Nr Begrip Uitleg
1
Rangorde van inschrijvingen
De rangorde van inschrijvingen geeft aan welke akte geldig is als er meerdere akten op een dag op een stuk grond, gebouw, schip of vliegtuig worden ingeschreven.
2
Rangwisseling
Een rangwisseling is dat een hypotheek voorrang heeft boven eerder ingeschreven hypotheken of rechten op datzelfde goed. Hiervoor is een akte van een notaris nodig die wordt ingeschreven in het openbare register van het Kadaster. In de akte staan dat degenen die recht hebben op de andere hypotheken of rechten akkoord gaan met de rangwisseling.
3
Rangwisseling hypotheek
Rangwisseling hypotheek is dat een hypotheek voorrang krijgt boven eerder ingeschreven hypotheken.
4
Rasterbestand
Een rasterbestand is een bestand met kaartgegevens die zijn opgeslagen als een verzameling losse beelden, waarbij de positie bepaald is door hun volgorde.
5
Rasterdata
Rasterdata zijn gegevens die aan een kaart worden gekoppeld.
6
Recherche
Een recherche is dat de notaris de openbare registers controleert voordat hij een akte van levering opstelt. Hij kijkt dan of de verkoper de werkelijke eigenaar is van de onroerende zaak.
7
Recht
Een recht is iets wat iemand of een organisatie volgens de geschreven en ongeschreven regels mag.
8
Recht op gedeelte van een aanwas
Recht op gedeelte van een aanwas is dat de eigenaar van een stuk grond aan een water extra grond erbij krijgt. Dit gebeurt nadat die grond door het water is aangespoeld. De grens van zijn grond wordt dan in de registratie van het Kadaster aangepast. Dat gebeurt niet als het gaat om opzettelijke drooglegging of een tijdelijke overstroming.
9
Recht van gebruik en bewoning
Een recht van gebruik is dat iemand een beperkt recht heeft waardoor hij een goed mag gebruiken voor zichzelf of zijn gezin. Als dat goed nog wat oplevert, mag hij dat ook hebben of houden. Bijvoorbeeld de oogst van een stuk land, of de rente bij aandelen. Een recht van bewoning is dat iemand een beperkt recht heeft waardoor hij met zijn gezin in een huis mag wonen.
10
Recht van huurcerter
(Synoniem voor: Stadsmeierrecht) Een Stadsmeierrecht is een recht volgens een overeenkomst tussen de gemeente Groningen en een of meerdere personen. In die overeenkomst staat dat die personen voor altijd de gronden van de gemeente Groningen mogen gebruiken die liggen in Oost-Groningen en de Gronings-Drente veenkoloniƫn.
11
Recht van hypotheek
Het recht van hypotheek is een beperkt recht en houdt in dat een bank of andere geldgever een huis of ander registergoed mag verkopen als de eigenaar de lening die ten grondslag ligt aan het recht van hypotheek niet meer kan terugbetalen. Het geld uit de verkoop gaat eerst naar de bank of geldgever die het recht op hypotheek heeft. Als er nog geld overblijft, gaat dat naar andere schuldeisers.
12
Recht van opstal
Een recht van opstal is dat iemand het recht heeft om een gebouw, ander bouwwerk of planten of bomen in, op of boven een stuk grond of een gebouw te plaatsen, terwijl de grond of het gebouw niet van hem is.
13
Recht van vruchtgebruik
Een recht van vruchtgebruik is het recht om goederen van een ander te gebruiken. Als die goederen nog wat opleveren, mag hij dat ook hebben of houden.
14
Recht_op_toedeling
(Synoniem voor: Netto oppervlakte) De netto oppervlakte van een stuk grond is de totale oppervlakte van de grond verminderd met de delen voor algemeen gebruik zoals wegen en sloten.
15
Rechter
Een rechter is een ambtenaar die recht spreekt.
16
Rechthebbende
Een rechthebbende is een persoon of een organisatie die een recht heeft.
17
Rechthebbende_(Wilg)
Een rechthebbende is de eigenaar, of een ander persoon, die een bepaald stuk grond of gebouw mag gebruiken.
18
Rechtshandeling
Een rechtshandeling is dat een persoon of rechtspersoon iets doet om een juridisch doel te bereiken. Dit doel noemen juristen een "rechtsgevolg"
19
Rechtspersoon
Een rechtspersoon is een organisatie die net als een natuurlijk persoon rechten en plichten heeft.
20
Rechtszekerheid
Rechtzekerheid is het duidelijk maken van de rechten die op onroerende zaken liggen.
21
Reconstructiebestand
Een reconstructiebestand is een verzameling van reconstructiegegevens.
22
Reconstructiegebied
Een reconstructiegebied is een gebied dat volgens een zogeheten reconstructieplan opnieuw wordt ingericht. In een reconstructieplan bepaalt de overheid hoe een gebied er in de toekomst uit gaat zien.
23
Reconstructiegegevens
Reconstructiegegevens zijn gegevens van metingen waarmee in het terrein zichtbaar gemaakt kan worden hoe grenzen in het verleden zijn opgemeten en vastgesteld.
24
Reconstrueren
Reconstrueren is het zichtbaar maken van kadastrale grenzen zoals ze in het verleden zijn vastgesteld.
25
Redres perceel
Redres perceel is dat het Kadaster opnieuw de grootte van een stuk grond vaststelt. Dit is nodig omdat de oude maten niet kloppen.
26
Regeling artikel 18 van de Reconstr. Wet M-Delfland
Een Regeling artikel 18 van de Reconstr. Wet M-Delfland is een aantekening in de basisregistratie dat een grondeigenaar geld krijgt als zijn grond herverkaveld wordt en hij die grond niet meer wil.
27
Regeling inrichting landelijk gebied
Rilg is een besluit van de regering op basis van de Wilg. In dit besluit staan regels voor het inrichten van landelijk gebied.
28
Register Hypotheken 3 Luchtvaartuigen
In het register Hypotheken 3 luchtvaartuigen is een openbaar register voor het inschrijven van gegevens over hypotheken en beslagen op luchtvaartuigen.
29
Register Hypotheken 3 Onroerende zaken
In het register Hypotheken 3 onroerende zaken is een openbaar register voor het inschrijven van gegevens over hypotheken en beslagen op stukken grond en gebouwen.
30
Register Hypotheken 3 Schepen
In het register Hypotheken 3 schepen is een openbaar register voor het inschrijven van gegevens over hypotheken en beslagen op schepen.
31
Register Hypotheken 4 Luchtvaartuigen
Register hypotheken 4 Luchtvaartuigen is het openbaar register voor vliegtuigen.
32
Register Hypotheken 4 Onroerende zaken
Register Hypotheken 4 Onroerende zaken is een openbaar register voor stukken grond en gebouwen.
33
Register Hypotheken 4 Schepen
Register hypotheken 4 Schepen is het openbaar register voor schepen.
34
Register Hypotheken 4D Luchtvaartuigen
Register Hypotheken 4D luchtvaartuigen is een openbaar register waarin vliegtuigen tijdelijk geregistreerd worden.
35
Register Hypotheken 4D Onroerende zaken
Het register Hypotheken 4D onroerende zaken is een openbaar register waarin stukken grond en gebouwen tijdelijk geregisteerd worden.
36
Register Hypotheken 4D Schepen
Het register Hypotheken 4D schepen is een openbaar register waarin schepen tijdelijk geregisteerd worden.
37
Registergoed
Een registergoed is een goed waarbij inschrijving in de openbare registers van het Kadaster nodig is voordat het wordt overgedragen of er beperkte rechten op worden gevestigd.
38
Registerverklaring
Een registerverklarig is een verklaring van de notaris dat een feit, dat in de openbare register wordt ingeschreven, echt gebeurd is.
39
Registratienummer
(Synoniem voor: Tenaamstelling herverkaveling) Tenaamstelling herverkaveling is een overzicht van alle afspraken die gemaakt zijn met betrokkenen bij het verdelen van grond.
40
Registreren aanleg netwerk
Registreren aanleg netwerk is dat het Kadaster vastlegt wie de eigenaar is van een netwerk. Dit gebeurt door een verklaring van de notaris in te schrijven in het openbare register van het Kadaster.
41
Reglement mede-eigenaren
Een reglement mede-eigenaren is een overeenkomst tussen personen die samen eigenaar zijn van bepaalde goederen. In de overeenkomst spreken ze af dat ze die goederen samen gebruiken en beheren en hoe ze dat doen.
42
Relaas van bevindingen
Een relaas van bevindingen is een document waarop de landmeter noteert wat hij heeft gemeten in het terrein.
43
Relatiemaat
Een relatiemaat is een meting tussen twee punten in een terrein.
44
Reservefonds
45
Resolutie
Resolutie is de mate waarin de details in een afbeelding zijn te onderscheiden.
46
Retentierecht
Een retentierecht is de mogelijkheid om een ding van een ander voorlopig te houden, omdat je nog iets tegoed hebt van degene.
47
Rijk
Het Rijk is de overheidsorganisatie die het Nederlands grondgebied bestuurt.
48
Rijksoverheid; Centrale overheid
(Synoniem voor: Rijk) Het Rijk is de overheidsorganisatie die het Nederlands grondgebied bestuurt.
49
Rilg
(Synoniem voor: Regeling inrichting landelijk gebied) Rilg is een besluit van de regering op basis van de Wilg. In dit besluit staan regels voor het inrichten van landelijk gebied.
50
Rnummer
(Synoniem voor: Tenaamstelling herverkaveling) Tenaamstelling herverkaveling is een overzicht van alle afspraken die gemaakt zijn met betrokkenen bij het verdelen van grond.
51
Roerende zaak
Een roerende zaak is een zaak die niet onroerend is. Een onroerende zaak is de grond en alles wat erin zit of erop staat. Daarbij horen ook zaken die vastzitten aan de grond of aan een gebouw en die je niet kunt meenemen zonder iets te beschadigen. Voorbeelden zijn dakpannen, deuren, een keuken en bomen en vaste planten in de tuin.
52
Royement hypotheek
(Synoniem voor: Doorhaling hypotheek) Een doorhaling hypotheek is een authentieke akte waarin degene die het hypotheekrecht heeft (meestal een bank), dat de hypotheek is komen te vervallen.
53
Royement teboekstelling luchtvaartuig
(Synoniem voor: Doorhaling luchtvaartuig) Doorhaling luchtvaartuig is het verwijderen van een schip uit de openbare registers. Degene die waarschijnlijk eigenaar is, kan het Kadaster hierom vragen. De eigenaar moet hiervoor wel toestemming hebben van de rechter.
54
Royement teboekstelling zeeschip of binnenschip
(Synoniem voor: Doorhaling teboekstelling zeeschip of binnenschip) Een doorhaling teboekstelling zeeschip of binnenschip is dat een inschrijving van een zeeschip of binnenschip wordt ongedaan wordt gemaakt. Dit wordt gedaan door de bewaarder op verzoek van degene die het meest waarschijnlijkst eigenaar is.
55
Royement voorlopige aantekeningen
(Synoniem voor: Doorhaling voorlopige aantekeningen) Een doorhaling voorlopige aantekeningen is het doohalen van een voorlopige aantekening door de bewaarder. Dit doet hij als blijkt dat toch aan de inschrijvingsvereisten is voldaan.
56
Ruilklasse
Ruilklasse is een verzameling van bodemtypen die dezelfde eigenschappen bezitten.
57
Ruilplan
Het ruilplan is een document dat bestaat uit een lijst van rechthebbenden en het plan van toedeling.
58
Ruilverkaveling bij overeenkomst
(Synoniem voor: Vrijwillige ruilverkaveling) Een vrijwillige ruilverkaveling is dat drie of meer eigenaren in een schriftelijke overeenkomst afspreken dat ze hun grond en gebouwen samenvoegen en opnieuw verdelen. Hiervoor is een akte van een notaris nodig die wordt ingeschreven in het openbare register van het Kadaster.
59
Ruilverkaveling,
(Synoniem voor: Herverkaveling) Een herverkaveling is het ruilen van grond tussen eigenaren in een bepaald gebied.
60
Ruilwaarde
De ruilwaarde is de totale waarde van de gronden van een eigenaar.
61
Ruimtelijk object
Een ruimtelijk object is een object met ruimtelijke kenmerken: een woonplaats, pand, verblijfsobject, ligplaats of standplaats
62
RVK-rente te verwachten
Een ruilverkavelingsrente te verwachten is een aantekening in het kadaster dat een eigenaar van een stuk grond rente moet betalen nadat zijn grond is herverkaveld.