perceel te vormen.
12
Aanwijzing van gronden, Wet voorkeursrecht gemeenten
De Aanwijzing van grond, Wet voorkeursrecht gemeenten is een besluit waarin de gemeenteraad stukken gronden aanwijst die zij als eerste wil kunnen kopen. Dit gebeurt als de gemeente verwacht dat ze de gronden in de toekomst nodig kan hebben om een gebied op een bepaalde manier te kunnen inrichten of gebruiken.
13
ACG
(Synoniem voor: Ambtelijk correctie gegeven) Een ambtelijk correctie gegeveven is een stuk waarme het kadaster foute gegevens in de Basisregistratie Kadaster kan herstellen.
14
Actualiteit
De actualiteit is de mate waarin geografische informatie overeenkomt met de werkelijkheid.
15
Administratieve gebeurtenis
Een administratieve gebeurtenis is het toevoegen, verwijderen of wijzigen van een gegeven in een registratie.
16
Administratieve grens
Een administratieve grens is een voorlopige grens van een perceel gebaseerd op een akte waarin een deelperceel wordt genoemd.
17
Administratieve teboekstelling schip
Administratieve teboekstelling schip is dat een schip voorlopig wordt ingeschreven in het openbare register van het Kadaster.
18
Adres
Een adres is een adres vastgesteld door een bevoegd gemeentelijk orgaan.
19
Adresseerbaar object
Een adresseerbaar object is een plek die in de basisregistratie adressen een adres kan krijgen.
20
Adviescommissie
De Adviescommissie is een commissie die het provinciebestuur heeft opgericht. Deze commissie geeft het provinciebestuur advies over besluiten rondom de herverkaveling.
21
Afschrift
Een afschrift is een kopie van een stuk dat wordt ingeschreven in de openbare registers en dat een equivalentieverklaring bevat.
22
Afslag en/of aanwas perceel
Afslag perceel is dat de eigenaar van een stuk grond aan een water grond kwijtraakt nadat die door het water is weggeslagen. Aanwas perceel is dat hij grond erbij krijgt nadat die door het water is aangespoeld. De grens van zijn grond wordt dan in het kadaster aangepast. Dat gebeurt niet als het gaat om opzettelijke drooglegging of een tijdelijke overstroming.
23
Afsplitsing
Bij een afsplitsing gaat een gedeelte van een rechtspersoon over naar een andere rechtspersoon. Hierbij gaat een deel of het gehele vermogen naar de nieuwe rechtspersoon. Dit vermogen bestaat in ieder geval uit één lidmaatschapsrecht of 1 aandeel. Of het kan zijn dat minstens één van de nieuwe rechtspersonen door de splitsende rechtspersoon wordt opgericht.
24
Afstand
(Synoniem voor: Doorhaling) Doorhaling is het ongedaan maken van de inschrijving van een stuk in de openbare registers.
25
Afstemming
Afstemming is het verklaren dat twee elementen, voorkomend in verschillende bronnen, hetzelfde zijn. Deze bronnen kunnen twee verschillende kaarten zijn, maar kan ook een gemeten punt in het terrein en het overeenkomende punt op een kaart zijn.
26
Afwijkende ligging
Een afwijkende ligging is een situatie waarbij een kabel of een leiding niet op de plek ligt waar deze volgens de gekregen informatie zou moeten liggen.
27
Afwijkende regeling artikel 59, boek 5 van het Burgerlijk Wetboek
Een Afwijkende regeling artikel 59, boek 5 van het Burgerlijk Wetboek is een overeenkomst tussen mede-eigenaren van een stuk grond. Daarin maken zij afspraken die anders zijn dan wat er staat in artikel 59, boek 5 van het Burgerlijk Wetboek. Deze afspraken gelden ook voor degenen aan wie de mede-eigenaren later het stuk grond overdragen.
28
Afwijkende situatie
Een afwijkende situatie is een situatie waarbij een kabel of leiding niet op de plek ligt waar deze volgens de gekregen informatie zou moeten liggen. Ook kunnen kabels en leidingen gevonden worden die niet op de tekeningen stonden.
29
Agentschap Telecom
Het Agentschap Telecom is een onderdeel van de Nederlandse overheid dat controleert of de wetten en regels op het gebied van telecommunicatie en WION worden gevolgd.
30
Agrarische verkeerswaarde
Agrarische verkeerswaarde is de waarde van een stuk landbouwgrond. Deze waarde is bepaald op basis van de prijzen van de grond van het jaar daarvoor.
31
Agrariërsregeling
De agrariërsregeling is een regeling waarbij boeren eenmalig gratis te weten komen welke kabels en leidingen er onder hun land door lopen. Als ze hun land willen bewerken tot een diepte van 50 cm kunnen ze rekening houden met deze ondergrondse kabels en leidingen
32
Akte
Een akte is een ondertekend document dat gebruikt wordt als bewijs.
33
Akte van splitsing van appartementen
Een akte van splitsing is een notariele akte. Door de inschrijving van deze akte in de openbare registers wordt een gebouw of een stuk grond gesplitst in appartementsrechten.
34
Akte van vestiging hypotheek
Een akte van vestiging hypotheek is een akte waarbij een hypotheek gevestigd wordt.
35
Aktepostmeting
Aktepostmeting is een meting die noodzakelijk is omdat van een deel van een perceel de rechtstoestand is veranderd. De grens tussen beide delen moet als nieuwe kadastrale grens worden ingemeten.
36
Algemene vergadering
De algemene vergadering is een onderdeel van een organisatie die beslissingen mag nemen die niet door het gewone bestuur of andere onderdelen van die organisatie mogen worden genomen.
37
Ambtelijk correctie gegeven
Een ambtelijk correctie gegeveven is een stuk waarme het kadaster foute gegevens in de Basisregistratie Kadaster kan herstellen.
38
Ambtshalve doorhaling
Een ambtshalve doorhaling is het verwijderen van een recht van hypotheek in het openbare register. Dit wordt gedaan als het recht van hypotheek op een perceel ligt, dat niet meer bestaat.
39
Ambtshalve toepassing van gegevens
Een ambtshalve toepassing van gegevens is een document dat het mogelijk maakt om een ingeschreven stuk bekend te maken terwijl de inboekdag al is afgesloten.
40
Analoge kaart
Een analoge kaart is een kaart op papier
41
Appartementscomplex
(Synoniem voor: Complexaanduiding) Een complexaanduiding is een kadastrale aanduiding voor appartementsrechten.
42
Appartementseigenaar
En appartementseigenaar is degene die een appartementsrecht heeft gekocht.
43
Appartementsindex
Appartementsindex is een nummer dat een appartement aangeeft in de Basisregistratie Kadaster.
44
Appartementsrecht
Een appartementsrecht is het recht dat iemand of een organisatie heeft om eigenaar te zijn van een deel van een gebouw of een stuk grond. In de praktijk wordt dit deel meestal een appartement genoemd.
45
Appartementsrecht in eigendom na belasting met erfpacht
Een appartementsrecht in eigendom na belasting met erfpacht is een aantekening van de situatie dat een bloot eigendom wordt gesplitst in appartementsrechten, terwijl op dit eigendom een recht van erfpacht is gevestigd dat is gesplitst in appartementsrechten.
46
Appartementstekening
Een appartementstekening is een tekening waarop de begrenzing van de appartementen is aangegeven. Een appartementstekening is een bijlage bij de akte van splitsing en moet voldoen aan wettelijke eisen.
47
Appartementsvolgnummer
(Synoniem voor: Appartementsindex) Appartementsindex is een nummer dat een appartement aangeeft in de Basisregistratie Kadaster.
48
Are
Een are is een oppervlaktemaat en een naam voor 100 vierkante meter.
49
AT
(Synoniem voor: Agentschap Telecom) Het Agentschap Telecom is een onderdeel van de Nederlandse overheid dat controleert of de wetten en regels op het gebied van telecommunicatie en WION worden gevolgd.
50
ATG
(Synoniem voor: Ambtshalve toepassing van gegevens) Een ambtshalve toepassing van gegevens is een document dat het mogelijk maakt om een ingeschreven stuk bekend te maken terwijl de inboekdag al is afgesloten.
51
Atomfeed
Atomfeed is een vorm van een downloaddienst
52
Attribuut
Een attribuut is een naam van een kenmerk of een eigenschap van een object.
53
Attribuutwaarde
Een attribuutwaarde is de waarde van een kenmerk of eigenschap van een object.
54
Authentiek gegeven
Een authentiek gegeven is een gegeven dat in de Basisregistratie is opgenomen en dat volgens de wet als echt wordt beschouwd.
55
Authentieke akte
Een authentieke akte is een document dat door een openbaar ambtenaar, vaak een notaris, is opgesteld en gewaarmerkt.
56
Automatische generalisatie
Automatische generalisatie is een proces waarin een kaart met veel details automatisch wordt omgezet en getekend met minder details.
57
Autoriseren Serviceproviders
(Synoniem voor: KLIC autoriseren SP) KLIC autoriseren SP is een service voor netbeheerders waarin ze kunnen aangeven welke bedrijven diensten namens hem mag uitvoeren.