Nr Begrip Uitleg
1
Landbouw
Landbouw is het totaal van alle economische activiteiten die een natuurlijke omgeving veranderen. Door de veranderingen produceer je (meer) planten en dieren die mensen weer gebruiken. Bijvoorbeeld weilanden voor koeien of graanvelden.
2
Landbouwgrond
Landbouwgrond is grond die voor landbouw wordt gebruikt.
3
Landelijke Voorziening
Een Landelijke Voorziening is een centrale landelijk distributiepunt bedoeld om decentraal ingewonnen informatie centraal te kunnen verstrekken.
4
Landgoed
Een landgoed is een groot stuk grond met natuur, bos of andere bomen en struiken. Soms staat er ook een landhuis of een ander soort gebouw op dat past bij het karakter van het terrein. Het is belangrijk dat het terrein blijft bestaan omdat het een bijzondere betekenis heeft voor de natuur.
5
Landinrichting
Landinrichting is een verzameling van maatregelen en regelingen hoe je een landelijk gebied kan inrichten.
6
Landinrichtingsgebied
Een Landinrichtingsgebied is een gebied dat de overheid van plan is opnieuw in te richten.
7
Landinrichtingsrente
8
Lastgeving
Een lastgeving is een overeenkomst waarin staat dat een persoon of organisatie iets moet doen in opdracht van een andere persoon of organisatie. De persoon of organisatie die de opdracht geeft, betaalt de kosten.
9
Legging
Een legging is de plaats waar een kabel of leiding oorpronkelijk is gelegd.
10
Leiding
Een leiding is een buis of een kabel waarmee energie, stoffen of computergegevens kunnen worden getransporteerd.
11
Lening wet bezitvormingsfonds
Een lening wet bezitvormingsfonds is een lening volgens artikel 5 van de Wet bezitsvormingsfonds.
12
Levering
(Synoniem voor: Levering onroerende zaken) Door levering word je eigenaar van een registergoed. De levering gebeurd door inschrijving van de akte in de openbare registers.
13
Levering onroerende zaken
Door levering word je eigenaar van een registergoed. De levering gebeurd door inschrijving van de akte in de openbare registers.
14
Ligginggegevens
De ligginggegevens zijn de gegevens die aangeven waar een kabel of een leiding in de grond ligt.
15
Ligplaats
Een ligplaats is een vaste plaats in het water waar een vaartuig langdurig mag liggen. Soms hoort er ook een oever bij deze ligplaats. De gemeente heeft de ligplaats aangewezen.
16
Lijdend erf
(Synoniem voor: Dienende erf) Het dienende erf is het stuk grond waarvan de eigenaar iets moet toestaan aan de eigenaar van het heersende erf.
17
Lijnobject
Een lijnobject is een object of verschijnsel dat te smal is om schaalgetrouw te worden afgebeeld en als lijn wordt weergegeven.
18
Lijst der Geldelijke Regelingen
De lijst der geldelijke regelingen is een lijst voor de financiele afrekening van de ruilverkaveling. Hierop staat wat iemand waarvoor moet betalen en wat hij waarvoor ontvangt.
19
Lijst van rechthebbenden
De lijst der rechthebbenden is een document dat per gebied aangeeft wie hier welke rechten heeft.
20
Locatie (BRT)
De Locatie (BRT) is de unieke positie van een object in een vlak of een ruimte.
21
Locatie graafschade
De locatie graafschade is de plek waar schade aan een kabel of leiding is ontstaan door het graven in de grond.
22
Locatiegegevens ontleend aan Basisregistraties Adressen en Gebouwen
Een Locatiegegevens ontleend aan Basisregistraties Adressen en Gebouwen is een aantekening in de basisregistratie kadaster dat de gegevens over de plek van een registergoed komen uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen.
23
Lokaal stelsel
Een lokaal stelsel is een meting die als meting compleet is. Maar die niet al past in het landelijke bestand (RD)
24
Luchtvaartuig
Een luchtvaartuig is een voertuig dat kan vliegen in de lucht.
25
Luchtvoertuig
(Synoniem voor: Luchtvaartuig) Een luchtvaartuig is een voertuig dat kan vliegen in de lucht.