Nr Begrip Uitleg
1
Taakgebied
Een taakgebied is een gedeelte van een gebied dat opnieuw bekeken moet worden.
2
TCI
TCI is de afkorting van de Technische Commissie IMKL.
3
Teboekgestelde zaak
Een teboekgestelde zaak is een roerende zaak die als registergoed in het openbaar register van het Kadaster is ingeschreven.
4
Teboekstaand luchtvaartuig
Een teboekstaand luchtvaartuig is een luchtvaartuig dat in het openbaar register van het Kadaster is ingeschreven.
5
Teboekstaand schip
Een teboekstaand schip is een schip dat in het openbaar register van het kadaster is ingeschreven.
6
Teboekstellen luchtvaartuig
Het teboekstellen luchtvaartuig is het inschrijven van een verzoek tot teboekstelling van een luchtvaartuig in de openbare registers van het Kadaster.
7
Teboekstellen schip
Teboekstellen schip is een aanvraag om een schip te registreren in de openbare registers.
8
Teboekstelling als afgebouwd schip
Teboekstelling als afgebouwd schip is dat een schip in het openbare register van het Kadaster wordt ingeschreven als afgebouwd schip.
9
Technische Commissie IMKL
(Synoniem voor: TCI) TCI is de afkorting van de Technische Commissie IMKL.
10
Temporeel kenmerk
Een temporeel kenmerk is een kenmerk van een object dat het object in de tijd beschrijft.
11
Tenaamstelling herverkaveling
Tenaamstelling herverkaveling is een overzicht van alle afspraken die gemaakt zijn met betrokkenen bij het verdelen van grond.
12
Tenietgaan beperkt recht
Het tenietgaan beperkt recht is dat iemand die een deel van een volledig recht heeft, dat deel verliest.
13
Tenietgaan beperkt recht door afstand
Tenietgaan beperkt recht door afstand is dat iemand die een deel van een volledig recht heeft, met degene die het volledige recht heeft afspreekt dat hij dit recht niet meer wil hebben.
14
Tenietgaan beperkt recht door opzegging
Tenietgaan beperkt recht door opzegging is dat het beperkt recht wordt opgezegd. Dit kan gebeuren door degene die het volledige recht heeft of degene die het beperkt recht heeft. Dat hangt ervan af wat daarover in de wet staat. Of wat de betrokken partijen daarover hebben afgesproken toen ze het beperkt recht vastlegden.
15
Tenietgaan beperkt recht door vervulling ontbindende voorwaarde
Het tenietgaan beperkt recht door vervulling ontbindende voorwaarde betekent dat het beperkt recht is gestopt. De reden daarvoor kan zijn dat het beperkt recht op een bepaalde datum zou stoppen. Of dat er een voorwaarde was afgesproken waarbij het beperkt recht zou stoppen.
16
Tennaamstelling
(Synoniem voor: Kadastrale gerechtigde) Een kadastraal gerechtigde is een onderdeel van de Basisregistratie Kadaster. Hierin staan de gegevens over onder andere de eigenaar, het gebouw of een stuk grond.
17
Terstond inschrijven
Terstond inschrijven is dat het kadaster binnen 24 uur een akte controleert op inschrijvingsvereisten. Daarna schrijft het Kadaster de akte meteen in, in de openbare registers.
18
Terugmelding
(Synoniem voor: Klacht) Een klacht is een verzoek aan het Kadaster om informatie in de basisregistratie te wijzigen, omdat hij vindt dat de informatie niet klopt.
19
Terugmelding afwijkende situatie
(Synoniem voor: Melding afwijkende situatie) Een melding afwijkende situatie is een melding dat de gekregen informatie over kabels en leidingen niet klopt met wat er in de grond tijdens het graven is gezien.
20
Thema
Het thema is een aanduiding van het soort leiding.
21
Themabijlage
De themabijlage is een document waarin extra informatie staat over een bepaalde kabel of leiding.
22
Themakaart
De themakaart is een kaart waar op alleen leidingen van hetzelfde soort staan.
23
Thematische kaart
Een thematische kaart is een kaart die bestaat uit één of meerdere thema's.
24
Tijdelijk gebruik
Tijdelijk gebruik is als iemand toestemming krijgt om grond te mogen gebruiken totdat de grond verdeeld wordt. Hiervoor hoeft geen overeenkomst ingeschreven te worden bij het Kadaster.
25
Tijdstip van inschrijving
Het tijdstip van inschrijving is het tijdstip waarop een stuk in de openbare registers wordt ingeschreven.
26
Toedeling
Toedeling is de verdeling van stukken grond over de eigenaren en pachters.
27
Toestemming om boom, enz. binnen verboden afstand te hebben
Een Toestemming om boom, enz. binnen verboden afstand te hebben is dat iemand toestemming heeft om een boom, struik of heg dichter bij de grens met de buren te planten dan volgens de regels of een plaatselijke gewoonte mag.
28
TOP10NL
TOP10NL is een digitaal bestand gebaseerd op onder andere luchtfoto's en veldopnamen. Het bestand kan gebruikt worden op een schaalniveau tussen 1:5000 en 1:25000.
29
TOP250namen
TOP250namen is een bestand waarin alle geografische namen staan die in de kaart van Nederland 1:250.000 zij opgenomen. Het bestand is aangevuld met gegevens over de ligging en bij welk object de naam hoort.
30
TOP250raster
TOP250raster is een digitale weergave van de Wegenkaart 1:250.000.
31
TOP250vector
TOP250vector is een digitaal bestand gebaseerd op onder andere luchtfoto's en veldopnamen. Het bestand kan gebruikt worden op een schaalniveau van 1:250.000
32
TOP25namen
TOP25namen is een bestand waarin alle geografische namen staan die in de kaart van Nederland 1:25.000 zij opgenomen. Het bestand is aangevuld met gegevens over de ligging en bij welk object de naam hoort.
33
TOP25raster
TOP25raster is een digitale weergave van de TOP10NL.
34
TOP50namen
TOP50namen is een bestand waarin alle geografische namen staan die in de kaart van Nederland 1:50.000 zij opgenomen. Het bestand is aangevuld met gegevens over de ligging en bij welk object de naam hoort.
35
TOP50raster
TOP50raster is een digitale weergave van de TOP10NL.
36
TOP50vector
TOP50vector is een bestand gebaseerd op de kaartserie 1:50.000.
37
Topgrens
De topgrens is een bestand met alle grenzen van de gemeenten , provincies, en het Rijk.
38
Topografische kaart
Een topografische kaart is een kaart waarbij de aardoppervlakte in beeld is gebracht.
39
Topologie
Topologie is een beschrijving van de plaats waar objecten op de kaart staan en hoe ze ten opzichte van elkaar op de kaart staan.
40
Topologieregel
Topologieregels zijn de regels die gelden tussen geografische objecten.
41
Topologievalidatie
Topologievalidatie is het controleren of de objecten binnen een gebied op de kaart goed op elkaar aansluiten.
42
Topologische geo-informatie
topologische geo-informatie is informatie over de regels die gelden tussen of binnen geografische objecten.
43
Toponiem
Een toponiem is de naam van een geografische eenheid, bijvoorbeeld de naam van een stad of een onderdeel van een landschap zoals een rivier.
44
Tracé
Een tracé is een groot gebied waarover informatie kan worden aangevraagd over kabels en leidingen.
45
Tracédeelmeldingen
Tracédeelmeldingen is een onderdeel van de aanvraag voor gebiedsinformatie van een tracémelding.
46
Tracémelding
Een tracemelding is een aanvraag voor gebiedsinformatie over een gebied dat groter is dan standaard wordt geleverd.
47
Tracépolygoon
Een tracépolygoon is een gebied dat de grenzen van een tracé beschrijft.
48
Tweetrapsmaking, beschikking over de hand
(Synoniem voor: Fideï commis) Een fideï commis is dat iemand een erfenis pas krijgt nadat eerst een ander de erfenis heeft gekregen.
49
Type openbare ruimte
Een type openbare ruimte is het soort openbare ruimte.