Nr Begrip Uitleg
1
Baatbelasting
Baatbelasting is een belasting van de gemeente. De eigenaar van een onroerend goed betaalt deze belasting, omdat hij voordeel heeft van een voorziening die de gemeente heeft gebouwd of aangelegd. Deze belasting kan ook gelden voor de bezitter van het onroerend goed of voor degene die er voor een deel recht op heeft.
2
BAO
(Synoniem voor: Bronhouders- en afnemersoverleg) Het bronhouders- en afnemersoverleg een vergadering waar netbeheerders, grondroerders, het Ministerie van Economische Zaken en het Kadaster praten over beleid rondom kabels en leidingen.
3
Basiskosten
Basiskosten zijn de kosten die de eigenaar moet betalen na de verdeling van een stuk grond. Deze kosten moet hij betalen als hij voordeel heeft gehad van de verdeling.
4
Basisregistratie
Een basisregistratie is een verzameling gegevens. In de wet staat wanneer de verzamelinggegevens een basisregistratie genoemd mag worden.
5
Basisregistratie Grootschalige Topografie
De Basisregistratie Grootschalige Topografie is een landsdekkend topografisch bestand op een schaalniveau van 1:500 tot en met 1:5.000.
6
Basisregistratie Kadaster
De Basisregistratie Kadaster is een verzameling gegevens over percelen, eigendom, hypotheken, beperkte rechten (zoals recht van erfpacht, opstal en vruchtgebruik) en leidingnetwerken. Daarnaast staan er kadastrale kaarten in met perceel, perceelnummer, oppervlakte, kadastrale grens en de grenzen van het rijk, de provincies en gemeenten.
7
Basisregistratie Topografie
De Basisregistratie Topografie is de registratie van geografische objecten in Nederland.
8
Beding
Een beding is een afspraak in een overeenkomst.
9
Bedrijf
Eén of meer personen die gezamenlijk de gronden liggend in de herverkaveling bewerken die ze in gebruik hebben
10
Bedrijfskavel
Een stuk grond met een woonhuis of bedrijfsgebouw in eigendom bij een landbouwer.
11
Beheerder
Een Beheerder is een persoon of een organisatie die een net of een veiligheidsgebied beheert.
12
Beheerder Buisleiding gevaarlijke inhoud
Een Beheerder Buisleiding gevaarlijke inhoud is een persoon of organisatie die verantwoordelijk voor een buis waar stoffen door lopen die gevaarlijk kunnen zijn voor mens en milieu.
13
Beheerder Veiligheidsgebied
Een Beheerder veiligheidsgebied is een persoon of organisatie die verantwoordelijk is voor een gebied waar speciale eisen gelden. Om veiligheidsredenen kan hierbij worden afgeweken het reguliere proces.
14
Beheerdersinformatie
Beheerdersinformatie is alle informatie die een netbeheerder verstuurt aan het Kadaster als het Kadaster daarom vraagt.
15
Beheerpolygoon
Een beheerpolygoon is de weergave van een aaneengesloten gebied waar binnen een netbeheerder een of meer netten beheert of waar een veiligheidsgebied invalt.
16
Beklemrecht
Een beklemrecht is het recht van een persoon om voor altijd de grond van iemand anders te mogen gebruiken. Hij wordt daardoor eigenaar van de gebouwen, de bomen en planten op die grond, maar niet van de grond zelf. Wil hij dat recht ook aan iemand anders geven? Dan moet de eigenaar van de grond daarvoor toestemming geven.
17
Belang
Een belang is een gebied waarin een netbeheerder een of meerdere netten heeft. Of het is een veiligheidsgebied.
18
Belangendatabase
Een belangendatabase is een systeem waarin een netbeheerder vastlegt waar zijn kabels en leidingen liggen. Een beheerder veiligheidsgebied geeft hun gebied hierin aan.
19
Belanghebbende
Een belanghebbende is een persoon voor wie een besluit directe gevolgen heeft.
20
Belanghebbende beheerder
Een belanghebbende beheerder is een beheerder met een beheergebied dat geheel of gedeeltelijk ligt in het aangevraagde gebied voor een Klic-melding of een INSPIRE-raadpleging.
21
Belasting
Belasting is geld dat een persoon aan de overheid moet betalen. Daarbij is het niet nodig dat de overheid met dat geld iets speciaal voor die persoon doet.
22
Beneficiaire aanvaarding
(Synoniem voor: Aanvaarding nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving) Een aanvaarding nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving is als een erfgenaam verklaart dat hij de erfenis alleen wil hebben als er nog geld overblijft nadat eventuele schulden betaald zijn.
23
Beperkt gerechtigde
Een beperkt gerechtigde is iemand die niet het volledige recht op een goed heeft, maar een stuk ervan. Dit betekent dat hij niet alles met dat goed mag doen. Het beperkte recht geeft aan wat hij er wel en niet mee mag doen.
24
Beperkt recht
Een beperkt recht is dat iemand geen volledig recht heeft op een goed, maar een stuk ervan. Dit betekent dat hij niet alles met dat goed mag doen. Het beperkte recht geeft aan wat hij er wel en niet mee mag doen.
25
Berichten Model Kabels en Leidingen
(Synoniem voor: BMKL) Het BMKL is een ontwerp van de berichten die de netbeheerders en het Kadaster aan elkaar kunnen sturen.
26
Beschermd Leefgebied
(Synoniem voor: Beschermde leefomgeving Flora- en Faunawet) Beschermde leefomgeving Flora- en Faunawet of een beschermd Leefgebied is een gebied dat volgens de provincie beschermd moet worden omdat er waardevolle planten of dieren in leven. Als het gebied niet beschermd wordt, is er kans dat die planten of dieren uitsterven.
27
Beschermd monument
Een beschermd monument is een monument dat staat op de lijst van beschermde monumenten volgens de Monumentenwet 1988.
28
Beschermd natuurmonument
Een beschermd natuurmonument is een natuurgebied dat volgens de minister een beschermd natuurmonument is. Voor dit natuurgebied gelden dan speciale regels.
29
Beschermde leefomgeving Flora- en Faunawet
Beschermde leefomgeving Flora- en Faunawet of een beschermd Leefgebied is een gebied dat volgens de provincie beschermd moet worden omdat er waardevolle planten of dieren in leven. Als het gebied niet beschermd wordt, is er kans dat die planten of dieren uitsterven.
30
Beschikkingsbevoegde persoon
Een beschikkingsbevoegde persoon is een persoon die het recht heeft om een zaak of vermogensrecht aan een ander te geven. Of die op een zaak of vermogensrecht een recht mag laten gelden. Bijvoorbeeld een hypotheek of erfpacht.
31
Beschrijvend kenmerk
(Synoniem voor: Attribuut) Een attribuut is een naam van een kenmerk of een eigenschap van een object.
32
Beslag
Een beslag is een tijdelijke maatregel waarbij de overheid bepaalde zaken van iemand afneemt, zodat hij er niets meer mee kan doen.
33
Beslaglegger
Een beslaglegger is iemand die iets tegoed heeft op een ander en beslag legt op het eigendom van die ander.
34
Besloten data
Besloten data is informatie die alleen beschikbaar wordt gesteld als bekend is wie de informatie wil inzien.
35
Besluit
Een besluit is een schriftelijke beslissing van een overheid. De beslissing heeft te maken met een publiekrechtelijke rechtshandeling. De beslissing geeft iemand een recht of een plicht.
36
Besluit inrichting landelijk gebied
(Synoniem voor: Bilg) Bilg is een besluit van de regering op basis van de Wilg. In dit besluit staan de regels voor het ruilen van grond en een lijst met de financiële regels.
37
Besluit inzake onteigening
Een besluit inzake onteigening is een besluit waarbij de overheid iemand dwingt een eigendom aan haar te verkopen, omdat ze dat eigendom nodig heeft voor een algemeen belang. De overheid betaalt daarvoor aan die ander een vooraf afgesproken bedrag.
38
Besluit of bevel, Waterstaatswet 1900
Een besluit of bevel, Waterstaatswet 1900, is een besluit waarin staat wie zorgt voor het onderhoud en beheer van waterstaatswerken. Dat zijn bijvoorbeeld sloten, dijken en sluizen.
39
Besluit op basis van Belemmeringenwet Landsverdediging
Een besluit op basis van Belemmeringenwet Landsverdediging is dat de minister vergunning geeft om een iets aan te leggen, te behouden of te gebruiken dat nodig is om Nederland te verdedigen.
40
Besluit op basis van Belemmeringenwet Privaatrecht
Een besluit op basis van Belemmeringenwet Privaatrecht is een besluit van de overheid dat een eigenaar van een stuk grond moet toestaan dat het Rijk, de provincie of een waterschap werkzaamheden uitvoert in of op zijn grond.
41
Besluit op basis van Monumentenwet 1988
Een besluit op basis van Monumentenwet 1988 is dat een minister besluit dat een gebouw zo waardevol is dat het een beschermd monument wordt.
42
Besluit op basis van Natuurbeschermingswet 1998
Een besluit op basis van Natuurbeschermingswet 1998 is dat de minister besluit dat een stuk natuur of landschap zo waardevol is dat het een beschermd monument wordt.
43
Besluit op basis van Wet agrarisch grondverkeer
Een besluit op basis van Wet agrarische grondverkeer is dat de overheid een bepaald gebied aanwijst als landgoed, landinrichtingsgebied, reservaat, structuurvisiegebied of reconstructiegebied.
44
Besluit op basis van woningwet
Een besluit op basis van woningwet is dat de overheid besluit hoe iemand een woning, ander gebouw, tuin of terrein moet onderhouden, beheren en gebruiken.
45
Besluit op grond van artikel 110 I Wet geluidhinder
In dit besluit bepaalt de overheid dat er meer geluid mag zijn dan in de Wet geluidhinder staat.
46
Besluit op grond van de Interimwet Stad en Milieubenadering
In dit besluit beslist de gemeenteraad om af te wijken van de milieuregels voor bodem, geluid en lucht. Of om af te wijken van de waarden en afstanden uit de Wet geurhinder en veehouderij.
47
Besluit tot heffen van baatbelasting, Gemeentewet
Een besluit tot heffen van baatbelasting is dat de gemeenteraad bepaalt wat de baatbelasting wordt voor voorzieningen die de gemeente gaat aanleggen.
48
Besluit tot heffen van bouwgrondbelasting, Gemeentewet
Een besluit tot heffen van bouwgrondbelasting is een besluit van de gemeente om iemand bouwgrondbelasting te laten betalen. De eigenaar van de bouwgrond betaalt deze belasting, omdat hij voordeel heeft van iets wat de gemeente heeft aangelegd voor die bouwgrond. Deze belasting kan ook gelden voor de bezitter van de bouwgrond of voor degene die er voor een deel recht op heeft.
49
Besluit tot sluiting gebouw, open erf of terrein, Woningwet
Een besluit tot sluiting gebouw, open erf of terrein is dat de overheid beslist om een gebouw, tuin of terrein te sluiten. Dit beslist de overheid omdat de Woningwet wordt overtreden.
50
Besluit tot sluiting object, Opiumwet
Een besluit tot sluiting object, Opiumwet is dat de burgemeester beslist om een woning, coffeeshop of andere ruimte en het terrein eromheen te sluiten. Dit beslist hij omdat de Opiumwet wordt overtreden.
51
Besluit tot sluiting van woning, lokaal of bijbehorend erf, Gemeentewet
Een besluit tot sluiting van woning, lokaal of bijbehorend erf is dat de burgemeester beslist om een woning of andere niet-openbare ruimte en het terrein eromheen te sluiten. Dit beslist hij omdat de Gemeentewet wordt overtreden.
52
Bestemmingswinst
De bestemmingswinst is als een stuk grond door verdeling meer waard wordt voor een eigenaar van dat stuk grond.
53
Bestuur
Het bestuur is een onderdeel van een rechtspersoon die beslissingen neemt, volgens de regels die het bestuur zelf heeft gemaakt.
54
Bestuurscommissie
De bestuurscommissie is een commissie die het provinciebestuur heeft opgericht. De bestuurscommissie handelennamens het provinciebestuur.
55
Bestuursdwangbesluit of dwangsombesluit, Wabo
Een bestuursdwangbesluit Wabo is dat de overheid beslist maatregelen te nemen om te zorgen dat iemand stopt met de Wabo te overtreden. Wabo staat voor Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Een dwangsombesluit Wabo is dat de overheid beslist dat iemand haar geld moet betalen zolang hij de Wabo overtreedt. Wabo staat voor Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
56
Bestuursdwangbesluit of dwangsombesluit, Woningwet
Een bestuursdwangbesluit Woningwet is dat de overheid beslist maatregelen te nemen om te zorgen dat iemand stopt met de Woningwet te overtreden. Een dwangsombesluit Woningwet is dat de overheid beslist dat iemand haar geld moet betalen zolang hij de Woningwet overtreedt.
57
Bestuursorgaan
Een bestuursorgaan is een door de wet aangewezen persoon of instantie die een overheidstaak uitvoert, waardoor meerdere groepen burgers worden geraakt.
58
Beteelbare oppervlakte grond
(Synoniem voor: Cultuurgrond) Cultuurgrond is grond die gebruikt wordt voor akkerbouw.
59
Betrokken beheerder
Een Betrokken beheerder is een netbeheerder die kabel-en leidinginformatie levert in het aangevraagde gebied voor een Klic-melding of een INSPIRE-raadpleging.
60
Bevel
Een bevel is als een door de wet aangewezen persoon of organisatie aan een ander laat weten dat hij iets moet doen of laten.
61
Bevel buitengewone omstandigheden
Een bevel buitengewone omstandigheden is een opdracht om te zorgen dat materialen klaar staan voor als er een oorlog is of kan komen. Of als er andere bijzondere situaties zijn die op een oorlog lijken of te maken hebben met een oorlog.
62
Bevoegd aanlegger
De bevoegd aanlegger is degene die op 1 januari 2007 kon aantonen dat hij een netwerk heeft aangelegd en daarvoor een vergunning had. Een netwerk is een groep kabels en leidingen in en boven de grond. De bevoegd aanlegger mag dit netwerk dan bij het Kadaster laten registreren. Dit is nodig als hij het netwerk wil verkopen of een recht hierop wil laten gelden.
63
Bevoegd gezag
Het bevoegd gezag is een door de wet aangewezen persoon of instantie die publieksrechtelijke rechtshandelingen mag uitvoeren. Dit zijn activiteiten die gevolgen hebben voor de relatie tussen overheid en burger of tussen overheden onderling.
64
Bewaarder
De bewaarder is iemand die bij het Kadaster werkt. Hij schrijft stukken in, in de openbare registers en de basisregistratie Kadaster. Hij zorgt ervoor dat dit volgens de Kadasterwet gebeurd,
65
Bewaring
Een bewaring is een kadasterkantoor waar vroeger de Openbare Registers en de kadastrale gegevens werden bewaard, voordat het landelijk openbaar register werd ingevoerd.
66
bewijs van doorhaling
Het Bewijs van Doorhaling is het bewijs dat een stuk uit het openbaar register niet meer geldig is.
67
Bewijs van doorhaling teboekstelling schip
Een bewijs van doorhaling teboekstelling schip is een uitreksel uit de schepenregistratie dat aangeeft dat het schip is uitgeschreven uit de registratie.
68
Bewindvoerder over nalatenschap
Een bewindvoerder over nalatenschap is een persoon die beslissingen mag nemen over bezittingen van een overleden persoon.
69
Bezit
Een bezit is een goed dat iemand heeft voor zichzelf. Het goed kan zijn eigendom zijn, maar dat hoeft niet.
70
Bezitter
Een bezitter is iemand die een goed heeft voor zichzelf. De bezitter kan ook de eigenaar van het goed zijn, maar dat hoeft niet.
71
Bezwaar
Een bezwaar is een vraag aan de overheid om een besluit te veranderen omdat je het er niet mee eens bent. In de wet staat wanneer je bezwaar kunt maken.
72
BGT
(Synoniem voor: Basisregistratie Grootschalige Topografie) De Basisregistratie Grootschalige Topografie is een landsdekkend topografisch bestand op een schaalniveau van 1:500 tot en met 1:5.000.
73
Bijlage
Een bijlage is een aanvullend document bij een ter inschrijving aangeboden stuk.
74
Bijlbrief
Een bijlbrief is een brief van een scheepswerf. Hierin staat dat het schip af is, en dat ze het hebben afgeleverd aan de klant.
75
Bilg
Bilg is een besluit van de regering op basis van de Wilg. In dit besluit staan de regels voor het ruilen van grond en een lijst met de financiële regels.
76
Binnenschip
(Synoniem voor: Binnenvaartschip) Een binnenvaartschip is een schip dat als binnenvaartschip staat ingeschreven in de openbare registers. Is het schip niet ingeschreven? Dan is het ook een binnenvaartschip als het niet bedoeld is om vooral op zee te varen.
77
Binnenvaartschip
Een binnenvaartschip is een schip dat als binnenvaartschip staat ingeschreven in de openbare registers. Is het schip niet ingeschreven? Dan is het ook een binnenvaartschip als het niet bedoeld is om vooral op zee te varen.
78
Blok
Alle percelen die liggen in een herverkaveling.
79
Blokmaat
Een blokmaat is de gemeten afstand tussen twee hoeken van een gebouw.
80
Bloot eigendom
Bloot eigendom is het recht wat de eigenaar op een goed heeft, terwijl er ook een beperkt recht op dat goed zit. (Opmerking: hier heb ik goed gebruikt, omdat goed ook gebruikt is bij de uitleg van beperkt recht en ik het begrip zo iets beter kan uitleggen in klare taal)
81
BMKL
Het BMKL is een ontwerp van de berichten die de netbeheerders en het Kadaster aan elkaar kunnen sturen.
82
BMKL-alert
Een BMKL-alert is een bericht dat het Kadaster naar de netbeheerder stuurt, wanneer de netbeheerder niet op tijd zijn informatie over kabels en leidingen naar het Kadaster stuurt.
83
BMKL-response
BMKL-response is een ontvangstbevestiging die netbeheerders en Kadaster aan elkaar sturen om de ontvangst van een bericht te bevestigen en om aan te geven of het bericht verwerkt kan worden.
84
Bodem
De bodem is het vaste deel van de aarde met de vloeibare en gasvormige bestanddelen en organismen die daar inzitten, voorzover dit zich tot een meter onder het maaiveld bevindt.
85
Bodemgeschiktheid
Bodemgeschiktheid is de mate waarin de de grond geschikt is voor een bepaald doel.
86
Bodemgeschiktheidsklasse
(Synoniem voor: Ruilklasse) Ruilklasse is een verzameling van bodemtypen die dezelfde eigenschappen bezitten.
87
Bodemkaart
Een bodemkaart is een kaart waarop te zien is wat voor soort lagen grond er in de bodem zitten.
88
Bodemtype
Bodemtype zijn de opbouw, de samenstelling en eigenschappen van de lagen in de bodem inclusief grondwater
89
bodemtypenkaart
(Synoniem voor: Bodemkaart) Een bodemkaart is een kaart waarop te zien is wat voor soort lagen grond er in de bodem zitten.
90
Bouwgrondbelasting
Bouwgrondbelasting is een jaarlijkse belasting van de gemeente. De eigenaar van bouwgrond betaalt deze belasting maximaal dertig jaar, omdat hij voordeel heeft van een voorziening die de gemeente heeft aangelegd voor die bouwgrond.
91
Bouwjaar
Het bouwjaar van een huis is het jaar wanneer het huis klaar is of het jaar wanneer het huis is opgeleverd.
92
Branden schip
Het branden van een schip is dat een schip een brandmerk krijgt. Dit is een nummer waaronder een schip in het openbare register van het Kadaster staat ingeschreven.
93
Brandmerk
Een brandmerk is het kenmerk waaronder een schip in de openbare registers staat ingeschreven. Het kenmerk bestaat uit een nummer, de rubriek waarin het schip is ingedeeld, de naam van het register waar het schip is ingeschreven en het jaar van de inschrijving.
94
BRK
(Synoniem voor: Basisregistratie Kadaster) De Basisregistratie Kadaster is een verzameling gegevens over percelen, eigendom, hypotheken, beperkte rechten (zoals recht van erfpacht, opstal en vruchtgebruik) en leidingnetwerken. Daarnaast staan er kadastrale kaarten in met perceel, perceelnummer, oppervlakte, kadastrale grens en de grenzen van het rijk, de provincies en gemeenten.
95
Brondocument
Een brondocument is een document dat in de openbare registers is ingeschreven, een door het Kadaster bewaarde document, een besluit of een kopie daarvan met teken van echtheid.
96
Brondocument (BAG)
Een brondocument is een document dat aanleiding is voor een administratieve gebeurtenis.
97
Bronhouder
Een bronhouder is een organisatie die verantwoordelijk is voor het vastleggen en beheren van gegevens.
98
Bronhouders- en afnemersoverleg
Het bronhouders- en afnemersoverleg een vergadering waar netbeheerders, grondroerders, het Ministerie van Economische Zaken en het Kadaster praten over beleid rondom kabels en leidingen.
99
BRT
(Synoniem voor: Basisregistratie Topografie) De Basisregistratie Topografie is de registratie van geografische objecten in Nederland.
100
BRT product
BRT product is een topografisch bestand dat is gebaseerd op de Basisregistratie Topografie.
101
Bruto oppervlakte
Bruto oppervlakte is het totaal van alle stukken grond die een gebruiker of eigenaar heeft om te verdelen.
102
Buisleiding
(Synoniem voor: Buisleiding gevaarlijke inhoud) Een Buisleiding met gevaarlijke inhoud is een buis of leiding waar stoffen door lopen die gevaarlijk kunnen zijn voor mens en milieu. Bijvoorbeeld een buis voor het vervoer van benzine, gas of giftige stoffen
103
Buisleiding gevaarlijke inhoud
Een Buisleiding met gevaarlijke inhoud is een buis of leiding waar stoffen door lopen die gevaarlijk kunnen zijn voor mens en milieu. Bijvoorbeeld een buis voor het vervoer van benzine, gas of giftige stoffen
104
Bulkaanvraag
Een bulkaanvraag is een aanvraag die zo groot is dat de gebiedsinformatie niet in een keer gemaakt kan worden.