Nr Begrip Uitleg
1
Gasleidingnetwerk
Een gasleidingnetwerk is een groep leidingen bedoeld om gas te vervoeren.
2
Gebaseerd op proces-verbaal
Een gebaseerd op proces verbaal betekent dat een registratie niet is gedaan met behulp van een brondocument. De registratie is gedaan met behulp van een document dat door een medewerker van de overheid is gemaakt. Dit document is een verslag van een gebeurtenis.
3
Gebiedsbeheerder
(Synoniem voor: Beheerder Veiligheidsgebied) Een Beheerder veiligheidsgebied is een persoon of organisatie die verantwoordelijk is voor een gebied waar speciale eisen gelden. Om veiligheidsredenen kan hierbij worden afgeweken het reguliere proces.
4
Gebiedscommissie
De gebiedscommissie is een bestuurscommissie of adviescommissie.
5
Gebiedselectie
Gebiedselectie is een selectie van gebieden uit TOP10NL die voor herziening in aanmerking komen.
6
Gebiedsinformatie
Gebiedsinformatie is de informatie van alle netbeheerders in een gebied die het Kadaster bundelt en naar de aanvrager stuurt.
7
Gebiedsinformatie-aanvraag
Een gebiedsinformatie-aanvraag is een aanvraag om informatie over een bepaald gebied te krijgen.
8
Gebouwd met subsidie
Gebouwd met subsidie is dat een bouwwerk gebouwd is met geld van de overheid.
9
Gebruik en bewoning
(Synoniem voor: Recht van gebruik en bewoning) Een recht van gebruik is dat iemand een beperkt recht heeft waardoor hij een goed mag gebruiken voor zichzelf of zijn gezin. Als dat goed nog wat oplevert, mag hij dat ook hebben of houden. Bijvoorbeeld de oogst van een stuk land, of de rente bij aandelen. Een recht van bewoning is dat iemand een beperkt recht heeft waardoor hij met zijn gezin in een huis mag wonen.
10
Gebruiksbestemming
Gebruiksbestemming is een omschrijving voor de manier waarop een stuk grond gebruikt wordt.
11
Gebruiksdoel
Een gebruiksdoel is een aanduiding van het doel waarvoor het verblijfsobject gebruikt wordt.
12
Gedoogplicht
Gedoogplicht is dat iemand moet toestaan dat de overheid werkzaamheden uitvoert die een algemeen belang hebben. Als hij door die werkzaamheden schade heeft, kan de overheid de schade betalen.
13
Gedoogplicht ex. Art 10, lid 2, 12 of 12a Waterstaatswet 1900
Een Gedoogplicht ex. Art 10, lid 2, 12 of 12a Waterstaatswet 1900 is dat iemand zaken moet toestaan die nodig of belangrijk zijn voor het waterstaatsbelang.
14
Gedoogplicht ex. hoofdstuk 5 Telecommunicatiewet
Een gedoogplicht ex. Hoofdstuk 5 Telecommunicatiewet is dat de beheerder of een ander die rechten heeft op een stuk openbare grond, moet toestaan dat deze grond wordt gebruikt voor kabels voor telefoon, televisie of internet.
15
Gedoogplicht Ontgrondingenwet
Een gedoogplicht Ontgrondingenwet is dat een eigenaar of een ander die rechten heeft op een stuk grond of water, moet toestaan dat de overheid zijn stuk grond of water onderzoekt. Ook moet hij alles toestaan wat nodig is om dat onderzoek te laten doen. Het onderzoek en de medewerking daaraan zijn een opdracht van de minister.
16
Gedoogplicht op basis van Grondwaterwet
De gedoogplicht op basis van Grondwaterwet is dat iemand die rechten heeft op grond waar grondwater in zit, een onderzoek van het grondwater moet toestaan. Ook moet hij alles toestaan wat nodig is om dat onderzoek te laten doen. Het onderzoek en de medewerking daaraan zijn een beslissing van de provincie.
17
Gedoogplicht Wet inzake de luchtverontreiniging
Een gedoogplicht Wet inzake de luchtverontreiniging is dat iemand moet toestaan dat de overheid zijn stuk grond of gebouw gebruikt om metingen naar luchtvervuiling te doen. De overheid hoeft vooraf geen toestemming hiervoor te vragen.
18
Gedoogverplichting Wet geluidhinder
Een gedoogverplichting Wet geluidhinder is dat iemand geluidsmetingen moet toestaan.
19
Gegeven
Een gegeven is een feit dat is opgenomen in een registratie.
20
Gegevenscombinatie
Een gegevenscombinatie is een verzameling van gegevens die op het moment van een administratieve gebeurtenis ongeldig wordt.
21
Gekozen woonplaats
Een gekozen woonplaats is dat iemand afspreekt in welke plaats hij bepaalde beslissingen zal nemen of acties zal doen. Soms bepaalt de wet die plaats. Soms beslist de persoon zelf in een overeenkomst wat de plaats wordt.
22
Gelaagde PDF
Een gelaagde PDF is een document in PDF opmaak waarop alle bekende kabels en leidingen over elkaar heen worden gelegd. De kaart wordt dus opgebouwd uit verschillende lagen die samen het hele plaatje vormen. Er wordt een ondergrondkaart aan toegevoegd om goed te kunnen zien waar de kabels en leidingen zich bevinden.
23
Geluidszone ex. art.41 Wet geluidhinder
Een Geluidszone ex. Artikel 41 Wet geluidhinder is een gebied rond een industrieterrein waarvoor volgens de Wet geluidhinder bepaalde geluidsregels gelden. Volgens deze wet mag het industrieterrein buiten dat gebied niet meer geluid maken dan wat er in de wet staat.
24
Gemeente
Een gemeente is een overheidsorganisatie die een deel van een provincie bestuurt.
25
Gemeentegrens
De gemeentegrens is de grens van een gemeente die door de wet is vastgesteld.
26
Gemeentelijk monument
Een gemeentelijk monument is een gebouw dat volgens een gemeente zo waardevol is dat het beschermd moet worden.
27
Gemiddelde koopsom
De gemiddelde koopsom is de gemiddelde verkoopprijs van particuliere woningen en appartementen in een bepaald gebied en in een bepaalde periode. Dit is een product van het Kadaster.
28
Generaliseren
Generaliseren is het vereenvoudigen van een kaart zodat deze op een kleinere schaal leesbaar is.
29
Geo object
(Synoniem voor: Geografisch object) Een geografisch object is een object dat direct of indirect verbonden is met een plek op het aardoppervlak.
30
Geodesie
Geodesie is een wetenschap die zich bezighoudt met de bepaling van de vorm en de afmetingen van de aarde.
31
Geografisch object
Een geografisch object is een object dat direct of indirect verbonden is met een plek op het aardoppervlak.
32
Geografische kaart
Een geografische kaart is een afbeelding van een geografisch gebied op een kaart.
33
Geography Markup Language
Geography Markup Language (GML) is een technische taal voor het beschrijven van geografische informatie.
34
Geometrie
Geometrie is de ligging van punten en objecten en hun onderlinge relaties.
35
Geometrie (BAG)
Geometrie is de beschrijving van de vorm van een object in de vorm van coördinaten
36
Geometrisch kenmerk
Een geometrisch kenmerk is een kenmerk van een object waarmee de locatie en de vorm van het object met coördinaten is vastgelegd.
37
Geometrische relatie
De geometrische relatie is een meetkundige relatie tussen 2 of meer punten of objecten in het terrein. De relatie is aangegeven in de vorm van haaksheid, 3 of meer punten die op een rechte lijn liggen of evenwijdigheid.
38
Gerechtigde
Een gerechtigde is een mens of een rechtspersoon die recht heeft op een zaak of die een vermogensrecht heeft.
39
Geregistreerd Luchtvaartuig
(Synoniem voor: Teboekstaand luchtvaartuig) Een teboekstaand luchtvaartuig is een luchtvaartuig dat in het openbaar register van het Kadaster is ingeschreven.
40
Geregistreerd Schip
(Synoniem voor: Teboekstaand schip) Een teboekstaand schip is een schip dat in het openbaar register van het kadaster is ingeschreven.
41
Geregistreerde pacht
Geregistreerde pacht is een pachtovereenkomst die in het kader van de herverkaveling is aangemeld en geregistreerd bij de Gedeputeerde Staten of de gebiedscommissie. De pachtovereenkomst moet schriftelijk en door de grondkamer goedgekeurd zijn.
42
Geschatte grootte
De geschatte grootte van een perceel is de geschatte oppervlakte van een stuk grond voordat er een meting namens het Kadaster is gedaan.
43
Gesloten data
Gesloten data is informatie die alleen wordt gegeven aan mensen die daarvoor geautoriseerd zijn of toestemming hebben gekregen.
44
GML
(Synoniem voor: Geography Markup Language) Geography Markup Language (GML) is een technische taal voor het beschrijven van geografische informatie.
45
Goed
Een goed is een zaak of een vermogensrecht. Een zaak is een concreet voorwerp dat is ontstaan door de natuur of door de mens. Een vermogensrecht is dat iemand een recht heeft dat een geldwaarde heeft en dat hij aan een ander kan geven.
46
Graafbericht
Een graafbericht is het bericht dat KLIC aan netbeheheerders stuurt die een netwerk hebben in het gebied waar informatie van opgevraagd wordt. 
47
Graaflocatie
Een graaflocatie is een plek waar graafwerkzaamheden worden uitgevoerd.
48
Graafmelding
Een graafmelding is een melding waarmee iemand de dienst KLIC laat weten waar en wanneer hij wil gaan graven.
49
Graafpolygoon
Een graafpolygoon is een gebied dat is aangegeven op een kaart waarbinnen iemand wil gaan graven.
50
Graafschade
Graafschade is schade aan een net die ontstaan is door graafwerkzaamheden.
51
Graafsector
De graafsector zijn alle grondroerders en netbeheerders en andere personen en organisaties die goederen en diensten leveren voor het graven en beheren van netwerken.
52
Grafische precisie
De grafische precisie is een maat voor de nauwkeurigheid waarmee afstanden kunnen worden gemeten op de kaart.
53
Graft
(Synoniem voor: Steilrand) Een steilrand is een opvallend hoogteverschil op zeer korte afstand in het terrein
54
Grensobject
Grensobject is een herkenbaar punt dat zich op of in een grens bevindt.
55
Grensreconstructie
Een grensreconstructie is het zichtbaar maken van een kadastrale grens op basis van door het Kadaster bij het ontstaan van die grens vastgelegde gegevens.
56
Grensuitzetting
(Synoniem voor: Grensreconstructie) Een grensreconstructie is het zichtbaar maken van een kadastrale grens op basis van door het Kadaster bij het ontstaan van die grens vastgelegde gegevens.
57
Grensvaststelling
(Synoniem voor: Vaststelling kadastrale grens) Vaststelling kadastrale grens is dat het kadaster vaststelt wat de grens van een stuk grond is. Het Kadaster stelt dit vast volgens informatie van belanghebbenden en andere gegevens zoals die staan in artikel 50 van de Kadasterwet.
58
Grondexploitatieplan
Een grondexploitatieplan is een document waarin staat welke regels er voor een bepaald gebied gelden. Daarnaast staat er in dit document ook wat de opbrengsten en kosten van deze regels zijn.
59
Grondgebonden bedrijf
Een grondgebonden bedrijf is een bedrijf dat voor het houden van dieren afhankelijk is van grond dat bij het bedrijf hoort.
60
Grondkamer
De Grondkamer is een organisatie die overheidstaken uitvoert voor de goedkeuring van pachtovereenkomsten
61
Grondmobiliteit
Grondmobiliteit is de hoeveelheid grond die in een bepaalde tijd van eigenaar of gebruiker wisselt.
62
Grondperceel
Een grondperceel is een perceel dat in appartementsrechten wordt verdeeld.
63
Grondrente
Grondrente is het bedrag dat iemand krijgt van de eigenaar van een stuk grond.
64
Grondroerder
Een grondroerder is de persoon of het bedrijf die verantwoordelijk is voor graafwerkzaamheden.
65
Grondslag
Grondslag is een verzameling van punten in het terrein waarvan de ligging in twee stelsels, die in het terrein en in een bestand of op kaart, bekend is. Deze vaste punten zijn bekend in de meting en ook op de kaart, zij dienen als de basis bij het landmeten om nieuwe punten in kaart te kunnen brengen.
66
Grondslagelement
Een grondslagelement is een punt in het landschap, zoals een gebouw, brug of viaduct. Vanuit dit punt wordt de digitale kaart samengesteld.
67
Grondslagnet
Een grondslagnet is een netwerk van metingen van vaste en grondslagpunten. Deze punten dienen als basis voor latere (detail)metingen.
68
Grondslagpunt
(Synoniem voor: Grondslagelement) Een grondslagelement is een punt in het landschap, zoals een gebouw, brug of viaduct. Vanuit dit punt wordt de digitale kaart samengesteld.
69
Grootschalige kaart
Een grootschalige kaart is een kaart waarbij 1 centimeter op de kaart overeenkomt met meer dan 100 meter in de werkelijkheid.
70
Grootte
De grootte van een perceel is de omvang van een perceel. De grootte drukken we uit in een oppervlakte – eenheid, bijvoorbeeld: hectare, are of centiare of in vierkante meters.
71
Grootteberekening
Een grootteberekening is de manier waarop we de grootte van bijvoorbeeld een perceel uitrekenen.