Nr Begrip Uitleg
1
Kaart
Een kaart is een geografische of schematische weergave van de aarde.
2
Kaartconversie
Een kaartconversie is het omzetten van analoge (papieren) kaarten naar digitale kaarten.
3
Kaartprojectie
Een kaartprojectie is een manier om plaatsen op de aarde af te beelden op een platte kaart.
4
Kaartverificatie
Een kaartverificatie is een onderzoek naar de nauwkeurigheid van een kaart.
5
Kabel
(Synoniem voor: Leiding) Een leiding is een buis of een kabel waarmee energie, stoffen of computergegevens kunnen worden getransporteerd.
6
Kabels en Leidingen Informatie Centrum
(Synoniem voor: KLIC) KLIC is een organisatie die informatie levert over de aanwezige kabels en leidingen in de grond in een gebied.
7
Kadaster
(Synoniem voor: De dienst) De dienst is de Dienst voor het Kadaster en de openbare registers. Het Kadaster houdt in de openbare registers bij welke rechten gelden op registergoederen. Dat is een wettelijke taak. Iedereen die een recht wil laten gelden op een registergoed, is verplicht de bijbehorende notariële akten in de openbare registers te laten bijschrijven.
8
Kadaster verzoek
Een Kadaster verzoek is een verzoek om verbetering van een aangeboden stuk, of om de aanbieder te wijzen op het niet inschrijven van het stuk.
9
KadasterObjectEnRechtSysteem
(Synoniem voor: KOERS) KOERS is een computersyteem ten behoeve van de stukverwerking en het raadplegen van de Basisregistratie Kadaster.
10
Kadasterstuk
Een Kadasterstuk is een document dat alleen door het Kadaster gebruikt wordt. Met dit document worden veranderingen aangebracht in de Basisregistratie Kadaster, maar het is niet terug te vinden in de openbare registers.
11
Kadastraal bericht eigendom
In het Kadastraal bericht eigendom staan gegevens over percelen, appartementen, garageboxen of parkeerplaatsen over wie de eigenaar is, wie de beperkt gerechtigden zijn, welke beperkingen gevestigd zijn en wat de oppervlakte is.
12
Kadastraal bericht object
Het kadastraal bericht object is een document met informatie uit de openbare register. Hierin staat wie de eigenaar is van een perceel, appartement, garagebox of parkeerplaats en wie hier gebruik van mogen maken.
13
Kadastraal object
Kadastraal object is een goed dat geregistreerd moet worden bij het Kadaster.
14
Kadastrale aanduiding
Een kadastrale aanduiding is een uniek kenmerk die het Kadaster aan een onroerende zaak heeft gegeven.
15
Kadastrale gemeente
Een kadastrale gemeente is een gebied dat meestal hetzelfde is als een burgerlijke gemeente. Beide namen zijn dan vaak hetzelfde. Soms bestaat de kadastrale gemeente uit een gedeelte van een burgerlijke gemeente. Dit is het geval als een burgerlijke gemeente niet meer bestaat, maar het Kadaster de naam toch heeft gehouden.
16
Kadastrale gerechtigde
Een kadastraal gerechtigde is een onderdeel van de Basisregistratie Kadaster. Hierin staan de gegevens over onder andere de eigenaar, het gebouw of een stuk grond.
17
Kadastrale grens
De kadastrale grens is de grens tussen twee stukken grond op een kadastrale kaart. Het Kadaster bepaalt die grens met informatie van betrokken partijen en met andere documenten met landmeetkundige gegevens over de stukken grond.
18
Kadastrale grootte
De Kadastrale grootte is de oppervlakte van een stuk grond zoals deze bij het Kadaster is vastgesteld en vastgelegd.
19
Kadastrale Inbreng
Kadastrale Inbreng is de lijst van personen en organisaties die een recht hebben volgens het Kadaster op een bepaalde datum en genoemd worden in de ruilakte.
20
Kadastrale informatie
In de Kadastrale informatie staat informatie over percelen en wie de rechten daaop heeft. Deze informatie is op te vragen bij het Kadaster
21
Kadastrale vernieuwing
(Synoniem voor: Vernieuwing) Vernieuwing is dat het Kadaster mag onderzoeken of de Basisregistratie Kadaster juist is.
22
Kadastrale_kaart
De kadastrale kaart is de kaart van Nederland die het Kadaster bijhoudt.
23
Kapverbod op basis van de Boswet
Dit is een verbod om bomen, bosplantsoenen, hagen en struiken te kappen of te laten kappen. Dit verbod is bedoeld om natuur en landschap te beschermen. Kappen mag wel als dat bedoeld is om een bos of natuurgebied uit te dunnen. Hierbij worden bomen gekapt om te zorgen dat ze niet te dicht op elkaar staan en goed kunnen groeien.
24
Kardinaliteit
(Synoniem voor: Multipliciteit) Multipliciteit is het aantal keren dat een eigenschap of kenmerk van een object voor mag komen. Dit kan ook een relatie tussen twee objecten zijn.
25
Kartografie
(Synoniem voor: Cartografie) Cartografie is de kunst en wetenschap van het maken van land-, zee- en/of luchtkaarten.
26
Kavel
Een kavel is de aanduiding voor een samenhangend stuk grond dat één bepaalde vorm van gebruik heeft en dat meestal is omgeven door een duidelijk herkenbare grens, in de vorm van heggen, afrasteringen of sloten.
27
Kavelaanvaardingswerk
Kavelaanvaardingswerk is werk dat gedaan moet worden om er voor te zorgen dat de nieuwe grond even goed gebruikt kan worden als de grond die iemand had voor het ruilen.
28
Kavelindeling
De kavelindeling is een kaart waarop de nieuwe ligging van de kavels met hun grenzen worden aangegeven.
29
Kavelindelingsplan
(Synoniem voor: Kavelindeling) De kavelindeling is een kaart waarop de nieuwe ligging van de kavels met hun grenzen worden aangegeven.
30
Kennisgeving
Een kennisgeving is dat het Kadaster aan een belanghebbende dat er een wijziging is geweest in de Basisregistratie Kadaster. Dit gebeurd niet als het om een beslag of een hypotheek gaat.
31
Kerkgenootschap
Een kerkgenootschap is een organisatie die het doel heeft mensen met dezelfde godsdienst samen hun geloof te laten beleven.
32
Ketenintegratie Inschrijving Kadaster
Ketenintegratie inschrijving kadaster is een aanduiding van alle stappen die worden genomen in het complete akteproces, vanaf de eerste inzage door de notaris tot en met de inschrijving en verwerking van een akte bij het Kadaster. Dit proces kan geautomatiseerd worden doorlopen.
33
Kettingbeding
Een kettingbeding is een afspraak die de verkoper met de koper bij de koop van een gebouw, een stuk grond, vliegtuig of schip maakt. Deze afspraak houdt in dat de koper een verplichting heeft en dat hij deze verplichting ook aan een volgdende koper moet opleggen. Als hij dit niet doe, moet hij een boete aan de verkoper betalen.
34
Keur
Dit is een besluit van een waterschap waarin staat welke regels gelden voor de wateren en waterbouwwerken die het waterschap beheert.
35
KGO
(Synoniem voor: KLIC Gebruikersoverleg) Het Klic gebruikersoverleg is een tactisch overleg van gebruikers van de dienst KLIC.
36
KIK
(Synoniem voor: Ketenintegratie Inschrijving Kadaster) Ketenintegratie inschrijving kadaster is een aanduiding van alle stappen die worden genomen in het complete akteproces, vanaf de eerste inzage door de notaris tot en met de inschrijving en verwerking van een akte bij het Kadaster. Dit proces kan geautomatiseerd worden doorlopen.
37
Klacht
Een klacht is een verzoek aan het Kadaster om informatie in de basisregistratie te wijzigen, omdat hij vindt dat de informatie niet klopt.
38
Kleinschalige kaart
Een kleinschalige kaart is een kaart waarbij 1 centimeter op de kaart overeenkomt met minder dan 100 meter in de werkelijkheid.
39
KLIC
KLIC is een organisatie die informatie levert over de aanwezige kabels en leidingen in de grond in een gebied.
40
KLIC autoriseren SP
KLIC autoriseren SP is een service voor netbeheerders waarin ze kunnen aangeven welke bedrijven diensten namens hem mag uitvoeren.
41
KLIC B2B-aanvraag
De KLIC B2B-aanvraag is een geautomatiseerde aanvraag van een Klic-melding bij het Kadaster-systeem
42
KLIC B2B-ontvangstbevestiging
De KLIC B2B-ontvangstbevestiging is een bericht dat teruggestuurd wordt naar het systeem dat een Klic-melding via een B2B-koppeling heeft aangevraagd.
43
KLIC B2B-testaanvraag
De KLIC B2B-testaanvraag is een aanvraag om te testen of een Klic-melding op de juiste wijze wordt aangeboden via de B2B-koppeling van het Kadaster.
44
KLIC Beheer communicatie
KLIC Beheer communicatie is een dienst waarmee gegevens te beheren die nodig zijn voor de informatie uitwisseling met de dienst KLIC.
45
KLIC Beheren belang
KLIC Beheren belang is een dienst waarmee belangen worden aangeboden om te registreren, wijzigen of verwijderen.
46
KLIC Beheren contacten
KLIC Beheren contacten is een dienst waarbij gegevens van de contactpersonen van een netbeheerder kunnen worden toegevoegd, gewijzigd of verwijderd.
47
KLIC Beoordelen belang
KLIC Beoordelen belang is een dienst waarmee de voorgestelde wijzigingen van een belang bekeken en goedgekeurd kunnen worden.
48
KLIC calamiteitenviewer
De KLIC calamiteitenviewer is een back-up voorziening van de dienst KLIC. Hiermee kunnen calamiteitenmeldingen worden afgehandeld.
49
KLIC Gebruikersoverleg
Het Klic gebruikersoverleg is een tactisch overleg van gebruikers van de dienst KLIC.
50
KLIC Inzien status aanvragen
KLIC Inzien status aanvragen is een dienst waarmee een persoon de status van zijn gebiedsinformatieaanvragen kan inzien en leveringen kan ophalen.
51
KLIC raadplegen belang
KLIC raadplegen belang is een dienst waarbij de netbeheerder of serviceprovider het gebied, waarin zij kabels en leidingen hebben liggen, kan bekijken.
52
Klic-melding
De Klic-melding is een andere naam voor de graafmelding, oriëntatieverzoek, calamiteitenmelding of een melding voor boeren.
53
Klic-meldnummer
Het Klic meldnummer is het nummer waaronder de KLIC melding bekend is bij KLIC.
54
Klic-ontvangstbevestiging
Een Klic-ontvangstbevestiging is een e-mail die verstuurd wordt aan de persoon die informatie over kabels en leidingen heeft opgevraagd. Hierin zit een lijst met contactgegevens van personen bij de netbeheerders die kabels en leidingen hebben in het aangevraagde gebied.
55
Klic-viewer
De KLIC viewer is een gratis computerprogramma waarmee de informatie van een KLIC-levering bekeken en afgedrukt kan worden.
56
KLIC-WIN
KLIC-WIN is een programma dat het Kadaster samen met de graafsector heeft opgesteld om het KLIC-proces te vernieuwen en aan te laten sluiten op de Europese (INSPIRE) richtlijnen.
57
KOERS
KOERS is een computersyteem ten behoeve van de stukverwerking en het raadplegen van de Basisregistratie Kadaster.
58
Koninkrijk der Nederlanden
Dit is een zelfstandige staat met de landen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten.
59
Koopakte
Een koopakte is een schriftelijke overeenkomst tussen verkoper en koper, waarin afspraken over de koop zijn beschreven. Een koopakte is alleen geldig als beide partijen de overeenkomst hebben ondertekend.
60
Koophuur
Koophuur is de eigendom van de binnenkant van een woning. De eigenaar huurt de buitenkant van een woning.
61
Koopjaar
Het koopjaar is het jaar waarin het gebouw of stuk grond is gekocht.
62
Koopoptie
Een koopoptie is een recht om een stuk grond of een gebouw te kopen, voordat deze aan iemand anders wordt verkocht.
63
Koopovereenkomst
Dit is een overeenkomst tussen een verkoper en een koper. De verkoper geeft iets aan een ander en deze koper betaalt daarvoor geld.
64
Koopovereenkomst, art. 10 WVG
Dit is een overeenkomst waarbij de verkoper een bepaald stuk grond niet eerst aan de gemeente hoeft aan te bieden.
65
Koopovereenkomst, art. 7:3 BW
Deze overeenkomst beschermt de koper tegen situaties die kunnen gebeuren in de tijd tussen de koop van een product en de levering ervan. In boek 7, artikel 3 van het Burgerlijk Wetboek staat welke situaties dat zijn.
66
Koopsom
Een koopsom is het geldbedrag dat in een akte wordt genoemd als bedrag dat voor een goed moet worden betaald. Dit bedrag hebben de koper en de verkoper samen afgesproken en wordt door de notaris opgenomen in een akte. De koopsom is het bedrag dat het Kadaster uit de akte overneemt en kan betrekking hebben op meerdere goederen.
67
Koppelvlak
Een koppelvlak is het geheel van afspraken dat nodig is om twee partijen (electronisch) te laten samenwerken.
68
Korting
Korting is het percentage van de oppervlakte van de totale inbreng die nodig is voor algemene voorzieningen.
69
Kwalitatieve verplichting
Een Kwalitatieve Verplichting is een afspraak om iets toe te staan, of om iets niet te doen, met een gebouw of stuk grond. Deze afspraak geldt ook voor iemand die het gebouw of stuk grond gebruikt of krijgt door overdracht, verjaring of onteigening.