Nr Begrip Uitleg
1
Samenvoeging onroerende zaak
Samenvoeging onroerende zaak is dat het Kadaster een of meer bestaande stukken grond samenvoegt tot een nieuw stuk grond. Dat kan gebeuren op verzoek van de eigenaar, een beperkt gerechtigde of het Kadaster.
2
Schadegeval
Een schadegeval is de rapportage over één enkele schademelding bij een netbeheerder.
3
Schademelding
Een schademelding is een melding van schade door graafwerkzaamheden. De persoon of organisatie die de schade heeft gemaakt moet meteen contact op nemen met de netbeheerder die eigenaar is van de kabel of leiding.
4
Schademeldingsformulier
(Synoniem voor: Schaderapport) Een schaderapport is een rapportage van alle schadegevallen in een opgegeven periode bij één netbeheerder.
5
Schaderapport
Een schaderapport is een rapportage van alle schadegevallen in een opgegeven periode bij één netbeheerder.
6
Schematische kaart
Een schematische kaart is een kaart met als doel om informatie over te brengen.
7
Schetsplan
Een schetsplan is een kaart waarop de ligging van de kavels staat. Bij elke kavel staat wie het krijgt.
8
Schip
Een schip is een zaak die bedoeld is om te drijven.
9
Schuldeiser
Een schuldeiser is een persoon die volgens een overeenkomst nog geld moet krijgen van een ander.
10
Schuldenaar
Een schuldenaar is een persoon die volgens een overeenkomst nog geld moet betalen aan een ander.
11
Sectie
Een sectie is een gedeelte van een kadastrale gemeente.
12
Serviceprovider
Een serviceprovider is een bedrijf dat namens een netbeheerder werk mag uitvoeren dat te maken heeft met KLIC.
13
Signaleren
Signaleren is het maken van een aantekening bij een perceel dat een akte ingeschreven is die nog niet volledig is verwerkt.
14
Splits
Splits is een computerprogramma van het Kadaster waarmee zakelijke klanten op de kadastrale kaart kunnen intekenen waar de nieuwe grenzen moeten komen. Op basis van deze gegevens worden nieuwe kadastrale percelen gevormd met voorlopige kadastrale grenzen en ontvangen gebruikers de definitieve perceelsnummers.
15
Splitsing
Bij een splitsing kan het gaan om een zuivere splitsing van vermogen of om een afsplitsing van vermogen. In allebei de gevallen gaat een deel of het hele vermogen van een rechtspersoon over op één of meer andere rechtspersonen. Bij een zuivere splitsing houdt de splitsende rechtspersoon op te bestaan. Bij een afsplitsing blijft de splitsende rechtspersoon wel bestaan. Bij iedere splitsing geldt dat minstens één van de andere rechtspersonen lidmaatschapsrechten of aandelen in zijn kapitaal geeft aan de splitsende rechtspersoon. Of minstens één van de nieuwe rechtspersonen wordt door de splitsende rechtspersoon opgericht.
16
Splitsing appartementsrecht in appartementsrechten
De Splitsing appartementsrecht in appartementsrechten is dat een appartementsrecht gesplitst wordt in meer appartementsrechten. De notaris maakt een akte van splitsing. Die wordt in het kadaster ingeschreven. Hierin staat wat de grenzen zijn van het onroerend goed en de delen die van iedereen samen zijn.
17
Splitsing eigendom in appartementsrechten
Een splitsing eigendom in appartementsrechten is dat het eigendom van een stuk grond of een gebouw met wat erbij hoort gesplitst wordt in appartementsrechten.
18
Splitsing erfpacht in appartementsrechten
Splitsing erfpacht in appartementsrechten is dat een recht van erfpacht gesplitst wordt in appartementsrechten. Het recht van erfpacht geldt voor een stuk grond of voor een gebouw met grond en alles wat erbij hoort.
19
Splitsing onroerende zaak
Splitsing onroerende zaak is dat het Kadaster een stuk grond splitst in twee of meer stukken grond. Dat kan gebeuren op verzoek van de eigenaar, een beperkt gerechtigde of het Kadaster.
20
Splitsing opstal in appartementsrechten
Splitsing opstal in appartementsrechten is dat een recht van opstal in of op een stuk grond of een gebouw met alles wat daarbij hoort, wordt gesplitst in appartementsrechten. Met een recht van opstal mag iemand een gebouw, ander bouwwerk of planten en bomen in of op een stuk grond of een gebouw te plaatsen en hier de eigenaar van zijn, terwijl de grond of het gebouw niet van hem is.
21
Splitsingsakte
(Synoniem voor: Akte van splitsing van appartementen) Een akte van splitsing is een notariele akte. Door de inschrijving van deze akte in de openbare registers wordt een gebouw of een stuk grond gesplitst in appartementsrechten.
22
Stadsmeierrecht
Een Stadsmeierrecht is een recht volgens een overeenkomst tussen de gemeente Groningen en een of meerdere personen. In die overeenkomst staat dat die personen voor altijd de gronden van de gemeente Groningen mogen gebruiken die liggen in Oost-Groningen en de Gronings-Drente veenkoloniën.
23
Stadsverwarmingsnetwerk
Een stadverwarmingsnetwerk is een groep van een of meer kabels of leidingen die bedoeld zijn voor het vervoer van heet water of stoom voor de verwarming van woningen die op dat netwerk zijn aangesloten.
24
Standaardafwijking
De standaardafwijking is een gegeven dat iets zegt over hoe nauwkeurig iets gemeten is.
25
Standlevering
Een standlevering is een levering met alle informatie uit een registratie op een bepaald moment.
26
Standplaats
Een standplaats is een door de gemeente aangewezen plek voor verplaatsbare woon-, werk- of recreatieve doeleinden.
27
Statusaanvraag
(Synoniem voor: KLIC Inzien status aanvragen) KLIC Inzien status aanvragen is een dienst waarmee een persoon de status van zijn gebiedsinformatieaanvragen kan inzien en leveringen kan ophalen.
28
Stedelijke Herverkaveling
Stedelijke herverkaveling is het verdelen van grond in stedelijk gebied
29
Steilrand
Een steilrand is een opvallend hoogteverschil op zeer korte afstand in het terrein
30
Strafvorderlijk beslag
Een strafvorderlijk beslag is dat Justitie een voorwerp van een persoon in beslag neemt, zodat die persoon kan worden vervolgd en bestraft omdat hij ervan verdacht wordt de wet te hebben overtreden.
31
Structuurvisiegebied
Een structuurvisiegebied is een gebied waarvoor een overheid een structuurvisie heeft gemaakt. Dit is een plan waarin staat hoe de ruimte in het gebied zal worden gebruikt en ingericht. Het gebied is aangewezen door het Rijk, de provincie of gemeente.
32
Stukdeel
Een stukdeel is een paragraaf in een akte waarmee een recht gevestigd wordt.
33
Stukidentificatienummer
Het stukidentificatienummer is het nummer dat de bewaarder aan een ingeschreven stuk geeft. Dit nummer wordt op de voorkant van de kopie van het ingeschreven stuk gezet. Het geeft aan in welk register het stuk wordt ingeschreven.
34
Subrogatie
Bij subrogatie komt een nieuwe schuldeiser in de plaats van de oude schuldeiser. Dit gebeurt doordat de nieuwe schuldeiser alle schulden aan de oude schuldeiser betaalt.
35
Subrogatie hypotheek
Subrogatie hypotheek is dat een nieuwe schuldeiser alle (vorderings)rechten die horen bij een hypotheek, overneemt van de oude schuldeiser.
36
Surseance
Surseance is dat een bedrijf aan de rechter vraagt of het uitstel kan krijgen om zijn schulden te betalen. Een bedrijf kan om dit uitstel vragen als het verwacht dat het zijn schulden niet meer kan betalen.
37
Symbool
Een symbool is een teken waarmee een object in de kaart wordt weergegeven.