Nr Begrip Uitleg
1
Object
Een object is iets wat mensen waarnemen. Het kan een bestaand of denkbeeldig object zijn.
2
Object (BAG)
Een object is een woonplaats, openbare ruimte, nummeraanduiding, pand, verblijfsobject, standplaats of ligplaats
3
Objectklasse
(Synoniem voor: Geografisch object) Een geografisch object is een object dat direct of indirect verbonden is met een plek op het aardoppervlak.
4
Objectvalidatie
Een objectvalidatie is de controle van objecten die op de kaart staan.
5
OGC
(Synoniem voor: Open Geospatial Consortium) Het Open Geospatial Consortium is een internationale organisatie voor het ontwikkelen van standaarden voor het uitwisellen van ruimtelijke en plaatsgebonden diensten.
6
OGC Web Services
(Synoniem voor: OWS) OWS is de afkorting van OGC Web Services
7
Olieleidingnetwerk
Een olieleidingnetwerk is een groep leidingen bedoeld om olie te vervoeren.
8
Onbekend net
Een onbekend net is een kabel of een leiding die word gevonden tijdens het graven maar niet op de kaart met kabels en leidingen staat.
9
Onderbewindstelling
Een onderbewindstelling is een besluit van de rechter dat iemand een of meer eigendommen niet meer zelf mag beheren. De rechter wijst iemand anders aan die deze eigendommen gaat beheren. Dat is de bewindvoerder.
10
Ondercuratelestelling
Een ondercuratelestelling is een besluit van de rechter dat een meerderjarig iemand niet meer zelf mag beslissen wat hij met zijn eigendommen doet. De rechter wijst een curator aan. Hij beslist en handelt namens de eigenaar van de eigendommen.
11
Ondergronds bouwwerk
Een ondergronds bouwwerk is een bouwwerk onder de grond.
12
Ondersplitsing
(Synoniem voor: Splitsing appartementsrecht in appartementsrechten) De Splitsing appartementsrecht in appartementsrechten is dat een appartementsrecht gesplitst wordt in meer appartementsrechten. De notaris maakt een akte van splitsing. Die wordt in het kadaster ingeschreven. Hierin staat wat de grenzen zijn van het onroerend goed en de delen die van iedereen samen zijn.
13
Onderzetter
Een onderzetter is een persoon die eigenaar is van een gebouw of een stuk grond en die een hypotheek neemt hierop voor iemand anders.
14
Onroerend monument
Een onroerend monument is een stuk grond, gebouw of ander bouwwerk dat belangrijk is voor de samenleving omdat het bijzonder mooi is of omdat het een bijzondere wetenschappelijke of cultuurhistorische betekenis heeft.
15
Onroerende zaak
Een onroerende zaak is de grond en alles wat erin zit of erop staat. Daarbij horen ook zaken die vastzitten aan de grond of aan een gebouw en die je niet kunt meenemen zonder iets te beschadigen. Voorbeelden zijn dakpannen, deuren, een keuken en bomen en vaste planten in de tuin.
16
Ontbindende Voorwaarde
Een ontbindende voorwaarde is een voorwaarde die bepaalt dat een overeenkomst stopt na een bepaalde gebeurtenis.
17
Oorspronkelijk perceel van vestiging
Het oorspronkelijk perceel van vestiging is een perceel dat door vernummering is komen te vervallen, maar wel aangeeft waar de erfdienstbaarheid oorsponkelijk is gevestigd.
18
Opdrachtgever
Een opdrachtgever is een persoon die opdracht geeft om te graven in een bepaald gebied.
19
Open data
Open data zijn gegevens die beschikbaar zijn op het internet, in welk formaat dan ook.
20
Open Geospatial Consortium
Het Open Geospatial Consortium is een internationale organisatie voor het ontwikkelen van standaarden voor het uitwisellen van ruimtelijke en plaatsgebonden diensten.
21
Openbaar lichaam
Een openbaar lichaam is een overheidsorganisatie die in de wet staat.
22
Openbaar telecommunicatienetwerk
Een openbaar telecommunicatienetwerk is een elektronisch communicatienetwerk dat wordt gebruikt om openbare telecommunicatiediensten te leveren. Voorbeelden van diensten zijn telefoon en internet. Radio- en tv-programma's horen daar niet bij.
23
Openbare registers
Openbare registers zijn registers waarin je alle notariële akten vindt die betrekking hebben op registergoederen in Nederland. De inschrijving in het openbaar register is nodig om het eigendomsrecht van een registergoed te krijgen.
24
Openbare ruimte
Een openbare ruimte is een verzamelnaam voor alle buitenruimten die een naam hebben gekregen van de gemeente.
25
Openbare ruimte nummeraanduiding
Openbare ruimte van een nummeraanduiding is de naam van een straat, plein of andere buitenruimte, waaraan een verblijfsobject, standplaats of ligplaats is gelegen.
26
Openbare weg
Een openbare weg is een weg die iedereen mag gebruiken.
27
Opheffing beslag
Opheffing beslag is dat de voorzieningenrechter beslist dat het beslag op de goederen van een persoon moet stoppen. Dit gebeurt nadat een belanghebbende een kort geding heeft aangevraagd bij de rechter. Dit is dezelfde rechter als degene die opdracht heeft gegeven voor het beslag.
28
Oplegging beslag
Oplegging beslag is dat de voorzieningenrechter beslist dat er beslag moet worden gelegd op de goederen van iemand.
29
Oplegging privaatrechtelijke belemmering
Oplegging privaatrechtelijke belemmering is dat de overheid van de eigenaar van een stuk grond eist dat deze toestaat dat het Rijk, de provincie of een waterschap werkzaamheden uitvoeren in zijn grond of dingen met die grond doen die belangrijk zijn voor iedereen. De eigenaar wordt daarmee beperkt in zijn vrijheid voor een deel van zijn grond. Dit gebeurt als de minister vindt dat onteigening niet nodig is. Voorwaarde bij deze eis is wel dat de werkzaamheden niet onnodig veel hinder voor de eigenaar opleveren.
30
Oplegging publiekrechtelijke beperking
Oplegging publiekrechtelijke beperking is dat de overheid besluit dat iemand niet alles met een huis of stuk grond mag doen. Of niet alles mag doen met de rechten die hij heeft op een huis of stuk grond. Het gaat niet om een beperking volgens het privaatrecht. En het gaat ook niet om schulden die te maken hebben met een huis of stuk grond of de rechten daarop, bijvoorbeeld de lening voor een huis.
31
Oppervlakte
Een oppervlakte is de gebruiksoppervlakte van een gebouw.
32
Opschortende voorwaarde
Een opschortende voorwaarde is een voorwaarde die bepaalt dat een overeenkomst pas geldt na een bepaalde gebeurtenis.
33
Opstaller
De opstaller is de persoon die het recht van opstal heeft. Dat betekent dat hij in of op een stuk grond of een gebouw van een ander een gebouw of werk mag plaatsen of iets mag planten en hier de eigenaar van wordt.
34
Opstalrecht
(Synoniem voor: Recht van opstal) Een recht van opstal is dat iemand het recht heeft om een gebouw, ander bouwwerk of planten of bomen in, op of boven een stuk grond of een gebouw te plaatsen, terwijl de grond of het gebouw niet van hem is.
35
Optierecht
Een optierecht is het recht van de houder van een luchtvaartuig om dit vaartuig later te kopen en eigenaar te worden. Voordat hij eigenaar wordt, moet hij een afgesproken bedrag betalen of aan bepaalde voorwaarden voldoen. Hij moet altijd een koopovereenkomst ondertekenen. Het optierecht wordt geregeld via een akte bij de notaris. Daarin staat duidelijk om welk luchtvaartuig het gaat.
36
Oriëntatiepolygoon
Een orientatiepolygoon is gebied dat een persoon of organisatie tekent om daar informatie over kabels en leidingen van te ontvangen.
37
Oriëntatieverzoek
Een oriëntatieverzoek is het verzoek aan het Kadaster om gebiedsinformatie.
38
Oud-vaderlandsrecht
Oud-vaderlandsrechten zijn rechten die nog wel kunnen bestaan, maar die je nu niet meer kunt vestigen. Dit komt omdat ze nog wel in het oude Burgerlijk Wetboek stonden, maar niet meer in het Nieuwe Burgerlijk Wetboek staan.
39
Overdracht beperkt zakelijk recht
Overdracht beperkt zakelijk recht is dat iemand in een akte van de notaris vastlegt dat hij een beperkt zakelijk recht aan een ander geeft.
40
Overdracht eigendom
Overdracht eigendom is dat iemand het eigendomsrecht aan een ander geeft. Een overdracht is geldig als hij die het eigendom geeft aan de ander dat mag doen. Ook moet hij die het eigendom geeft dat hebben afgesproken met hij die het eigendom krijgt. Hij die het eigendomsrecht krijgt, moet het eigendomsrecht kunnen gebruiken.
41
Overdracht hypotheekrecht
Overdracht van een hypotheekrecht is dat de ene persoon het hypotheekrecht krijgt van de andere persoon.
42
Overeenkomst
Een overeenkomst is een afspraak tussen twee of meer partijen.
43
Overeenkomst tot afstand
Een overeenkomst tot afstand is een afspraak met een schuldeiser dat een schuld niet meer betaald hoeft te worden.
44
Overgedragen aan NNP in oprichting
Overgedragen aan NNP in oprichting is een aantekening bij de levering van een registergoed dat dit goed wordt geleverd aan een niet natuurlijk persoon (NNP) die nog in oprichting is. Voorbeelden van een NNP zijn een bedrijf, organisatie of samenwerkingsverband.
45
Overzichtskaart
Een overzichtskaart is een kaart bij afdrukken in de Klic-viewer, waarop staat hoe de informatie over kabels en leidingen verdeeld is over het aantal pagina’s als de informatie geprint gaat worden.
46
OWS
OWS is de afkorting van OGC Web Services