Nr Begrip Uitleg
1
Echtgenoot
Een echtgenoot is iemand die is getrouwd met een ander.
2
Eenmalige melding
Een eenmalige melding is een aanvraag van informatie over kabels en leidingen in een bepaald gebied, door iemand die niet is ingeschreven bij het Kadaster om KLIC-meldingen te doen.
3
Eigenaar
Een eigenaar is iemand of een organisatie van wie een zaak is.
4
Eigenaar (Wilg)
Eigenaar is een persoon die de eigenaar is van een gebouw of stuk grond en ook alle rechten daarvan bezit.
5
Eigendom
Eigendom is het meest omvattende recht dat iemand of een organisatie op een zaak  kan hebben.
6
Eigendomsakte
Een eigendomsakte is een notariƫle akte waarin een koopovereenkomst is opgenomen. Door de inschrijving van de eigendomsakte wordt iemand eigenaar van een stuk grond, gebouw, schip of vliegtuig.
7
Eigendomsbewijs
Een eigendomsbewijs is een document waaruit blijkt dat een bepaalde persoon of organisatie eigenaar van een bepaalde zaak is.
8
Eigenmaat
Een eigenmaat is een gemeten afstand tussen twee punten van eenzelfde object.
9
Einddatum (BAG)
De einddatum is de datum tot waar een gegeven niet gewijzigd is.
10
Einddatum recht
De einddatum recht is de datum waarop een recht eindigt.
11
Eindiging mandeligheid
Eindiging mandeligheid is dat de situatie stopt dat er bij een stuk grond een ander stuk grond of soms een gebouw hoorde waar iemand samen met anderen eigenaar van was. Deze situatie kan stoppen omdat het stuk grond voor geen enkele eigenaar meer nodig is. Of omdat de eigenaren de grond niet meer samen willen gebruiken. De eigenaren laten dit vastleggen in een akte bij de notaris. Deze akte wordt ingeschreven in het openbare register van het Kadaster.
12
Eis tot vastlegging eigendom netwerk
Een eis tot vastlegging eigendom netwerk is dat iemand in het Kadaster wil laten inschrijven dat hij eigenaar is van een groep kabels en leidingen in of boven de grond.
13
Eis-voorzorgsmaatregel
Een eis voorzorgsmaatregel is een eis van een netbeheerder dat in een bepaald gebied alleen gegraven mag worden als bepaalde maatregelen uitgevoerd zijn.
14
Electriciteitsnetwerk
Een elektriciteitsnetwerk is een groep kabels of leidingen bedoeld om elektrische stroom te vervoeren.
15
Equivalentieverklaring
Een equivalentieverklaring is een verklaring van een persoon die een digitaal stuk inschrijft in de openbare registers. Hierin verklaart hij dat het stuk dat hij inschrijft hetzelfde is als het stuk dat hij zelf onder zich houdt.
16
Erfdienstbaarhedenonderzoek
Een erfdienstbaarhedenonderzoek is een onderzoek naar percelen waar eventueel een erfdienstbaarheid op ligt, door raadpleging van de openbare registers, de Basisregistratie Kadaster en Archiefstukken.
17
Erfdienstbaarheid
Een erfdienstbaarheid is een recht dat iemand of een organisatie heeft om een stuk grond van een ander te gebruiken. Het stuk grond waarvan de eigenaar iets mag, heet het heersende erf. Het stuk grond waarvan de eigenaar iets moet toestaan heet het dienende erf.
18
Erfenis
(Synoniem voor: Nalatenschap) Nalatenschap is het geheel van de bezittingen en schulden die iemand heeft op het moment dat hij overlijdt.
19
Erfgenaam
De erfgenaam is de persoon die de bezittingen en schulden of een deel ervan erft van iemand die is overleden.
20
Erflater
De erflater is iemand die is overleden en aan anderen zijn bezittingen en schulden nalaat.
21
Erfpacht
Erfpacht is dat iemand het recht heeft om een stuk grond te houden of te gebruiken dat eigendom is van een ander.
22
Erfpachtcanon
Erfpachtcanon is het bedrag dat een erfpachter moet betalen aan de eigenaar van een stuk grond omdat hij zijn grond gebruikt.
23
Erfpachter
De erfpachter is de persoon die een stuk grond mag houden of gebruiken dat eigendom is van een ander.
24
Erfpachtscanon
(Synoniem voor: Canon) Een canon is een geldbedrag dat iemand regelmatig moet betalen voor het recht om gebruik te maken van een stuk grond.
25
Erfverpachter
De erfverpachter is de eigenaar van een stuk grond die een ander het recht geeft deze grond tegen betaling te houden of te gebruiken.
26
Erven
(Synoniem voor: Erfgenaam) De erfgenaam is de persoon die de bezittingen en schulden of een deel ervan erft van iemand die is overleden.
27
Executeur
Een executeur is een persoon die laatste wensen van een overleden persoon uitvoert.
28
Executoriaal beslag
Executoriaal beslag is dat de rechter beslist om een deurwaarder in te schakelen nadat hij heeft bepaald dat iemand moet betalen en hij dat niet doet. De deurwaarder informeert degene die moet betalen persoonlijk over de uitspraak van de rechter. Betaalt diegene dan nog steeds niet, dan mag de deurwaarder zijn spullen verkopen.
29
Executoriale_verkoop
Een executoriale verkoop is het verkopen van een schip, vliegtuig, huis of grond door een notaris. Dit doet hij omdat de eigenaar zijn hypotheek op het schip, vliegtuig, huis of grond niet meer betaalt.
30
Exploitatieplan, Wet ruimtelijke ordening
Een exploitatieplan, Wet ruimtelijke ordening is een plan waarin de gemeenteraad besluit wat er nodig is om een bouwplan voor een bepaald gebied uit te voeren. Het bouwplan is door de regering vastgesteld met een algemene maatregel van bestuur. Dit is een uitwerking van de wet.