Nr Begrip Uitleg
1
Naam van een openbare ruimte
De naam openbare ruimte is de naam die de gemeente heeft gegeven aan een openbare ruimte.
2
Naam van een woonplaats
De naam van een woonplaats is de naam die de gemeente aan een woonplaats heeft gegeven.
3
Nabijheidsrelatie
Nabijheidsrelatie is een verband of meting tussen punten of terreinonderdelen. Dit verband is er door hun eigenschappen of door hun ligging in het terrein.
4
Nalatenschap
Nalatenschap is het geheel van de bezittingen en schulden die iemand heeft op het moment dat hij overlijdt.
5
Nalevering
(Synoniem voor: Deellevering) Een deellevering is een levering met een gedeelte van de informatie over kabels en leidingen, die horen bij een gebied.
6
Narecherche
Narecherche is het bekijken van de openbare register door de notaris. Dit doet hij een dag nadat hij het bericht van ontvangst heeft gekregen van het Kadaster. Hij kijkt of de situatie bij de eerste recherche hetzelfde is.
7
Natuurlijk persoon
Een natuurlijk persoon is iemand die rechten en plichten heeft.
8
Natuurmonument
Een natuurmonument is een gebied in Nederland dat belangrijk is voor de samenleving vanwege zijn bijzondere waarde voor de natuur of de natuurwetenschap.
9
Naverkenning
Een naverkenning is een controle en een aanvulling van een meting.
10
Nederlands grondgebied
Het Nederlands grondgebied is Nederland en de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
11
NEN3610
NEN3610 is het Basismodel Geo-informatie. Het model bevat termen, definities, relaties en algemene regels voor het uitwisselen van informatie. Deze informatie gaat over objecten die direct of indirect verbonden zijn met een plek op het aardoppervlak.
12
Net
Een net is een netwerk van ondergrondse kabels of leidingen.
13
Net met gevaarlijke inhoud
(Synoniem voor: Buisleiding gevaarlijke inhoud) Een Buisleiding met gevaarlijke inhoud is een buis of leiding waar stoffen door lopen die gevaarlijk kunnen zijn voor mens en milieu. Bijvoorbeeld een buis voor het vervoer van benzine, gas of giftige stoffen
14
Net van coördinaatpunten
Een net van coördinaatpunten is een verzameling van plaatsen op het aardoppervlak waarvan de onderlinge afstand precies is vastgelegd. Hiermee kan de ligging van andere plaatsen worden bepaald.
15
Netbeheerder
Een netbeheerder is een persoon of organisatie die verantwoordelijk is voor kabels en leidingen.
16
Netbeheerders testdienst
De Netbeheerders Testdienst is een dienst waarmee een netbeheerder kan controleren of de gegevens die hij aanlevert en de manier van berichten versturen aan de dienst KLIC voldoen aan de eisen.
17
Netelement
Netelement is een kabel, een leiding, een behuizing of een verbindingsstuk van een kabel of leiding.
18
Netinformatie
Netinformatie is informatie over een kabel of een leiding
19
Netto oppervlakte
De netto oppervlakte van een stuk grond is de totale oppervlakte van de grond verminderd met de delen voor algemeen gebruik zoals wegen en sloten.
20
Netwerk
Een netwerk is een samenstel van kabels of leidingen die bedoeld zijn voor het vervoer van vaste of vloeibare stoffen, gassen, energie of informatie.
21
Nevenadres
Een nevenadres is een optioneel adres dat gegeven kan worden als een verblijfsobject meerdere ingangen heeft aan verschillende straten.
22
Niet gevonden net
Een niet gevonden net is een kabel of een leiding die niet is gevonden tijdens het graven maar wel op de kaart met kabels en leidingen staat.
23
Niet-authentiek gegeven
Een niet-authentiek gegeven is een (extra) vermelding in een basisregistratie.
24
Niet-natuurlijk persoon
Een niet-natuurlijk persoon is een organisatie of samenwerkingsverband dat rechten en plichten heeft.
25
nihil element
(Synoniem voor: Nihil inbreng) Nihil inbreng zijn gronden die het landbouwkundig gebruik van de kavel beperken, zoals openbare of kennelijk openbare wegen, plassen met een bepaalde grootte, waterlopen en landschapselementen met een bepaalde breedte.
26
Nihil inbreng
Nihil inbreng zijn gronden die het landbouwkundig gebruik van de kavel beperken, zoals openbare of kennelijk openbare wegen, plassen met een bepaalde grootte, waterlopen en landschapselementen met een bepaalde breedte.
27
Notaris
Een notaris is een persoon die volgens de wet aktes voor anderen mag maken. Dit doet hij omdat anderen dit aan hem vragen of omdat het in de wet staat. Een notaris is door de minister benoemd en beëdigd als openbaar ambtenaar. Hij mag niet zijn geschorst of uit zijn ambt zijn gezet.
28
Notariële akte
Een notariële akte is een authentieke akte die door een notaris wordt opgesteld. Sommige overeenkomsten en verklaringen zijn volgens pas wet geldig, als deze door een notaris zijn vastgelegd.
29
Notariële verklaring
Een notariële verklaring is een beschrijving van een notaris over iets wat hij zelf heeft gezien.
30
NTD
(Synoniem voor: Netbeheerders testdienst) De Netbeheerders Testdienst is een dienst waarmee een netbeheerder kan controleren of de gegevens die hij aanlevert en de manier van berichten versturen aan de dienst KLIC voldoen aan de eisen.
31
Nummer (van deel en nummer)
Het nummer geeft aan waar een akte is opgeborgen in register Hypotheken 3 of Register Hypotheken 4.
32
Nummeraanduiding
Een nummeraanduiding is het nummer dat de gemeente heeft gegeven aan een verblijfsobject, standplaats of ligplaats. Het nummer bestaat uit een huisnummer, huisletter en huisnummertoevoeging.
33
Nutsbedrijf
Een nutsbedrijf is een bedrijf dat werkzaamheden verricht die nuttig zijn voor iedereen, zoals de levering van water, gas of electriciteit.