Nr Begrip Uitleg
1
Validatie
Validatie is het controleren of kenmerken van geografische objecten kloppen met de regels die in een document zijn vastgelegd.
2
Vanwaardeverklaring
Een vanwaardeverklaring het krijgen van toestemming van de voorzieningenrechter voor het leggen van een conservatoir beslag.
3
Vanwege lopende registratieprocedure mogelijk niet overdraagbaar (art. 155a, lid 3 ONBW)
Een Vanwege lopende registratieprocedure mogelijk niet overdraagbaar (art155a, lid 3 ONBW) is een aantekening in de basisregistratie dat een groep leidingen en kabels in de grond tijdelijk niet de eigendom van iemand anders kan worden. Ook kan er tijdelijk geen lening voor worden afgesloten. Dit geldt totdat iemand heeft aangetoond dat de kabels en leidingen zijn eigendom zijn.
4
Vaststelling kadastrale grens
Vaststelling kadastrale grens is dat het kadaster vaststelt wat de grens van een stuk grond is. Het Kadaster stelt dit vast volgens informatie van belanghebbenden en andere gegevens zoals die staan in artikel 50 van de Kadasterwet.
5
Vaststelling voorlopige kadastrale grens
Vaststelling voorlopige kadastrale grens is dat het Kadaster voorlopig vaststelt wat de grens is van een stuk grond dat al wel een eigen kadastraal nummer heeft. Later stelt het Kadaster de definitieve grenzen van het perceel vast.
6
Vectorbestand
Vectorbestand is de verzameling van geometrische gegevens, digitaal opgeslagen in een bepaald formaat.
7
Vectordata
Vectordata zijn gegevens over geografische objecten.
8
Vectoriseren
Vectoriseren is het omzetten van bestanden die uit rastergegevens zijn opgebouwd in bestanden die uit vectorgegevens zijn opgebouwd
9
Veelvoudig attribuut
Een veelvoudig attribuut is een kenmerk van een geografisch object waarvan de waarde niet vaststaat.
10
Veiligheidsgebied
Een veiligheidsgebied is een door de Minister aangewezen gebied waarvan om veiligheidsredenen kan worden afgeweken van de regels van de normale gebieden.
11
Veldkavel
Een veldkavel is een stuk grond wat niet gebruikt wordt om op te wonen of te werken.
12
Veldwerk
(Synoniem voor: Relaas van bevindingen) Een relaas van bevindingen is een document waarop de landmeter noteert wat hij heeft gemeten in het terrein.
13
Veldwerkarchief
(Synoniem voor: Reconstructiebestand) Een reconstructiebestand is een verzameling van reconstructiegegevens.
14
Verbindingspunt
Een verbindingspunt is een punt dat gebruikt wordt om twee of meer vrije opstellingen onderling te verbinden.
15
Verbintenis
Een verbintenis is een relatie tussen twee partijen waarbij de ene partij iets moet doen voor een andere partij. Dit kan zijn omdat ze dit afgesproken hebben of omdat het in de wet staat.
16
Verblijfsobject
Een verblijfsobject is zelfstandige ruimte in een pand.
17
Verbod op basis van de Luchtvaartwet
Een Verbod op basis van de Luchtvaartwet is dat iemand iets niet mag doen in een gebied, omdat dit gebied volgens de wet te dicht bij een vliegveld ligt. Hij mag bepaalde spullen niet hebben, en hij mag geen gebouwen, andere bouwwerken of bomen plaatsen die hoger zijn dan wat in de wet staat.
18
Verdichting
Verdichting is het vaststellen van nieuwe grondslagpunten. Dit doe je door een al bestaand grondslagpunt te gebruiken.
19
Vereffening nalatenschap
Een vereffening is het afhandelen en verrekenen van een nalatenschap.
20
Verenig
Verenig is een computerprogramma van het Kadaster waarmee zakelijke klanten een of meerdere percelen kunnen samenvoegen tot één perceel.
21
Vereniging
Een vereniging is een rechtspersoon waar mensen lid van kunnen zijn. Ze houden zich bezig met een bepaald doel. Dit doel is anders dan voor een coöperatie of een onderlinge waarborgmaatschappij.
22
Vereniging van eigenaren
Een vereniging van eigenaren is een vereniging met als doel om de belangen te regelen die de eigenaren van een appartement samen hebben. De vereniging maakt ook de statuten waarin het doel en de belangrijkste regels van de vereniging staan.
23
Vererving beperkt zakelijk recht
Vererving beperkt zakelijk recht is dat de zakelijke beperkte rechten van iemand die overlijdt naar de erfgenamen gaan. Het gaat om de rechten die niet met de persoon te maken hebben. Het recht van vruchtgebruik gaat bijvoorbeeld niet over.
24
Vererving eigendom
Vererving eigendom is dat erfgenamen van een overleden iemand automatisch eigenaar worden van wat hij nalaat.
25
Verhuurder
Verhuurder is een persoon of organisatie die een stuk grond of gebouw in gebruik geeft en daar een vergoeding voor krijgt.
26
Verjaring beperkt recht
Verjaring beperkt recht is dat iemand eigenaar wordt van een beperkt recht nadat hij het een aantal jaren alleen in bezit heeft gehad. Bij de verjaring kan het gaan om een verkrijgende verjaring of een bevrijdende verjaring. Bij verkrijgende verjaring wist de bezitter niet en kon hij ook niet weten dat het recht van een ander was. De bezitter heeft het recht 10 jaar achter elkaar in bezit gehad. Bij bevrijdende verjaring wist de bezitter wel dat het recht niet van hem was of had hij dat kunnen weten. De bezitter heeft het recht 20 jaar achter elkaar in bezit gehad.
27
Verjaring eigendom
Verjaring eigendom is dat iemand na een bepaald aantal jaren volgens de wet automatisch eigenaar wordt van een stuk grond dat eerst van een ander was. Het kan gaan om acquisitieve of verkrijgende verjaring. Of het kan gaan om extinctieve of bevrijdende verjaring. Bij verkrijgende verjaring wist de bezitter niet of kon hij niet weten dat de grond niet van hem was. Hij had de grond 10 jaar achter elkaar in zijn bezit. Bij bevrijdende verjaring wist de bezitter wel dat de grond niet van hem was, of had hij dat kunnen weten. Hij had de grond 20 jaar achter elkaar in zijn bezit.
28
Verkavelen
Verkavelen is het opnieuw indelen van een gebied in kavels.
29
Verklaring niet voltooiing
Een verklaring van niet voltooiing van de bouw van een schip is een verklaring van het Kadaster. In deze verklaring staat een beschrijving van het schip, het brandmerk en een verklaring dat het schip nog niet af is.
30
Verklaring van eensluidendheid
De verklaring van eensluidendheid is een verklaring dat een kopie van een document, in het Openbaar Register van het Kadaster, gelijk is aan het orginele document.
31
Verklaring van erfrecht
Een verklaring van erfrecht is een notariele akte, waarin de notaris de feiten rondom een erfenis beschrijft.
32
Verklaring van verjaring
Een verklaring van verjaring is een
33
Verklaring van waardeloosheid
Een verklaring van waardeloosheid is een verklaring waarin staat dat een inschrijving in de openbare registers niet meer geldig is. Deze verklaring wordt afgeven door de persoon die bij de inschrijving betrokken is. Deze geeft hij af, als iemand die hier belang bij heeft om vraagt. De verklaring bevat de feiten, waardoor de inschijving in de openbare registers niet meer geldig is. Een verklaring van waardeloosheid kan niet worden afgegeven voor een hypotheek of beslag.
34
Verkorte ontvangstbevestiging
Een verkorte ontvangstbevestiging is een Klic-ontvangstbevestiging die verzonden wordt als de aanvraag een veiligheidsgebied overlapt.
35
Verkrijgende verjaring van teboekstaande binnenschepen of teboekstaand zeeschip
Verkijgende verjaring teboekstaande binnenschepen of teboekstaand zeeschip is dat je een schip hebt waarvan je niet weet dat iemand anders eigenaar is. Als je het schip 5 jaar hebt gehad, wordt je zelf eigenaar van het schip.
36
Verkrijger
Een verkrijger is iemand die goederen krijgt.
37
Verkrijging beperkt zakelijk recht huwelijk
Verkrijging beperkt zakelijk recht huwelijk is dat iemand een beperkt recht krijgt doordat hij trouwt.
38
Verkrijging eigendom door huwelijk
Een verkrijging eigendom door huwelijk is dat iemand eigenaar wordt van goederen doordat hij trouwt.
39
Verkrijging onder algemene titel
Verkrijging onder algemene titel is dat iemand eigenaar wordt van een goed doordat hij dit erft, doordat hij trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat. Of doordat een bedrijf fuseert of juist gesplitst wordt.
40
Verkrijging onder bijzondere titel
Verkrijging onder bijzondere titel is dat iemand eigenaar wordt van een goed doordat hij het juridisch krijgt nadat het goed aan hem is verkocht of door verjaring. Daarnaast kan een overheid een goed ook verkrijgen door iemand te onteigenen, de rechter bepaalt in dat geval dat de oude eigenaar geen eigenaar meer mag zijn. Iemand kan ook eigenaar worden door een andere manier die in de wet staat.
41
Verkrijging van goederen onder algemene titel
Verkrijging van goederen onder algemene titel is het verkrijgen van goederen op 3 manieren. Deze manieren zijn: - doordat je goederen erft. - doordat je trouwt en geen afspraken maakt over jouw eigendommen met je echtgenoot. In dat geval deel je je eigendommen met je echtgenoot en je echtgenoot deelt zijn eigendommen met jou. - doordat je een onderneming hebt en samengaat met een andere onderneming. Hierdoor ontstaat een nieuwe onderneming die de eigendommen heeft van de ondernemingen waaruit hij is ontstaan.
42
Verkrijging van goederen onder bijzondere titel
Verkrijging van goederen onder bijzondere titel is het dat je goederen krijgt door overdracht, verjaring of doordat een eigendom volgens de wet van je afgenomen mag worden. Daarnaast kun je goederen verkrijgen onder bijzondere titel door andere manieren die in de wet zijn aangegeven. (Onteigening is een in deze wettelijke regeling een beetje een containerbegrip voor allerlei wettelijke regelingen waarbij eigendom onteigend kan worden.)
43
Vermenging beperkt recht
Een vermenging beperkt recht is dat het beperkt recht en het volledige recht waar het beperkt recht bij hoort, bij dezelfde persoon of rechtspersoon terecht komen. Het beperkt recht houdt dan op te bestaan.
44
Vermenging van erfdienstbaarheden
Vermenging erfdienstbaarheid is dat iemand die het recht van erfdienstbaarheid heeft, eigenaar wordt van de grond waarop hij die erfdienstbaarheid heeft. Hierdoor eindigt de erfdienstbaarheid.
45
Vermogensrecht
Een vermogensrecht is dat iemand een recht heeft dat een geldwaarde heeft en dat hij aan een ander kan geven. Hij kan het recht gebruiken om een ander geld te geven. Of hij kan het recht krijgen in ruil voor geld dat hij zelf heeft betaald of gaat betalen. Voorbeelden van vermogensrechten zijn aandelen en lijfrenten.
46
Vernieuwing
Vernieuwing is dat het Kadaster mag onderzoeken of de Basisregistratie Kadaster juist is.
47
Vernummering
Vernummering is het proces waardoor kadastrale objecten een andere kadastrale aanduiding krijgen bij splitsing en samenvoeging.
48
Verpachter
Verpachter is een persoon die eigenaar is van een stuk grond en dit als landbouwgrond aan een persoon geeft. Hiervoor moet wel een tegenprestatie geleverd worden.
49
Verrekenpost
Verrekenpost is een bedrag die verrekend wordt, omdat er grond verdeeld is.
50
Vervallen privaatrechtelijke belemmering
Vervallen privaatrechtelijke belemmering is dat de eigenaar van een stuk grond niet meer hoeft toe te staan dat het Rijk, de provincie of een waterschap zijn grond gebruiken voor werkzaamheden.
51
Vervallenverklaring
(Synoniem voor: Doorhaling) Doorhaling is het ongedaan maken van de inschrijving van een stuk in de openbare registers.
52
Vervreemder
Een vervreemder is degene die juridisch iets met een goed mag doen. Hij mag bijvoorbeeld het goed overdragen of er een recht van hypotheek op vestigen.
53
Verwerping nalatenschap
Een verwerping nalatenschap is dat iemand voor de rechtbank verklaart dat hij een erfenis niet wil hebben. De rechtbank ligt in het gebied waar de overledene het laatst woonde.
54
Verzamelkaart
Het verzamelblad is een overzichtskaart waar alle leidingen van een opgevraagd gebied op staan.
55
Verzekering
Verzekering is het aanbrengen van markeringspunten in het terrein.
56
Verzoek tot herstel misslag
(Synoniem voor: Klacht) Een klacht is een verzoek aan het Kadaster om informatie in de basisregistratie te wijzigen, omdat hij vindt dat de informatie niet klopt.
57
Verzoekschrift
Een verzoekschrift is een document of brief met het verzoek aan een rechter of een speciale commissie om een uitspraak te doen.
58
Vestiging beperkt recht
Vestiging beperkt recht is dat een beperkt recht ontstaat doordat iemand dit aan een ander overdraagt. Hierbij gelden dezelfde regels als bij het overdragen van een goed. Dit geldt niet als in de wet iets anders staat.
59
Vestiging hypotheek
Het vestigen van een hypotheek is het inschrijven van een hypotheek in de openbare registers van het Kadaster.
60
Vicair beheer
Vicair beheer is het beheer van vicariegoederen. Dit zijn goederen die eigendom zijn van de kerk.
61
Vlakgeometrie
Een vlakgeometrie is een serie van X,Y coördinaten (een polygoon) en heeft minimaal 4 punten, met hetzelfde begin- en eindpunt.
62
Vlakligging
Vlakligging is een omschrijving voor de mate van gelijkheid van het grondoppervlakte.
63
Vlakobject
Een vlakobject is een object dat alleen een vlakgeometrie als geometrisch kenmerk heeft.
64
Vliegplan
Een vliegplan is een kaart met vliegstroken. Deze stroken geven aan hoe bij het maken van luchtfoto's gevlogen moet worden.
65
Vliegtuig
(Synoniem voor: Luchtvaartuig) Een luchtvaartuig is een voertuig dat kan vliegen in de lucht.
66
Voerstraalmeting
Een voerstraalmeting is een meting vanaf een vast punt om de richting en de afstand te bepalen naar twee of meer punten in het veld. De voerstraalmeting wordt met een tachymeter gedaan.
67
Voetverklaring
Een voetverklaring is een aanvulling onder aan een stuk dat ingeschreven wordt in de openbare registers. Een voetverklaring wordt gebruikt als het in te schrijven stuk niet voldoet aan de eisen die staan in de artikelen 18 tot er met 42 van de Kadasterwet.
68
Vonnis van boedelverzegeling
Een vonnis van boedelverzegeling is dat de rechtbank toestemming geeft om de spullen in een huis of ander gebouw te verzegelen. De verzegeling is nodig om onderzoek te doen. Het betekent dat niemand aan de spullen mag komen totdat het onderzoek klaar is.
69
Voogdij
Voogdij is dat niet een ouder, maar een ander persoon gezag heeft over een kind dat jonger is dan 18 jaar.
70
Voorkeursrecht gemeenten
Voorkeursrecht gemeenten is dat een gemeente als eerste het recht heeft om een stuk grond of gebouwen te kopen. Dit recht kan de gemeente regelen als ze verwacht dat de koop van de grond of de gebouwen in de toekomst nodig kan zijn om een gebied op een bepaalde manier te kunnen inrichten of gebruiken.
71
Voorlopige aantekening
Een voorlopige aantekening is de inschrijving van een stuk in het register van voorlopige aantekening. Het stuk wordt hierin ingeschreven, omdat het niet aan de inschrijvingsvereisten voldoet.
72
Voorlopige kadastrale grenzen
73
Voornemen vernieuwing
Een voornemen vernieuwing is het plan van het Kadaster om de basisregistratie van een onroerende zaak te vernieuwen.
74
Voorrecht
Een voorrecht is dat een schuldeiser als eerste zijn deel uit de opbrengst van een verkoop krijgt. Dit gebeurt als er nog andere schuldeisers zijn, maar de opbrengst van de verkoop te laag is om iedereen te kunnen betalen.
75
Voorwaardelijke tenaamstelling
Een voorwaardelijke tenaamstelling is een tenaamstelling waarbij het nog onzeker is of iemand eigenaar blijft, zoals bij een ontbindende voorwaarde, opschortende voorwaarde of een koopovereenkomst.
76
Vordering op naam
Een vordering op naam is dat iemand een iets tegoed heeft van een ander.
77
Vorderingsbesluit Wabo
Een vorderingsbesluit Wabo is dat de minister beslist dat de overheid maatregelen neemt als iemand de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft overtreden. Bij de maatregelen kan het gaan om een last onder bestuursdwang, een last onder dwangsom of een intrekking van een vergunning.
78
Vorderingsrecht
Een vorderingsrecht is het recht dat iemand mag eisen dat een ander in een bepaalde situatie zich naar hem gedraagt volgens de afspraken in de wet of in een overeenkomst.
79
Vormerkung
(Synoniem voor: Koopovereenkomst, art. 7:3 BW) Deze overeenkomst beschermt de koper tegen situaties die kunnen gebeuren in de tijd tussen de koop van een product en de levering ervan. In boek 7, artikel 3 van het Burgerlijk Wetboek staat welke situaties dat zijn.
80
Vrije opstelling
Een vrije opstelling is een meting waarbij het opstelpunt van het meetapparaat , een tachymeter, een onbekend punt is van waar uit metingen worden gedaan ten opzichte van bekende (aansluit)punten.
81
Vrijwillige ruilverkaveling
Een vrijwillige ruilverkaveling is dat drie of meer eigenaren in een schriftelijke overeenkomst afspreken dat ze hun grond en gebouwen samenvoegen en opnieuw verdelen. Hiervoor is een akte van een notaris nodig die wordt ingeschreven in het openbare register van het Kadaster.
82
Vruchtgebruik
(Synoniem voor: Recht van vruchtgebruik) Een recht van vruchtgebruik is het recht om goederen van een ander te gebruiken. Als die goederen nog wat opleveren, mag hij dat ook hebben of houden.
83
VvE bestuur
Een VvE-bestuur is een bestuur van een vereniging van eigenaren.