Nr Begrip Uitleg
1
Pachter
Pachter is een persoon die een afspraak heeft met de eigenaar van de grond om de grond voor landbouw te gebruiken.
2
Pachtovereenkomst
Pachtovereenkomst een afspraak waarbij de verpachter een onroerende zaak, of een gedeelte daarvan, in gebruik te geeft aan een landbouwer die in ruil daarvoor pacht moet betalen.
3
Pand
Een pand is een gebouw waar je in kunt en dat je af kan sluiten. Het gebouw staat altijd op de grond.
4
Particulier
Een particulier is een persoon die een graafmelding of een oriëntatieverzoek doet en niet geregistreerd is bij het Kadaster om deze meldingen te doen.
5
Partij
Een partij is een persoon of een rechtspersoon die samen met een andere persoon of rechtspersoon iets doet, waardoor zij samen een juridisch doel bereiken. Dit doel noemen juristen een "rechtsgevolg".
6
Passeren
Passeren is het controleren en ondertekenen van een akte bij de notaris in aanwezigheid van de partijen.
7
Perceel
Een perceel is een stuk grond waarvan het Kadaster de grenzen heeft gemeten en dat bij het Kadaster een eigen nummer heeft.
8
Perceelsaanduiding
(Synoniem voor: Kadastrale aanduiding) Een kadastrale aanduiding is een uniek kenmerk die het Kadaster aan een onroerende zaak heeft gegeven.
9
Persoon
Een persoon is een natuurlijk persoon, een mens, of een niet-natuurlijk persoon.
10
PKI-overheidscertificaat
PKIoverheidcertificaat is een bewijs dat de informatie die personen en organisaties via dit certificaat over het internet sturen, heel goed beveiligd is.
11
Plan van toedeling
Het plan van toedeling is een document waarin de nieuwe verdeling van grond staat. Ook staat in dit plan hoe de rechten op de grond zijn verdeeld.
12
Plicht tot gebruik of beheer door derden, Woningwet
Een plicht tot gebruik of beheer door derden, Woningwet, is een besluit van de overheid om het gebruik of beheer van een gebouw, tuin of terrein aan anderen te geven.
13
Plicht tot het treffen van voorzieningen ten behoeve van eisen van welstand, Woningwet
Een plicht tot het treffen van voorzieningen ten behoeve van eisen van welstand, Woningwet is dat de gemeente bepaalt dat iemand een gebouw moet aanpassen zodat het voldoet aan de redelijke eisen van welstand. Deze eisen staan in de welstandsnota van de gemeente en in de Woningwet.
14
Plicht tot onderhoud of verbodsbepaling krachtens waterschapskeur
Een Plicht tot onderhoud of verbodsbepaling krachtens waterschapskeur is dat het waterschap besluit dat iemand iets moet doen of laten voor het onderhoud en beheer van waterstaatswerken. Dit zijn bijvoorbeeld sloten, dijken en sluizen. Het waterschap besluit dit volgens de regels die staan in zijn verordening.
15
PMKL
Het Presentatie Model Kabels en Leidingen is een model waarin staat hoe kabels en leidingen worden getekend in de kaart. Het zijn afspraken over bijvoorbeeld de kleuren en dikte van de lijn van een kabel of leiding.
16
Polygoon
Een polygoon is een gebied dat met aaneengesloten lijnen is aangegeven.
17
Portefeuillestuk
Een portefeuillestuk is een stuk dat niet wordt ingeschreven in de Openbare Registers, maar wel zorgt voor een wijziging in de Basisregistratie Kadaster. Bijvoorbeeld naam en adresgegevens die veranderen.
18
Positie
(Synoniem voor: Locatie (BRT)) De Locatie (BRT) is de unieke positie van een object in een vlak of een ruimte.
19
Postcode
Een postcode is een korte reeks tekens die in een postadres wordt opgenomen om het automatisch sorteren van de post makkelijker te maken.
20
Precisie
(Synoniem voor: Standaardafwijking) De standaardafwijking is een gegeven dat iets zegt over hoe nauwkeurig iets gemeten is.
21
Presentatie Model Kabels en Leidingen
(Synoniem voor: PMKL) Het Presentatie Model Kabels en Leidingen is een model waarin staat hoe kabels en leidingen worden getekend in de kaart. Het zijn afspraken over bijvoorbeeld de kleuren en dikte van de lijn van een kabel of leiding.
22
Privaatrechtelijke belemmering
Een privaatrechtelijke belemmering is dat de eigenaar van een stuk grond moet toestaan dat het Rijk, de provincie of een waterschap zijn grond gebruikt voor werkzaamheden of zaken die belangrijk zijn voor iedereen.
23
Privaatrechtelijke beperking
Een privaatrechtelijke beperking is dat iemand niet alles met een stuk grond of huis mag doen. Of niet alles mag doen met de rechten die hij heeft op de grond of het huis. Deze beperking wordt geregeld volgens het privaatrecht, bijvoorbeeld via een overeenkomst. Soms is er wel een wet nodig die het mogelijk maakt om dit soort beperkingen bij het kadaster in te schrijven. Bijvoorbeeld de Tijdelijke wet huurkoop onroerende zaken.
24
Privaatrechtelijke rechtspersoon
Een privaatrechtelijk rechtspersoon is een stichting, vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, naamloos vennootschap of een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
25
Privatieve last
Een privatieve last is een afspraak waarbij iemand bepaalt dat een ander iets mag doen of beslissen en hij zelf niet meer.
26
Proces-verbaal-akten
(Synoniem voor: Notariële verklaring) Een notariële verklaring is een beschrijving van een notaris over iets wat hij zelf heeft gezien.
27
Procesgegevens
(Synoniem voor: Procesinformatie) Procesinformatie is informatie over alle berichten tussen het Kadaster, de netbeheerders en de persoon of organisatie die informatie over kabels en leidingen opvraagt.
28
Procesinformatie
Procesinformatie is informatie over alle berichten tussen het Kadaster, de netbeheerders en de persoon of organisatie die informatie over kabels en leidingen opvraagt.
29
Productiebelang
Een productiebelang is een belang dat geraakt kan worden bij een Klic-melding.
30
Provinciaal monument
Een provinciaal monument is een gebouw of ander bouwwerk dat volgens de provincie een monument is omdat het heel bijzonder is.
31
Provincie
Een provincie is een overheidsorganisatie die een deel van het Nederlands grondgebied bestuurt.
32
Provinciebestuur
Het provinciebestuur is een bestuur dat bestaat uit provinciale staten, gedeputeerde staten en een commissaris van de Koning
33
Provinciegrens
De provinciegrens is de grens van een provincie die door de wet is vastgesteld.
34
Provisioneel bewind
Een provisioneel bewind is een besluit van de rechter dat een persoon die onder curatele staat en een of meer eigendommen niet meer zelf mag beheren. Dit gebeurt voordat wordt besloten dat iemand onder curatele wordt gesteld. De rechter wijst iemand anders aan die deze eigendommen meteen gaat beheren. Dat is de provisioneel bewindvoerder.
35
Publiekrechtelijke beperking
Een publiekrechtelijke beperking is dat de overheid besluit dat iemand niet alles met een huis of stuk grond mag doen. Of niet alles mag doen met de rechten die hij heeft op een huis of stuk grond. Bij een publiekrechtelijke beperking gaat het niet om een beperking volgens het privaatrecht. Ook een schuld voor een huis kan geen publiekrechtelijke beperking zijn.
36
Publiekrechtelijke rechtspersoon
Een publiekrechtelijk rechtspersoon is het Rijk, een provincie, gemeente, waterschap of andere overheden die volgens de Grondwet een verordenende bevoegdheid heeft. Dit betekent dat zij over bepaalde zaken regels mogen maken en beslissingen mogen nemen.
37
Punt
Een punt is een positie in een terrein. Deze positie is aangegeven met één coördinatenpaar.
38
Puntobject
Een puntobject is een symbool waarmee een object dat te klein is, een plaats in het bestand krijgt.